Raport finansowy
i ESG 2020

Informacje o wynagrodzeniach i korzyściach osób nadzorujących i zarządzających Bankiem

Rachunek Zysków i Strat Grupy został obciążony kosztami z tytułu wynagrodzeń (z uwzględnieniem salda utworzonych i rozwiązanych rezerw na wypłatę premii) i korzyści na rzecz osób zarządzających wg poniższego zestawienia (w tys. PLN):

Rok Wynagrodzenia i nagrody Korzyści RAZEM
2020 16 103,3 1 927,4 18 030,7
2019 19 414,8 1 838,9 21 253,7

 

Korzyści stanowią głównie koszty akomodacji zagranicznych Członków Zarządu. Wartości zaprezentowane w powyższej tabeli zawierają pozycje zaliczane do kategorii świadczeń krótkoterminowych oraz rezerwy na zmienne składniki wynagrodzeń.

W 2020 i 2019 r. Członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia ani żadnych świadczeń dodatkowych od Spółek Zależnych.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Banku (w tys. PLN):

Rok Krótkoterminowe wynagrodzenia i korzyści
2020 2 053,5
2019 2 076,7

 

W 2020 członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wynagrodzenie od Spółek Zależnych z tytułu pełnionych funkcji kwocie 17,5 tys. zł, podczas gdy w 2019 r. członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia ani żadnych świadczeń dodatkowych od Spółek Zależnych.

Wyniki wyszukiwania