Raport finansowy
i ESG 2020

Papiery wartościowe stanowiące przedmiot transakcji z przyrzeczeniem odkupu

Na dzień 31.12.2020 r. następujące papiery wartościowe (prezentowane w bilansie Grupy) stanowiły przedmiot transakcji z przyrzeczeniem odkupu (SBB), w tys. zł:

Rodzaj papieru wartościowego Wartość nominalna Wartość bilansowa
Obligacje skarbowe 233 004 248 429
RAZEM 233 004 248 429

W następstwie zawarcia transakcji z przyrzeczeniem odkupu, których przedmiotem są papiery wartościowe prezentowane w powyższej tabeli, Grupa jest narażona na ryzyka analogiczne jak
w przypadku posiadania papierów wartościowych o tej samej charakterystyce we własnym portfelu.

Na dzień 31.12.2019 r. następujące papiery wartościowe (prezentowane w bilansie Grupy) stanowiły przedmiot transakcji z przyrzeczeniem odkupu (SBB), w tys. zł:

Rodzaj papieru wartościowego Wartość nominalna Wartość bilansowa
Obligacje skarbowe 85 221 90 453
RAZEM 85 221 90 453

Wyniki wyszukiwania