Raport finansowy
i ESG 2020

Dane o aktywach, które stanowią zabezpieczenie zobowiązań

Na dzień 31.12.2020 r. następujące aktywa Banku stanowiły zabezpieczenie zobowiązań (w tys. PLN):

Lp. Rodzaj aktywa Portfel Zabezpieczane zobowiązanie Wartość nominalna aktywa Wartość bilansowa aktywa
1. Obligacje skarbowe OK0722 utrzymywanie i sprzedaż kredyt lombardowy udzielany Bankowi przez NBP 130 000 129 922
2. Obligacje skarbowe OK0722 utrzymywanie i sprzedaż zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 355 000 354 787
3. Obligacje skarbowe PS0123 utrzymywanie i sprzedaż BFG – fundusz gwarancyjny – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty 88 000 94 473
4. Obligacje skarbowe PS0123 utrzymywanie i sprzedaż BFG – fundusz przymusowej restrukturyzacji – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty 71 000 76 223
5. Obligacje skarbowe PS0422 utrzymywanie i sprzedaż wstępny depozyt rozliczeniowy w KDPW CCP (MARI) – initial deposit 300 000 313 311
6. Środki pieniężne należności wstępny depozyt rozliczeniowy w KDPW CCP (MARI) 100 100
7. Środki pieniężne należności fundusz zabezpieczający ASO (PAGB) – guarantee fund 2 415 2 415
8. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Zabezpieczający OTC – KDPW_CCP 5 617 5 617
9. Środki pieniężne należności rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 45 153 45 153
10. Depozyty złożone lokaty w bankach rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 503 532 503 532
11. Należności leasingowe kredyty i pożyczki pożyczki udzielone Spółce Millennium Leasing 274 731 274 731
RAZEM 1 775 548 1 800 264

Dodatkowo według stanu na 31.12.2020 r. Grupa posiadała zawarte krótkoterminowe (rozliczane przeważnie w ciągu 7 dni) transakcje  sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, których przedmiotem były papiery wartościowe o wartości 248 429 tys. zł (odpowiadające im zobowiązania zaprezentowano w Rozdziale 15., nota 33).

Na dzień 31.12.2019 r. następujące aktywa Banku stanowiły zabezpieczenie zobowiązań (w tys. PLN):

Lp. Rodzaj aktywa Portfel Zabezpieczane zobowiązanie Wartość nominalna aktywa Wartość bilansowa aktywa
1. Obligacje skarbowe WZ0121 utrzymywanie i sprzedaż kredyt lombardowy udzielany Bankowi przez NBP 130 000 131 453
2. Obligacje skarbowe WZ0121 utrzymywanie i sprzedaż zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 358 000 362 002
3. Bony pieniężne
NBP_030120
utrzymywanie i sprzedaż BFG – fundusz gwarancyjny – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty 51 750 51 746
4 Bony pieniężne
NBP_030120
utrzymywanie i sprzedaż BFG – fundusz przymusowej restrukturyzacji – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty 51 250 51 246
5. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Zabezpieczający OTC – KDPW_CCP 7 243 7 243
6. Środki pieniężne należności rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 1 518 1 518
7. Depozyty złożone lokaty w bankach rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 345 035 345 035
8. Należności leasingowe kredyty i pożyczki pożyczki udzielone Spółce Millennium Leasing 524 932 524 932
RAZEM 1 469 728 1 475 175

Dodatkowo według stanu na 31.12.219 r. Grupa posiadała zawarte krótkoterminowe (rozliczane przeważnie w ciągu 7 dni) transakcje sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, których przedmiotem były papiery wartościowe o wartości 90 453 tys. zł (odpowiadające im zobowiązania zaprezentowano w Rozdziale 15., nota 33).

Wyniki wyszukiwania