Raport finansowy
i ESG 2020

Dodatkowe objaśnienia do rachunku przepływów środków pieniężnych

Na potrzeby sprawozdania z przepływów środków pieniężnych jako środki pieniężne i ich ekwiwalenty Grupa sklasyfikowała następujące aktywa finansowe:

w tys. zł 31.12.2020 31.12.2019
Gotówka w kasie i środki na rachunkach w Banku Centralnym 1 460 289 2 203 444
Należności z tytułu lokat międzybankowych* 122 659 440 162
Dłużne papiery wyemitowane przez Skarb Państwa* 3 486 1 109 183
w tym: FVTOCI 0 1 086 797
w tym: przeznaczone do obrotu 3 486 22 386
Razem 1 586 434 3 752 789
* aktywa finansowe z terminem zapadalności poniżej 3 miesięcy

Na potrzeby sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przyjęto następującą klasyfikację rodzajów działalności:

  1. działalność operacyjna – obejmuje podstawowy zakres działalności związany ze świadczeniem usług przez jednostki Grupy, obejmujący działania mające na celu wygospodarowanie zysku,
    a niebędące działalnością inwestycyjną lub finansową,
  2. działalność inwestycyjna obejmuje czynności związane z nabywaniem i zbywaniem składników majątku trwałego w szczególności aktywów finansowych niesklasyfikowanych do kategorii przeznaczone do obrotu, akcji i udziałów w jednostkach podporządkowanych oraz rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych,
  3. działalność finansowa obejmuje działania związane z pozyskiwaniem środków w formie kapitałów bądź zobowiązań jak również obsługę źródeł finansowania.

Wyniki wyszukiwania