Raport finansowy
i ESG 2020

Oświadczenie o zgodności z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Sprawozdanie finansowe Grupy zostało przygotowane zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską, a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe wypełnia obowiązki informacyjne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zaakceptowane do publikacji przez Zarząd Banku w dniu 22 lutego 2021.

Zmiana zasady rachunkowości w roku 2020

W roku 2020 Grupa zmieniła sposób prezentacji rezerw utworzonych na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych, które w  sprawozdaniu finansowym za rok 2019 były ujmowane jako rezerwy na nierozstrzygnięte sprawy sporne. Mając na względzie, że część wspomnianych rezerw odnosi się do nowego oszacowania przepływów pieniężnych z portfela kredytów hipotecznych, Grupa alokowała niniejsze rezerwy do poszczególnych ekspozycji kredytowych i zaprezentowała w niniejszym sprawozdaniu finansowym jako pomniejszenie wartości brutto należności z tytułu kredytów hipotecznych, w przypadku których oczekuje się zmniejszenia kontraktowych przepływów pieniężnych zgodnie z MSSF9. W celu zapewnienia porównywalności Grupa dokonała stosownych korekt bilansu i sprawozdania z przepływów pieniężnych które zostały zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 co ilustrują poniższe tabele.

Zgodnie z MSR1 jednostka przedstawia dodatkowo trzeci bilans według stanu na początek poprzedniego okresu, jeżeli zastosowała zmianę zasady (politykę) rachunkowości retrospektywnie. W tym wypadku nie ma takiej konieczności (zgodnie z zapisami MSR1) ponieważ retrospektywne przekształcenie nie miało wpływu na informacje w bilansie sporządzonym na początek poprzedniego okresu (czyli na dzień 31.12.2018).

Aktywa

w tysiącach zł Nota dane według stanu na 31.12.2019 opublikowane w raporcie za rok 2019 efekt zmiany zasad rachunkowości przekształcone dane według stanu 31.12.2019, prezentowane w niniejszym raporcie
Kasa, środki w Banku Centralnym 17 2 203 444 0 2 203 444
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 18 986 728 0 986 728
Instrumenty pochodne 112 485 0 112 485
Instrumenty kapitałowe 210 0 210
Instrumenty dłużne 874 033 0 874 033
Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom 19 169 610 0 169 610
Instrumenty kapitałowe 66 609 0 66 609
Instrumenty dłużne 103 001 0 103 001
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 20 21 870 164 0 21 870 164
Instrumenty kapitałowe 29 643 0 29 643
Instrumenty dłużne 21 840 521 0 21 840 521
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 21 69 754 938 (139 548) 69 615 390
Obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 498 195 0 1 498 195
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu 68 256 743 (139 548) 68 117 195
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom 22 1 037 869 0 1 037 869
Instrumenty dłużne 48 153 0 48 153
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym 784 277 0 784 277
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 205 439 0 205 439
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń 23 43 159 0 43 159
Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych 24 0 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe 25 666 330 0 666 330
Wartości niematerialne 26 342 653 0 342 653
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 541 828 0 541 828
Bieżące należności podatkowe 10 310 0 10 310
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 27 531 518 0 531 518
Pozostałe aktywa 28 399 778 0 399 778
Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 29 39 441 0 39 441
Aktywa razem 98 055 942 (139 548) 97 916 394

Zobowiązania i kapitał własny

w tysiącach zł Nota dane według stanu na 31.12.2019 opublikowane w raporcie za rok 2019 efekt zmiany zasad rachunkowości przekształcone dane według stanu 31.12.2019, prezentowane w niniejszym raporcie
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 30 353 000 0 353 000
Instrumenty pochodne 150 735 0 150 735
Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych 202 265 0 202 265
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 85 853 762 0 85 853 762
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 31 1 578 848 0 1 578 848
Zobowiązania wobec klientów 32 81 454 765 0 81 454 765
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 33 90 712 0 90 712
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe 34 1 183 232 0 1 183 232
Zobowiązania podporządkowane 35 1 546 205 0 1 546 205
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń 23 426 847 0 426 847
Rezerwy 36 304 726 (139 548) 165 178
Nierozstrzygnięte sprawy sporne 251 333 (139 548) 111 785
Udzielone zobowiązania i gwarancje 53 393 0 53 393
Zobowiązania podatkowe 38 590 0 38 590
Bieżące zobowiązania podatkowe 38 590 0 38 590
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 37 0 0 0
Inne zobowiązania 38 2 137 498 0 2 137 498
Zobowiązania razem 89 114 423 (139 548) 88 974 875
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał zakładowy 39 1 213 117 0 1 213 117
Akcje własne 0 0 0
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 1 147 502 0 1 147 502
Skumulowane inne całkowite dochody 39 70 093 0 70 093
Zyski zatrzymane 39 6 510 807 0 6 510 807
Kapitał własny razem 8 941 519 0 8 941 519
Zobowiązania i kapitał własny razem 98 055 942 (139 548) 97 916 394

