Raport finansowy
i ESG 2020

Pozostałe informacje dodatkowe i inne istotne wydarzenia pomiędzy dniem sporządzenia raportu a datą jego publikacji

Bank Hipoteczny

Kredyty hipoteczne są ważnym elementem działalności detalicznej Banku. W związku z tym Bank złożył w czerwcu 2018 r. do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wydanie zgody na utworzenie banku hipotecznego. W dniu 16 czerwca 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na utworzenie banku pod firmą „Millennium Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy Millennium Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna wynosić będzie 40.000.000 zł i został w całości pokryty przez Bank Millennium S.A. wkładem pieniężnym w wysokości 120.000.000 zł. Akcje imienne zwykłe w liczbie 40.000.000 o wartości nominalnej 1 zł każda akcja zostały objęte przez Bank po cenie emisyjnej 3 zł każda akcja. Nowy bank ma zapewnić średnio- i długoterminowe finansowanie poprzez emisję listów zastawnych w celu wsparcia działalności w zakresie mieszkaniowych kredytów hipotecznych.

Zwolnienia grupowe (w ramach procesu restrukturyzacji po połączeniu z Euro Bank)

W okresie pomiędzy 1 lutego a 31 marca 2020 przeprowadzono zwolnienia grupowe, które objęły około 211 pracowników. Koszty odpraw i odszkodowań z tego tytułu nie przekroczyły 13 milionów złotych. Przyczynami zwolnień były wynikające z połączenia struktur organizacyjnych: likwidacja dublujących się jednostek organizacyjnych, ujednolicenie i optymalizacja procesów. Dokonano również przeglądu placówek Banku – na podstawie przeprowadzonych analiz ekonomicznych i rynkowych podjęto decyzje o zamknięciu niektórych z nich. Zasady przeprowadzenia tych zwolnień, kryteria oraz wysokość odpraw zostały wypracowane i uzgodnione ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w Banku.

Pomiędzy dniem, na który sporządzono raport a datą jego publikacji nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na sprawozdanie finansowe i przyszłe wyniki Grupy.

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
22.02.2021 Joao Bras Jorge Prezes Zarządu Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
22.02.2021 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
22.02.2021 Wojciech Haase Członek Zarządu Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
22.02.2021 Andrzej Gliński Członek Zarządu Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
22.02.2021 Wojciech Rybak Członek Zarządu Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
22.02.2021 Antonio Pinto Junior Członek Zarządu Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
22.02.2021 Jarosław Hermann Członek Zarządu Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyniki wyszukiwania