Raport finansowy
i ESG 2020

w tysiącach zł 31.12.2020 31.12.2019
Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 15 722 748 12 169 901
Zobowiązania udzielone: 14 177 193 11 629 618
finansowe 12 420 910 9 883 053
gwarancyjne 1 756 283 1 746 565
Zobowiązania otrzymane: 1 545 555 540 284
finansowe 0 0
gwarancyjne 1 545 555 540 284

 

Na udzielone zobowiązania warunkowe ujęte w powyższej tabeli składają się zobowiązania do udzielenia kredytów (takie jak: niewykorzystane limity na kartach kredytowych, niewykorzystane limity zadłużenia w rachunku bieżącym, niewykorzystane transze kredytów inwestycyjnych) oraz wystawione gwarancje i akredytywy (stanowiące zabezpieczenie wywiązania się klientów Grupy z zobowiązań wobec podmiotów trzecich). Wartość zobowiązań gwarancyjnych prezentowanych powyżej przedstawia maksymalną wartość możliwej do poniesienia przez Grupę straty w przypadku gdyby klienci nie wywiązali się ze swoich zobowiązań. Grupa tworzy rezerwy na obarczone ryzykiem utraty wartości nieodwołalne zobowiązania warunkowe ujmowane w pozycji „rezerwy” w pasywach bilansu. Wartość rezerwy wyznacza się jako różnicę pomiędzy oszacowaną kwotą wykorzystanego zaangażowania warunkowego a wartością bieżącą spodziewanych przyszłych przepływów pieniężnych z tej ekspozycji kredytowej. W związku z tym, Grupa uznaje, że wartości ujęte w powyższej tabeli są jednocześnie zbliżone do wartości godziwej prezentowanych zobowiązań warunkowych.

Struktura podmiotowa wszystkich zobowiązań gwarancyjnych netto, wykazanych w pozycjach pozabilansowych:

Klient – sektor, w tys. zł 31.12.2020 31.12.2019
sektor finansowy 83 590 57 688
sektor niefinansowy (firmy) 1 671 080 1 681 844
sektor budżetowy 1 613 7 033
Razem 1 756 283 1 746 565

Gwarancje i poręczenia udzielone Klientom

Zobowiązania udzielone – gwarancyjne, w tys. zł 31.12.2020 31.12.2019
Czynne gwarancje i poręczenia 965 823 913 989
Linie na gwarancje i poręczenia 794 752 838 140
Razem 1 760 575 1 752 129
Rezerwy utworzone (4 292) (5 564)
Zobowiązania udzielone – gwarancyjne po uwzględnieniu rezerw 1 756 283 1 746 565

 

Struktura zobowiązań udzielonych z tytułu czynnych gwarancji i poręczeń wg poszczególnych kryteriów (w tys. zł.):

Według walut 31.12.2020 31.12.2019
PLN 674 840 681 522
Waluty obce 290 983 232 467
Razem 965 823 913 989

 

Według rodzaju zobowiązania 31.12.2020 31.12.2019
Ilość sztuk Wartość Ilość sztuk Wartość
Gwarancja 3 420 943 304 3 389 883 234
Poręczenie 0 0 0 0
Regwarancja 44 22 519 43 30 755
Razem 3 464 965 823 3 432 913 989

 

Według przedmiotu zobowiązania 31.12.2020 31.12.2019
Ilość sztuk Wartość Udział % wartości Ilość sztuk Wartość Udział % wartości
dobrego wykonania kontraktu 2 663 492 191 50,96% 2 588 471 534 51,60%
terminowej zapłaty za towar lub usługę 298 229 175 23,73% 313 248 097 27,14%
przetargowa 156 11 091 1,15% 159 17 301 1,89%
zapłaty czynszu 222 99 120 10,26% 253 59 803 6,54%
zwrotu zaliczki 47 53 738 5,56% 44 35 011 3,83%
celna 44 68 628 7,11% 41 66 698 7,30%
inne 21 2 666 0,28% 21 4 887 0,53%
spłaty kredytu bankowego lub pożyczki 13 9 214 0,95% 13 10 658 1,17%
Razem 3 464 965 823 100,00% 3 432 913 989 100,00%

Wyniki wyszukiwania