Raport finansowy
i ESG 2020

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

w tys. PLN w tys. EUR
1.01.2020 – 31.12.2020 1.01.2019 – 31.12.2019 1.01.2020 – 31.12.2020 1.01.2019 – 31.12.2019
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze 3 092 119 3 374 836 691 100 784 517
Przychody z tytułu opłat i prowizji 947 414 899 887 211 750 209 188
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 210 935 835 343 47 145 194 185
Wynik finansowy po opodatkowaniu 22 817 560 732 5 100 130 348
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 152 581 557 133 34 102 129 512
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 137 601) (570 674) (701 265) (132 659)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 035 786 (912 588) 455 006 (212 141)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 064 540) 715 363 (237 929) 166 294
Przepływy pieniężne netto, razem (2 166 355) (767 899) (484 188) (178 506)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,02 0,46 0,00 0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,02 0,46 0,00 0,11
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Aktywa razem 97 771 785 97 916 394 21 186 570 22 993 165
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 1 057 652 1 578 848 229 187 370 752
Zobowiązania wobec klientów 81 510 540 81 454 765 17 662 854 19 127 572
Kapitał własny 9 090 976 8 941 519 1 969 961 2 099 687
Kapitał zakładowy 1 213 117 1 213 117 262 875 284 870
Liczba akcji (w szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,49 7,37 1,62 1,73
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,49 7,37 1,62 1,73
Współczynnik wypłacalności 19,49% 20,09% 19,49% 20,09%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

 

Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych na EUR
dla pozycji na dzień bilansowy 4,6148 4,2585
dla pozycji za okres objęty sprawozdaniem (kurs wyliczony jako średnia z kursów na koniec poszczególnych miesięcy okresu) 4,4742 4,3018

Wybrane kwartalne dane finansowe

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

w tysiącach zł 1.01.2020 -31.12.2020 1.10.2020 -31.12.2020* 1.01.2019 -31.12.2019 1.10.2019 -31.12.2019*
Wynik z tytułu odsetek 2 548 600 621 431 2 436 919 692 813
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze: 3 092 119 662 039 3 374 836 947 170
Przychody naliczane z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej: 3 018 124 646 986 3 247 640 913 088
Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu 2 704 672 597 735 2 852 907 812 127
Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 313 452 49 251 394 733 100 961
Przychody o charakterze podobnym do odsetkowego od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 73 995 15 053 127 196 34 082
Koszty z tytułu odsetek (543 519) (40 608) (937 917) (254 357)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 746 056 192 730 699 153 182 647
Przychody z tytułu opłat i prowizji 947 414 240 546 899 887 238 789
Koszty z tytułu opłat i prowizji (201 358) (47 816) (200 734) (56 142)
Przychody z tytułu dywidend 3 678 136 3 214 275
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy 128 082 50 059 38 027 3 718
Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 47 896 7 841 68 187 17 459
Wynik z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy 38 576 51 729 65 703 13 176
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń (10 259) 481 (19 821) (4 183)
Wynik z pozycji wymiany 120 521 14 285 163 147 39 007
Pozostałe przychody operacyjne 160 766 72 191 97 582 17 451
Pozostałe koszty operacyjne (249 060) (112 146) (103 989) (18 720)
Koszty administracyjne (1 542 379) (366 219) (1 545 183) (435 747)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (556 912) (91 173) (402 743) (60 565)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (7 890) (2 712) (1 193) 1 112
Koszty rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych (713 617) (415 944) (223 134) (223 134)
Wynik z tytułu modyfikacji (13 565) (3 475) (11 663) (2 476)
Amortyzacja (210 411) (51 455) (180 872) (54 211)
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 0 0 0 0
Podatek bankowy (279 147) (70 120) (247 991) (69 134)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 210 935 (102 361) 835 343 99 488
Podatek dochodowy (188 118) (6 692) (274 611) (72 520)
Wynik finansowy po opodatkowaniu 22 817 (109 053) 560 732 26 968
W tym przypadający na:
Właścicieli jednostki dominującej 22 817 (109 053) 560 732 26 968
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,02 (0,09) 0,46 0,02
* dane kwartalne nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta

 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

w tysiącach zł 1.01.2020 -31.12.2020 1.10.2020 -31.12.2020* 1.01.2019 -31.12.2019 1.10.2019 -31.12.2019*
Wynik finansowy po opodatkowaniu 22 817 (109 053) 560 732 26 968
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty 160 748 (26 634) (3 899) (7 934)
Efekt wyceny papierów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 176 282 (28 073) (43 584) (4 976)
Rachunkowość zabezpieczeń (15 534) 1 439 39 685 (2 958)
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty (547) (589) (544) (568)
Zyski (straty) aktuarialne (417) (417) (735) (735)
Efekt wyceny akcji wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (130) (172) 191 167
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem 160 201 (27 223) (4 443) (8 502)
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty (30 541) 5 062 741 1 508
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty 104 112 103 108
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu 129 764 (22 049) (3 599) (6 886)
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 152 581 (131 102) 557 133 20 082
W tym przypadające na:
Właścicieli jednostki dominującej 152 581 (131 102) 557 133 20 082
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
* dane kwartalne nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta

Wyniki wyszukiwania