Raport finansowy
i ESG 2020

Skonsolidowany Bilans

Aktywa

w tysiącach zł Nota 31.12.2020 31.12.2019*
Kasa, środki w Banku Centralnym 17 1 460 289 2 203 444
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 18 423 846 986 728
Instrumenty pochodne 154 188 112 485
Instrumenty kapitałowe 245 210
Instrumenty dłużne 269 413 874 033
Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom 19 251 107 169 610
Instrumenty kapitałowe 200 772 66 609
Instrumenty dłużne 50 335 103 001
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 20 18 642 615 21 870 164
Instrumenty kapitałowe 29 538 29 643
Instrumenty dłużne 18 613 077 21 840 521
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 21 74 088 342 69 615 390
Obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 615 753 1 498 195
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu 72 472 589 68 117 195
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom 22 730 598 1 037 869
Instrumenty dłużne 38 818 48 153
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym 625 430 784 277
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 66 350 205 439
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń 23 21 795 43 159
Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych 24 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe 25 571 813 666 330
Wartości niematerialne 26 384 781 342 653
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 665 174 541 828
Bieżące należności podatkowe 3 883 10 310
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 27 661 291 531 518
Pozostałe aktywa 28 509 035 399 778
Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 29 22 390 39 441
Aktywa razem 97 771 785 97 916 394

Zobowiązania i kapitał własny

w tysiącach zł Nota 31.12.2020 31.12.2019*
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 30 168 553 353 000
Instrumenty pochodne 103 775 150 735
Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych 64 778 202 265
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 84 915 527 85 853 762
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 31 1 057 652 1 578 848
Zobowiązania wobec klientów 32 81 510 540 81 454 765
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 33 248 566 90 712
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe 34 558 560 1 183 232
Zobowiązania podporządkowane 35 1 540 209 1 546 205
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń 23 738 850 426 847
Rezerwy 36 607 650 165 178
Nierozstrzygnięte sprawy sporne 555 922 111 785
Udzielone zobowiązania i gwarancje 51 728 53 393
Zobowiązania podatkowe 30 843 38 590
Bieżące zobowiązania podatkowe 30 843 38 590
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 37 0 0
Inne zobowiązania 38 2 219 386 2 137 498
Zobowiązania razem 88 680 809 88 974 875
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał zakładowy 39 1 213 117 1 213 117
Akcje własne (21) 0
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 1 147 502 1 147 502
Skumulowane inne całkowite dochody 39 199 857 70 093
Zyski zatrzymane 39 6 530 521 6 510 807
Kapitał własny razem 9 090 976 8 941 519
Zobowiązania i kapitał własny razem 97 771 785 97 916 394
31.12.2020 31.12.2019
Wartość księgowa 9 090 976 8 941 519
Liczba akcji (w szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,49 7,37
* dane za rok 2019 zostały przekształcone w stosunku do informacji zaprezentowanych w raporcie za rok 2019, więcej informacji na ten temat przedstawiono w Rozdziale 8. „Polityka rachunkowości”.

 

Noty objaśniające przedstawione na stronach 14-181 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania