Raport finansowy
i ESG 2020

Zarządzanie wpływem na środowisko i ochroną klimatu

[GRI 103-1, 103-2, 103-3]
Zmiany klimatyczne są obok ochrony życia i zdrowia jednym z najbardziej definiujących wyzwań tego stulecia i wymagają pilnych i bezprecedensowych działań.

raport_072 raport_072

Bank Millennium kieruje się Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, wśród których jedną z istotnych kwestii jest właśnie ochrona klimatu. Inicjatywy na rzecz ochrony środowiska naturalnego i ochrony klimatu są wpisane w strategię biznesową Grupy Banku Millennium i są zgodne z podejściem podmiotu dominującego – Banku Millennium bcp.

Bank Millennium z uwagą obserwuje działania Unii Europejskiej i rozumie rolę, jaką instytucje sektora bankowego mają do odegrania w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu. W ostatnim czasie zostały podjęte w tej kwestii istotne decyzje. W grudniu 2020 roku Rada Europejska przyjęła nowy cel redukcji CO2 o min. 55% do 2030 roku. Oznacza to, że UE przyspiesza na swojej drodze do neutralności klimatycznej, którą zamierza osiągnąć do 2050 roku. Do osiągnięcia tego celu będą musiały przyczynić się wszystkie kraje i wszystkie sektory gospodarki.

Polityka ochrony środowiska i klimatu oraz obowiązujące w Banku regulacje

W ubiegłych latach działania prośrodowiskowe i proklimatyczne Banku koncentrowały się na ograniczaniu własnego wpływu Banku na środowisko, narzucaniu wysokich standardów działalności w tym zakresie i wymaganiu tego samego od dostawców i partnerów. Bank od kilku lat angażuje się również w specjalne programy finansowania transformacji energetycznej, oferując klientom różne rozwiązania na przykład leasing na finansowanie modernizacji sprzętu w celu zwiększenia efektywności energetycznej, finansowanie projektów dużych farm wiatrowych.

W 2019 roku Bank podjął decyzję o sformalizowaniu podejścia do kwestii klimatu i opracował „Politykę środowiskową Grupy Banku Millennium”, która określa trzy główne obszary działalności proekologicznej:

Grupa Banku Millennium minimalizuje swój wpływ na środowisko poprzez racjonalną gospodarkę materiałami i odpadami, monitorowanie zużycia wody, energii i paliw, wprowadzanie prośrodowiskowych rozwiązań w działalności operacyjnej oraz zachęcanie pracowników, klientów i partnerów biznesowych do udziału w akcjach proekologicznych.

Grupa wspiera realizację celów proekologicznych poprzez wprowadzanie do oferty sprofilowanych produktów. Grupa Banku Millennium nie udziela finansowania dla nowych: kopalni węgla, inwestycji w energetykę opartą na źródłach węglowych, z wyłączeniem nowych inwestycji związanych z redukcją zanieczyszczeń. Nowe finansowanie w sektorze energetycznym jest możliwe tylko wtedy, gdy służy zaangażowaniu w niewęglowe źródła energii, transformacji energetycznej na niewęglowe źródła energii.

Jednocześnie Grupa od wielu lat wspiera finansowanie inwestycji proekologicznych i energooszczędnych, w tym związanych z zastępowaniem energetyki węglowej przez niskoemisyjne źródła energii oraz nowoczesną infrastrukturą energetyczną, dotyczących odnawialnych źródeł energii, zmniejszających emisję zanieczyszczeń oraz wspierających efektywność energetyczną, szczególnie w branżach energochłonnych i wysokoemisyjnych, z zakresu pojazdów samochodowych o napędzie niskoemisyjnym.

Klienci Banku są zobowiązani do niewykorzystywania środków z kredytu w jakikolwiek sposób dotyczących działań wymienionych na Liście Wyłączeń Środowiskowych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Są oni jednocześnie zobowiązani do uzyskiwania i posiadania wszystkich niezbędnych zezwoleń dotyczących ochrony środowiska w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, jak również prowadzenia działalności z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska i zgodnie ze wszystkimi stosownymi ustawami, normami i innymi wymogami regulacyjnymi na szczeblu krajowym i lokalnym w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa i zasadami współżycia społecznego.

Do pracowników, klientów i partnerów biznesowych kierowana jest komunikacja zwiększająca świadomość ekologiczną. W umowach z dostawcami produktów, tam gdzie ma to uzasadnienie, stosowane są klauzule środowiskowe.