A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej

w tysiącach zł dane za okres 1.01.2019 – 31.12.2019 opublikowane w raporcie za rok 2019 efekt zmiany zasad rachunkowości przekształcone dane za okres 1.01.2019 – 31.12.2019, prezentowane w niniejszym raporcie
Zysk (strata) po opodatkowaniu 560 732 0 560 732
Korekty razem: (1 131 406) 0 (1 131 406)
Odsetki otrzymane 3 159 255 0 3 159 255
Odsetki zapłacone (836 834) 0 (836 834)
Amortyzacja 180 872 0 180 872
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych (12 314) 0 (12 314)
Przychody z tytułu dywidend (3 219) 0 (3 219)
Rezerwy 190 974 (139 548) 51 426
Wynik na sprzedaży i likwidacji inwestycyjnych aktywów finansowych (25 294) 0 (25 294)
Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (436 839) 0 (436 839)
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych innym bankom 6 157 0 6 157
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom (7 039 038) 139 548 (6 899 490)
Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu 32 227 0 32 227
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat 165 703 0 165 703
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków (4 302 689) 0 (4 302 689)
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 8 022 526 0 8 022 526
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 46 385 0 46 385
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (100 664) 0 (100 664)
Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku dochodowego (84 372) 0 (84 372)
Podatek dochodowy zapłacony (319 479) 0 (319 479)
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów 165 954 0 165 954
Pozostałe pozycje 59 283 0 59 283
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (570 674) 0 (570 674)

B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

w tysiącach zł dane za okres 1.01.2019 – 31.12.2019 opublikowane w raporcie za rok 2019 efekt zmiany zasad rachunkowości przekształcone dane za okres 1.01.2019 – 31.12.2019, prezentowane w niniejszym raporcie
Wpływy z działalności inwestycyjnej 141 768 540 0 141 768 540
Zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego 22 808 0 22 808
Zbycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych 0 0 0
Zbycie inwestycyjnych aktywów finansowych 141 742 513 0 141 742 513
Pozostałe wpływy inwestycyjne 3 219 0 3 219
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej (142 681 128) 0 (142 681 128)
Nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego (196 534) 0 (196 534)
Nabycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych (1 591 434) 0 (1 591 434)
Nabycie inwestycyjnych aktywów finansowych (140 893 160) 0 (140 893 160)
Pozostałe wydatki inwestycyjne 0 0 0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (912 588) 0 (912 588)

C. Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej

w tysiącach zł dane za okres 1.01.2019 – 31.12.2019 opublikowane w raporcie za rok 2019 efekt zmiany zasad rachunkowości przekształcone dane za okres 1.01.2019 – 31.12.2019, prezentowane w niniejszym raporcie
Wpływy z działalności finansowej 865 000 0 865 000
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych 35 000 0 35 000
Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 830 000 0 830 000
Wpływy z emisji akcji własnych oraz dopłat do kapitału 0 0 0
Pozostałe wpływy finansowe 0 0 0
Wydatki z tytułu działalności finansowej (149 637) 0 (149 637)
Spłata kredytów długoterminowych (88 467) 0 (88 467)
Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 0 0
Wydatki z tytułu kosztów emisji 0 0 0
Umorzenie akcji 0 0 0
Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0 0
Pozostałe wydatki finansowe (61 170) 0 (61 170)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 715 363 0 715 363
 
D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+B+C) (767 899) 0 (767 899)
– w tym z tytułu różnic kursowych 152 0 152
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 4 520 688 0 4 520 688
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (D+E) 3 752 789 0 3 752 789

Wyniki wyszukiwania