Raport finansowy
i ESG 2020

Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów

w tysiącach zł 1.01.2020 -31.12.2020 1.01.2019 -31.12.2019
Wynik finansowy po opodatkowaniu 22 817 560 732
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty 160 748 (3 899)
Efekt wyceny papierów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 176 282 (43 584)
Rachunkowość zabezpieczeń (15 534) 39 685
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty (547) (544)
Zyski (straty) aktuarialne (417) (735)
Efekt wyceny akcji wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (130) 191
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem 160 201 (4 443)
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty (30 541) 741
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty 104 103
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu 129 764 (3 599)
 
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 152 581 557 133
W tym przypadające na:
Właścicieli jednostki dominującej 152 581 557 133
Udziały niekontrolujące 0 0
* dane kwartalne nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta

 

Noty objaśniające przedstawione na stronach 14-181 stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania