Raport finansowy
i ESG 2020

W 2012 roku Grupa wdrożyła politykę określającą zasady wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Grupy Banku Millennium, z późniejszymi zmianami, zgodnie z wymogami opisanymi w Uchwale Komisji Nadzoru Finansowego nr 258/2011, a następnie Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach. Zgodnie z polityką, pracownicy Grupy mający istotny wpływ na profil ryzyka Grupy otrzymują zmienne wynagrodzenie, którego część wypłacana jest w formie instrumentów finansowych: akcji fantomowych Banku w latach 2017 -2018; akcji własnych Banku Millennium: za rok 2019 i 2020. Od roku 2019 Grupa, decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku z dnia 27 sierpnia 2019, wprowadziła program motywacyjny służący wynagradzaniu osób uprawnionych, uprzednio zidentyfikowanych jako mające istotny wpływ na profil ryzyka (ang. Risk Taker). W jego ramach nabyte przez Bank Akcje Własne zostaną, zgodnie z obowiązującą polityką wynagrodzeń Risk Takerów, przeznaczone do nieodpłatnego nabycia w odpowiedniej liczbie przez wskazanych Risk Takerów w Okresie Trwania Programu.

Zmienne wynagrodzenia w instrumencie finansowym, za rok: 2020 2019 2018 2017
Rodzaj transakcji w świetle MSSF 2 Transakcje płatności w formie akcji własnych Transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych
Data rozpoczęcia okresu oceny 1 stycznia 2020 1 stycznia 2019 1 stycznia 2018 1 stycznia 2017
Data ogłoszenia programu 27 sierpnia 2019 30 lipca 2012
Data uruchomienia programu zgodnie z definicją MSSF 2 Data Komitetu Personalnego następującego po zakończeniu roku finansowego
Liczba instrumentów przyznanych Ustalana w dacie przyznania programu zgodnie z definicją MSSF 2
Data zapadalności 3 lata od daty przyznania programu
Data nabycia uprawnień 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
Warunki nabycia uprawnień Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Grupie w roku 2020, wyników jednostek Grupy oraz indywidualnych wyników pracy. Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Grupie w roku 2019, wyników jednostek Grupy oraz indywidualnych wyników pracy. Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Grupie w roku 2018, wyników jednostek Grupy oraz indywidualnych wyników pracy. Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Grupie w roku 2017, wyników jednostek Grupy oraz indywidualnych wyników pracy.
Rozliczenie programu Programy 2017-2018: W dniu rozliczenia uczestnikowi zostanie wypłacona kwota środków pieniężnych stanowiąca iloczyn posiadanych przez uczestnika akcji fantomowych oraz średniej arytmetycznej ceny akcji Banku na GPW na zamknięcie 10 kolejnych sesji poprzedzających dzień rozliczenia, przy czym ustalana tak wartość nie może być większa ani też mniejsza niż o 20% w stosunku do pierwotnej wartości odroczonej puli akcji. Akcje fantomowe są rozliczane w 3 równych rocznych ratach począwszy od daty Komitetu Personalnego na którym zostały przydzielone. Programy 2019-2020: W dniu rozliczenia programu uczestnikowi zostaną przekazane przyznane akcje własne
Wycena programu Wartość godziwa programu jest wyznaczana na każdą datę bilansową wg zasad przyjętych dla określenia wartości programu w dniu rozliczenia.

Instrumenty finansowe przydzielone pracownikom Grupy niebędącym Członkami Zarządu, Banku Millennium S.A., za rok: 2020 2019 2019 * 2018 2017
akcje własne akcje fantomowe akcje fantomowe akcje fantomowe
Data przydzielenia akcji 03.07.2020 03.07.2020 23.01.2019 07.02.2018
Ilość akcji (szt.) 758 977 90 788 42 505
przyznana 151 797 0 0
odroczona 607 180 90 788 42 505
Wartość na dzień przydzielenia (PLN) 2 418 704 72 000 833 614 406 470
przyznana 483 746 0 0 0
odroczona 1 934 958 72 000 833 614 406 470
Wartość godziwa na 31.12.2020 (PLN) 1 985 478 55 196 666 891 325 176
* - Spółki Millennium TFI S.A. oraz Millennium Dom Maklerski S.A. nadal rozliczają swoje programy na bazie akcji fantomowych zgodnie z Polityką Wynagrodzeń obowiązującą w tych podmiotach Grupy.

Według stanu na dzień bilansowy, Komitet Personalny przy Radzie Nadzorczej nie podjął decyzji o wysokości zmiennego wynagrodzenia dla pracowników Grupy niebędących Członkami Zarządu Banku Millennium za rok 2020.

Instrumenty finansowe Członków Zarządu Banku Millennium S.A. za rok: 2020 2019 2018 2017
akcje własne akcje własne akcje fantomowe akcje fantomowe
Data przydzielenia akcji 03.07.2020 31.05.2019 09.04.2018
Ilość akcji (szt.): 965 862 156 571 91 480
– przyznana 482 928 0 0
– odroczona 482 934 156 571 91 480
wartość na dzień przydzielenia (PLN): 3 078 000 1 426 347 750 960
– przyznana 1 539 000 0 0
– odroczona 1 539 000 1 426 347 750 960
Wartość godziwa na 31.12.2020 (PLN) 3 128 939 1 028 202 666 706

Według stanu na dzień publikacji Raportu Rocznego, Komitet Personalny przy Radzie Nadzorczej nie podjął decyzji o wysokości zmiennego wynagrodzenia dla Członków Zarządu za rok 2020.

Płatności na bazie akcji byłego Euro Banku S.A.

Bank Millennium przejął zobowiązania Euro Banku wobec pracowników, którzy byli zidentyfikowani jako mający istotny wpływ na profil ryzyka i otrzymywali zmienne wynagrodzenie, którego część wypłacana była w formie akcji byłego Euro Banku w latach poprzedzających połączenie. Z dniem przejęcia Euro Banku przez Bank Millennium akcje te przestały istnieć. W związku z tym Bank Millennium przyjął decyzją Rady Nadzorczej zasady konwersji nieistniejących akcji Euro Banku na akcje Banku Millennium. W latach 2021 i 2022 pozostało do wypłaty z tego tytułu odpowiednio 306 726 oraz 237 848 akcji Banku Millennium.

Wyniki wyszukiwania