Grupa Banku Millennium stosuje się do regulacji z zakresu ochrony środowiska („Ustawa o odpadach”), która nakłada obowiązek właściwego zarządzania odpadami, poprzez kompletowanie niezbędnej dokumentacji (m.in. “Karty Przekazania Odpadów”) jak również do przygotowywania i przekazywania do właściwych Urzędów Marszałkowskich, sprawozdań o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów.

Kluczowe ryzyka i nowe możliwości

[GRI 102-15]  Kluczowe ryzyka wiążące się z zarządzaniem wpływem Grupy na środowisko i klimat poprzez własną działalność operacyjną, oferowane produkty i usługi bankowe, w tym finansowanie projektów oraz zarządzanie zagrożeniami klimatycznymi, transformacyjnymi i fizycznymi dla Grupy. [GRI 102-11] Grupa zapobiega temu ryzyku stosując się do przepisów prawnych, monitorując własny wpływ na środowisko, wdrażając działania prośrodowiskowe oraz stosując się do „Polityki Środowiskowej Grupy Banku Millennium” i zasad finansowania projektów. Szerzej do kwestii ryzyka odnosi się część I. BANK MILLENNIUM I GRUPA BANKU MILLENNIUM, w punkcie 4.1.Opis istotnych rodzajów ryzyka.

Warto podkreślić, że historycznie zaangażowanie w finansowanie sektora wydobycia węgla i energetyki węglowej było znacząco niższe niż średnia dla sektora bankowego. W 2020 roku ekspozycja Grupy Banku Millennium w branżę wydobycia węgla i energetyki opartej o węgiel stanowiła 2,2% portfela przedsiębiorstw (spadek z 2,5% w 2019 r.) oraz 0,6% całego portfela Grupy (spadek z 0,7% w 2019 r.). Kilka lat temu Bank podjął decyzję o znacznej redukcji ekspozycji finansujących branżę węglową. W wyniku tego w portfelu ekspozycje zaangażowane w wydobycie węgla oraz branż bezpośrednio powiązanych z wydobyciem są dziś nieznaczące. Poza tym Bank posiada ekspozycje związane z energetyką, gdzie finansowane są spółki holdingowe, a nie poszczególni wytwórcy – środki mogą służyć także modernizacji i zmianie mixu energetycznego w kierunku rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Bank dostrzega nowe możliwości związane z klimatem w różnych sektorach gospodarki, w rozwoju nowych produktów finansowych i usług.

Sektor finansowy będzie zaangażowany w planowane osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. W ramach uzgodnionego w 2020 roku funduszu odbudowy, który dla Polski wynosi 23 mld EUR, jedna trzecia środków będzie przeznaczona na zieloną transformację. Oczekuje się, że będą one ukierunkowane m.in. na inwestycje w czyste i wydajne wytwarzanie i wykorzystanie energii oraz zrównoważony transport. Według publikacji eksperckich pełne wdrożenie unijnych zaleceń będzie wymagało przygotowania przez Polskę również pakietu reform: przede wszystkim opracowania nowej strategii energetycznej zgodnej z podwyższonym celem klimatycznym Unii. Konieczne będzie także usunięcie barier regulacyjnych i uchwalenie brakujących przepisów niezbędnych do odblokowania rozwoju czystej energetyki, skutecznego oszczędzania energii i realizacji innych celów Zielonego Ładu, takich jak redukcja zanieczyszczeń, wdrożenie gospodarki obiegu zamkniętego oraz ochrona i regeneracja dzikiej przyrody. Do realizacji celów konieczne będą inwestycje i środki pochodzące z prywatnych źródeł. Warto również podkreślić, że z analiz wyników opinii klientów i badań rynkowych wynika, że Polskie społeczeństwo ma coraz większą świadomość wyzwań ekologicznych i klimatycznych, co może wpłynąć w dłuższej perspektywie na zmiany zachowania i oczekiwań klientów indywidualnych w stosunku do produktów i usług, również w sektorze bankowym.

Raportowanie wyników i wskaźników

Już od 2011 roku Grupa Banku Millennium raportuje informacje dotyczące jej wpływu na środowisko, w tym dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych, w zakresie Scope 1 i Scope 2 oraz częściowo w Scope 3.

W zakresie Scope 3, Grupa pracuje nad analizą istniejących metodologii i możliwością zdefiniowania metodologii pozwalającej na rzetelne raportowanie danych na temat emisji pośrednich. Poszerza wiedzę na ten temat uczestnicząc w konsultacjach, konferencjach i warsztatach eksperckich (organizowanych np. przez WWF, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych czy Konfederację Lewiatan) oraz uczestniczy w pracach Związku Banków Polskich.

