Raport finansowy
i ESG 2020

Transakcje z Grupą podmiotu dominującego

Poniżej przedstawiono kwoty transakcji z grupą podmiotu dominującego (jednostka dominująca najwyższego szczebla) w stosunku do Banku – Banco Comercial Portugues (transakcje te wynikają w głównej mierze z działalności o charakterze bankowym), (w tys. PLN):

Z podmiotem dominującym Z innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
AKTYWA
Kredyty i pożyczki udzielone innym bankom – rachunki i depozyty 1 237 106 971 0 0
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) 0 0 0 0
Instrumenty pochodne zabezpieczające 0 0 0 0
Pozostałe aktywa 0 0 0 0
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania wobec banków 23 601 271 127 903 117 588
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) 333 361 0 0
Instrumenty pochodne zabezpieczające 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania 0 0 122 215

Z podmiotem dominującym Z innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego
2020 2019 2020 2019
PRZYCHODY Z TYTUŁU:
Odsetek (232) (48) 0 0
Prowizji 102 209 0 0
Aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 0 0 0 0
KOSZTY Z TYTUŁU:
Odsetek 3 69 (325) (298)
Prowizji 0 0 0 0
Aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 452 488 0 0
Pozostałe operacyjne netto 13 13 0 0
Działania 0 0 256 982

Z podmiotem dominującym Z innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Zobowiązania warunkowe 100 774 101 101 0 0
udzielone 100 000 100 345 0 0
otrzymane 774 756 0 0
Instrumenty pochodne (wartość nominalna) 15 938 15 807 0 0

Wyniki wyszukiwania