Raport finansowy
i ESG 2020

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat

w tysiącach zł Nota 1.01.2020 -31.12.2020 1.01.2019 -31.12.2019
Wynik z tytułu odsetek 2 548 600 2 436 919
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze: 1 3 092 119 3 374 836
Przychody naliczane z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej: 3 018 124 3 247 640
Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu 2 704 672 2 852 907
Przychody odsetkowe od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 313 452 394 733
Przychody o charakterze podobnym do odsetkowego od Aktywów wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 73 995 127 196
Koszty z tytułu odsetek 2 (543 519) (937 917)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 746 056 699 153
Przychody z tytułu opłat i prowizji 3 947 414 899 887
Koszty z tytułu opłat i prowizji 3 (201 358) (200 734)
Przychody z tytułu dywidend 4 3 678 3 214
Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy 5 128 082 38 027
Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 6 47 896 68 187
Wynik z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy 7 38 576 65 703
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń 8 (10 259) (19 821)
Wynik z pozycji wymiany 120 521 163 147
Pozostałe przychody operacyjne 9 160 766 97 582
Pozostałe koszty operacyjne 10 (249 060) (103 989)
Koszty administracyjne 11 (1 542 379) (1 545 183)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych 12 (556 912) (402 743)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych 13 (7 890) (1 193)
Koszty rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych 36c (713 617) (223 134)
Wynik z tytułu modyfikacji (13 565) (11 663)
Amortyzacja 14 (210 411) (180 872)
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 0 0
Podatek bankowy (279 147) (247 991)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 210 935 835 343
Podatek dochodowy 15 (188 118) (274 611)
Wynik finansowy po opodatkowaniu 22 817 560 732
W tym przypadający na:
Właścicieli jednostki dominującej 22 817 560 732
Udziały niekontrolujące 0 0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 16 0,02 0,46
* dane kwartalne nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta

 

Noty objaśniające przedstawione na stronach 14-181 stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania