Raport finansowy
i ESG 2020

Zmiany stanu Skonsolidowanych Kapitałów Własnych

w tysiącach zł Razem skonsolidowany kapitał własny Kapitał zakładowy Akcje własne Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Skumulo- wane inne całkowite dochody Zyski zatrzymane
wynik niepodzielony pozostałe kapitały
01.01.2020 – 31.12.2020
Kapitał własny na początek okresu 8 941 519 1 213 117 0 1 147 502 70 093 692 065 5 818 742
Całkowite dochody za rok 2020 (netto) 149 457 0 (21) 0 129 764 (535 807) 555 521
wynik finansowy 22 817 0 0 0 0 22 817 0
wycena instrumentów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 142 788 0 0 0 142 788 0 0
wycena instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (105) 0 0 0 (105) 0 0
rachunkowość zabezpieczeń (12 582) 0 0 0 (12 582) 0 0
zyski / straty aktuarialne (337) 0 0 0 (337) 0 0
Zakup i wydanie akcji własnych pracownikom (3 124) 0 (21) 0 0 0 (3 103)
Transfer między pozycjami kapitału 0 0 0 0 0 (558 624) 558 624
Kapitał własny na koniec okresu 9 090 976 1 213 117 (21) 1 147 502 199 857 156 258 6 374 263
01.01.2019 – 31.12.2019
Kapitał własny na początek okresu 8 384 386 1 213 117 0 1 147 502 73 692 671 323 5 278 752
Całkowite dochody za rok 2019 (netto) 557 133 0 0 0 (3 599) 20 742 539 990
wynik finansowy 560 732 0 0 0 0 560 732 0
wycena instrumentów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (35 303) 0 0 0 (35 303) 0 0
wycena instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 154 0 0 0 154 0 0
rachunkowość zabezpieczeń 32 145 0 0 0 32 145 0 0
zyski / straty aktuarialne (595) 0 0 0 (595) 0 0
Transfer między pozycjami kapitału 0 0 0 0 0 (539 990) 539 990
Kapitał własny na koniec okresu 8 941 519 1 213 117 0 1 147 502 70 093 692 065 5 818 742

 

Szczegółowe zmiany stanu poszczególnych pozycji kapitałów własnych zostały zaprezentowane w nocie (39).

Wyniki wyszukiwania