Raport finansowy
i ESG 2020

Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Środków Pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

w tysiącach zł 1.01.2020 -31.12.2020 1.01.2019 -31.12.2019*
Zysk (strata) po opodatkowaniu 22 817 560 732
Korekty razem: (3 160 418) (1 131 406)
Odsetki otrzymane 3 126 039 3 159 255
Odsetki zapłacone (552 884) (836 834)
Amortyzacja 210 411 180 872
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych 11 797 (12 314)
Przychody z tytułu dywidend (3 678) (3 219)
Rezerwy 442 472 51 426
Wynik na sprzedaży i likwidacji inwestycyjnych aktywów finansowych (134 008) (25 294)
Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat 277 616 (436 839)
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych innym bankom (159 335) 6 157
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom (7 042 496) (6 899 490)
Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu 132 653 32 227
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat 127 556 165 703
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków 181 793 (4 302 689)
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 577 401 8 022 526
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 165 649 46 385
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (308 893) (100 664)
Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku dochodowego 182 495 (84 372)
Podatek dochodowy zapłacony (343 181) (319 479)
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów (104 049) 165 954
Pozostałe pozycje 52 224 59 283
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 137 601) (570 674)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

w tysiącach zł 1.01.2020 -31.12.2020 1.01.2019 -31.12.2019*
Wpływy z działalności inwestycyjnej 94 157 770 141 768 540
Zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego 25 855 22 808
Zbycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych 0 0
Zbycie inwestycyjnych aktywów finansowych 94 128 237 141 742 513
Pozostałe wpływy inwestycyjne 3 678 3 219
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej (92 121 984) (142 681 128)
Nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego (73 945) (196 534)
Zakup akcji Euro Bank z pomniejszeniem o nabyte środki pieniężne 0 (1 591 434)
Nabycie inwestycyjnych aktywów finansowych (92 048 039) (140 893 160)
Pozostałe wydatki inwestycyjne 0 0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 035 786 (912 588)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

w tysiącach zł 1.01.2020 -31.12.2020 1.01.2019 -31.12.2019*
Wpływy z działalności finansowej 13 000 865 000
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych 13 000 35 000
Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 830 000
Wpływy z emisji akcji własnych oraz dopłat do kapitału 0 0
Pozostałe wpływy finansowe 0 0
Wydatki z tytułu działalności finansowej (1 077 540) (149 637)
Spłata kredytów długoterminowych (706 806) (88 467)
Wykup dłużnych papierów wartościowych (299 440) 0
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 0
Wydatki z tytułu kosztów emisji 0 0
Umorzenie akcji 0 0
Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0
Pozostałe wydatki finansowe (71 294) (61 170)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 064 540) 715 363
 
D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+B+C) (2 166 355) (767 899)
– w tym z tytułu różnic kursowych 8 548 152
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 3 752 789 4 520 688
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (D+E) 1 586 434 3 752 789
* dane za rok 2019 zostały przekształcone w stosunku do informacji zaprezentowanych w raporcie za rok 2019, więcej informacji na ten temat przedstawiono w Rozdziale 8. „Polityka rachunkowości”.

 

Dodatkowe informacje do rachunku przepływów środków pieniężnych zamieszczone są w punkcie 5) rozdziału 16. „Informacje uzupełniające”.

Informacje z zakresu zobowiązań klasyfikowanych do działalności finansowej zostały zaprezentowane w punktach 31), 34), 35) rozdziału 15. „Noty do Sprawozdania Finansowego”.

Wyniki wyszukiwania