W okresie od 2011 do 2020 roku, czyli na przestrzeni dziesięciu lat, łączna emisja gazów cieplarnianych Banku Millennium znacząco spadła z 39 659 ton do 25 419 ton. Okres ten obejmuje fuzję Banku Millennium z Euro Bankiem, która nastąpiła w 2019 roku, co wpłynęło na nieporównywalność danych, zwłaszcza tych istotnych dla niniejszego raportu za okres 2019/2020. Warto jednak odnotować, że w 2020 roku Bank podjął wiele inicjatyw wpływających na obniżenie poziomu emisji poprzez redukcję zużycia energii i paliw. Najważniejszą inwestycją proekologiczną zrealizowaną w siedzibie Banku była modernizacja oświetlenia w przestrzeni biurowej. W efekcie ok. 12 000 konwencjonalnych opraw oświetleniowych zostało zastąpionych nowoczesnymi odpowiednikami w technologii LED, które będą zużywały o 54% mniej energii i pozwolą na zmniejszenie emisji CO2 o 500 ton rocznie.

Ponadto Bank otrzymał „białe certyfikaty” w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831), które są potwierdzeniem wykonania modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej skutkujących oszczędnością energii (potwierdzone przez audyt efektywności energetycznej oraz pozytywną ocenę wniosku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki).

Starania Banku w zakresie ekologii i ochrony klimatu zostały publicznie docenione. Między innymi, w grudniu 2020 roku w rankingu Liderów klimatycznych magazynu Forbes utworzonym we współpracy z firmą Statista Bank Millennium zajął drugie miejsce wśród polskich firm. Jest tym samym bankiem z najlepszym wynikiem. Ranking został stworzony poprzez obliczenie rocznej skumulowanej stopy redukcji gazów cieplarnianych (CARR), skorygowanej o przychody.

Organizacja i odpowiedzialność za osiąganie założonych wskaźników

Bank stoi na stanowisku, iż kwestie ochrony środowiska i ochrony klimatu dotyczą wielu dziedzin i obszarów działalności Banku, przenikają na wskroś organizację. Dlatego też są w gestii poszczególnych departamentów Banku, stanowiąc integralną część biznesu. Ze względu na wagę tych kwestii kształtowanie strategii i polityk podlega bezpośredniemu nadzorowi Prezesa Zarządu Banku.

Wskaźniki odnoszące się do wpływu Grupy na środowisko są regularnie mierzone. W oparciu o analizy zmienności tych wskaźników wprowadzane są działania prośrodowiskowe. Cele środowiskowe dotyczące limitów zużycia materiałów, energii, paliw i wody zawarte są w celach kierujących poszczególnymi departamentami Banku. Realizacja tych celów jest cyklicznie monitorowana i raportowana do Zarządu.

Wypełnianie wymogów dotyczących raportowania

Bank Millennium przygotowuje się do wypełniania nowych wymogów dotyczących raportowania wynikających z dynamicznego rozwoju regulacji związanych z dążeniem do celów klimatycznych ustanowionych w Porozumieniu Paryskim. Europejski Plan działania: finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz Europejski Zielony Ład przewidują wdrożenie szeregu regulacji prawnych zawierających nowe wymogi w zakresie ujawniania przez instytucje finansowe informacji i danych dotyczących kwestii ESG Environment Social Governance. Ich opracowanie wymagać będzie w przyszłości pozyskania przez banki, ubezpieczycieli i fundusze inwestycyjne pewnego zakresu informacji od klientów korporacyjnych, a zatem będzie wymagać agregowania i opracowywania odpowiednich danych przez przedsiębiorstwa korzystające z finansowania zewnętrznego czy też będące uczestnikami rynku kapitałowego.

Dlatego Bank Millennium bierze udział w pracach grupy roboczej powołanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Związek Banków Polskich i Polską Izbę Ubezpieczeń oraz Fundację Standardów Raportowania. Celem zespołu jest wypracowanie rozwiązań ułatwiających stosowanie wchodzących przepisów i uspójnienie formatu wykorzystywanych danych. Z perspektywy Banku Millennium istotne są m.in. Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem (2019/C 209/01); Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

[GRI 307-1] W roku 2020 Grupa Banku Millennium nie otrzymała informacji o żadnym przypadku naruszenia przez nią przepisów ochrony środowiska.

Wyniki wyszukiwania