Raport finansowy
i ESG 2020

Ograniczenie zużycia zasobów

W Grupie Banku Millennium proces zakupów i zaopatrzenia jednostek organizacyjnych Grupy w materiały niezbędne do bieżącej działalności jest scentralizowany.

IMGP2205 IMGP2205

Emisje gazów cieplarnianych (CO2 i CO2e)

[GRI 305-1] Emisje gazów cieplarnianych (CO2 i CO2e) W roku 2020 emisja CO22 w Grupie Banku Millennium była większa w stosunku do roku 2019 o około 21% w wyniku przejęcia byłego Euro Banku, w tym nieruchomości (ponad 230 nowych placówek, centrali Banku we Wrocławiu oraz floty samochodowej).

W roku 2020 emisja CO2 w Grupie Banku Millennium była większa w stosunku do roku 2019 o około 21% w wyniku przejęcia byłego Euro Banku, w tym nieruchomości (ponad 230 nowych placówek, centrali Banku we Wrocławiu oraz floty samochodowej).

W okresie od 2011 do 2020 roku, czyli na przestrzeni dziesięciu lat, łączna emisja gazów cieplarnianych Banku Millennium znacząco spadła z 39 659 ton do 25 419 ton. Okres ten obejmuje fuzję Banku Millennium z Euro Bankiem, która nastąpiła w 2019 roku, co wpłynęło na nieporównywalność danych, zwłaszcza tych istotnych dla niniejszego raportu za okres 2019/2020.

Warto jednak odnotować, że w 2020 roku Bank podjął wiele inicjatyw wpływających na obniżenie poziomu emisji poprzez redukcję zużycia energii i paliw. Najważniejszą inwestycją proekologiczną zrealizowaną w siedzibie Banku była modernizacja oświetlenia w przestrzeni biurowej. W efekcie ok. 12 000 konwencjonalnych opraw oświetleniowych zostało zastąpionych nowoczesnymi odpowiednikami w technologii LED, które będą zużywały o 54% mniej energii i pozwolą na zmniejszenie emisji CO2 o 500 ton rocznie. Ponadto Bank otrzymał „białe certyfikaty” w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831), które są potwierdzeniem wykonania modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej skutkujących oszczędnością energii (potwierdzone przez audyt efektywności energetycznej oraz pozytywną ocenę wniosku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki).

Starania Banku w zakresie ekologii i ochrony klimatu zostały publicznie docenione. Między innymi, w grudniu 2020 roku w rankingu Liderów klimatycznych magazynu Forbes utworzonym we współpracy z firmą Statista Bank Millennium zajął drugie miejsce wśród polskich firm. Jest tym samym bankiem z najlepszym wynikiem. Ranking został stworzony poprzez obliczenie rocznej skumulowanej stopy redukcji gazów cieplarnianych (CARR), skorygowanej o przychody.

Emisja CO2 w Banku Millennium w latach wyniosła (ton CO2):

*powyższe dane dotyczą emisji wynikającej ze zużycia energii elektrycznej i cieplnej, spalania paliw we własnych źródłach ciepła oraz emisji wynikającej z podróży służbowych. CO2 – dotyczy emisji dwutlenku węgla. C02e – dotyczy łącznej emisji gazów cieplarnianych: CO2, CH2 i N2O wyliczonej w ekwiwalencie oddziaływania CO2

 

Emisja CO2 dla Banku Millennium

Łączne emisje (tony) 2020* 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Emisja CO2 w latach wyniosła odpowiednio (ton CO2): 25 249 19 963 19 516 33 295 35 971 32 127 41 819 42 787 43 305 39 117
Emisja łączna CO2e w latach wyniosła odpowiednio (ton CO2e): 25 419 19 989 19 685 33 462 36 151 32 636 42 388 43 346 43 879 39 659
* powyższe dane dotyczą emisji wynikającej ze zużycia energii elektrycznej i cieplnej, spalania paliw we własnych źródłach ciepła oraz emisji wynikającej z podróży służbowych. CO2 – dotyczy emisji dwutlenku węgla. C02e – dotyczy łącznej emisji gazów cieplarnianych: CO2, CH4 i N2O wyliczonej w ekwiwalencie oddziaływania CO2

 

W roku 2020, podobnie jak dla Grupy, emisja CO2 w Banku Millennium była większa w stosunku do roku 2019 o około 21%. Wskaźniki ogłoszone w 2020 roku odbiegają od wcześniej stosowanych o ponad 20%. W roku 2020:

 • blisko 91% całego śladu węglowego Banku pochodziło z emisji pośredniej związanej ze zużyciem energii elektrycznej i cieplnej w placówkach Banku (odpowiednio ok. 36% i ok. 55%),
 • 9% pochodziło ze spalania paliw we własnych instalacjach energetycznych i pojazdach,
 • 0% pochodziło z emisji pośredniej związanej z korzystaniem z publicznych środków transportu, co można przypisać zaistnieniu pandemii COVID-19.

 

Emisja CO2 dla Grupy Banku Millennium

2020* 2019 2018
Emisja CO2 w latach wyniosła odpowiednio (ton CO2): 28 330 22 400 22 435
Emisja łączna CO2e w latach wyniosła odpowiednio (ton CO2e): 28 521 22 596 22 629
powyższe dane obejmują zużycie energii elektrycznej i cieplnej oraz paliw w Banku i Grupie Banku Millennium, jednocześnie wyliczona emisja obejmuje jedynie dane dotyczące emisji w wyniku podróży służbowych w Banku Millennium. CO₂ – dotyczy emisji dwutlenku węgla. CO₂e – dotyczy łącznej emisji gazów cieplarnianych: CO₂, CH4 i N₂O wyliczonej w ekwiwalencie oddziaływania CO₂

W 2020 roku W 2019 roku
 • blisko 92% całego śladu węglowego Grupy pochodziło z emisji pośredniej związanej ze zużyciem energii elektrycznej i cieplnej w placówkach Banku (odpowiednio ok. 36% i ok. 56%),
 • około 8% pochodziło ze spalania paliw we własnych instalacjach energetycznych i pojazdach,
 • 0% pochodziło z emisji pośredniej związanej z korzystaniem z publicznych środków transportu, co można przypisać zaistnieniu pandemii COVID-19.
 • około 10% pochodziło ze spalania paliw we własnych instalacjach energetycznych i pojazdach,
 • ok. 1% pochodziło z emisji pośredniej związanej z korzystaniem z publicznych środków transportu.
 • blisko 89% całego śladu węglowego Grupy pochodziło z emisji pośredniej związanej ze zużyciem energii elektrycznej i cieplnej w placówkach Banku (odpowiednio ok. 38% i ok. 51%),
 • około 10% pochodziło ze spalania paliw we własnych instalacjach energetycznych i pojazdach,
 • 1% pochodziło z emisji pośredniej związanej z korzystaniem z publicznych środków transportu.

Metodyka wyliczania emisji CO2

Powyższe dane dotyczące śladu węglowego tzw. „Carbon Footprint” zostały wyliczone w oparciu o metodologię Green House GasProtocol „A Corporate Accounting and Reporting Standard” Revised Edition WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) – patrz www.ghgprotocol.org

Zakres raportowania powyższej emisji CO2 dotyczy emisji bezpośrednich ze spalania paliw we własnych źródłach energii i pojazdach (wg Scope 1 GHG Protocol), emisji pośrednich ze spalania paliw, celem wytworzenia zakupywanej przez organizację energii elektrycznej i energii cieplnej (wg Scope 2 GHG Protocol) oraz pozostałej emisji pośredniej pochodzącej ze spalania paliw w użytkowanych środkach transportu nie będących we władaniu organizacji tj. taksówki, samoloty, pociągi i autobusy (wg Scope3 GHG Protocol); Dane dotyczące wskaźników emisji pochodzą z: IPCC 2006 Guidelines for NationalGreenhouseGasInventories, Guidelines to DEFRA’s / DECC’sGreenhouseGas Conversion Factors / UK Government Conversion Factors for company reporting, krajowych agend środowiskowych tj. kobize.pl i kape.gov.pl, oraz dostawcy energii elektrycznej.

Dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych można podać w wartościach emisji CO2 lub tzw. CO2e (ekwiwalentu CO2 oznaczanego CO2e, jeżeli wliczymy emisję samego dwutlenku węgla wynikającego z emisji bezpośrednich ze spalania paliw oraz emisji pośrednich ze zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz emisji pośrednich w wyniku podróży służbowych – powiększoną o emisję innych gazów cieplarnianych tj. metanu CH4 i podtlenek azotu N2O wydzielanych w ilościach śladowych w w/w procesach spalania).

Gazy cieplarniane, pomimo że we wspomnianych procesach spalania wydzielane są w niedużych ilościach w porównaniu do ilości CO2, to jednak ich wpływ na globalne ocieplenie (tzw. GWP – Global Warming Potential) jest stosunkowo większy jednostkowo niż wpływ CO2; i tak CH4 ma wartość GWP = 28 podczas gdy N2O ma wartość GWP = 265.

Dlatego też wartość CO2e uwzględniająca również wpływ globalnego ocieplenia nie tylko samego CO2 ale również pozostałych gazów cieplarnianych jest nieco wyższa niż gdyby podawać jedynie ilość wydzielonego dwutlenku węgla CO2.

W informacji za rok 2020 uaktualniono wskaźniki GWP, zgodnie z najnowszymi danymi Komisji Europejskiej. Uaktualniono także niektóre inne wskaźniki emisyjności dla paliw, zgodnie z aktualnym wykazem krajowym wartości opałowych i wskaźników emisji do stosowania za rok 2020.

Redukcja zużycia materiałów

Utrzymanie dyscypliny zakupowej jest możliwe poprzez zastosowanie narzędzia informatycznego REZA+, dzięki któremu każda zamówiona pozycja jest weryfikowana pod kątem zasadności zakupu. Pozwala to w znacznym stopniu ograniczyć zużycie materiałów. Permanentny monitoring wykonania budżetów i definiowanie limitów, które mają za zadanie redukowanie zakupów do poziomu bieżącego zużycia ma również swój istotny wkład w ograniczanie zużycia materiałów. Proces zamawiania materiałów i sprzętu biurowego regulowany jest wewnętrznymi instrukcjami, a następnie weryfikowany pod kątem zasadności zakupu oraz obowiązujących w Banku standardów wyposażenia. Zakupy urządzeń takich jak liczarki, niszczarki, chłodziarki, mikrofale oraz mebli (fotele obrotowe, biurka, krzesła, szafy) poprzedzone są każdorazowo przeglądem posiadanych już zasobów pod kątem ponownego ich wykorzystania. Pozwala to na ograniczenie zakupów nowych urządzeń i mebli.

Sfinalizowana pod koniec 2019 roku fuzja Banku Millennium z byłym Euro Bankiem połączona ze wzrostem liczby klientów zaowocowała w 2020 roku wzrostem zużycia materiałów. Jednocześnie dobra organizacja scentralizowanego procesu zaopatrzenia i konsekwentna dyscyplina w zakupach pozwoliły na ograniczanie zużycia. Bank na bieżąco podejmuje działania ograniczające zużycie zakupionych materiałów, a tym samym zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

Między innymi:

 • za odbiór i regenerację zużytych tonerów z urządzeń wielofunkcyjnych stosowanych w Banku odpowiada Outsourcer.
 • makulatura oraz dokumenty z Archiwum Banku, których okres przechowywania upłynął w danym roku, przekazywane są firmom wyspecjalizowanym w procesie niszczenia dokumentacji. Zniszczona w przemysłowych urządzeniach dokumentacja podlega w 100% recyklingowi.
 • wszelkiego rodzaju odpady elektroniczne (sprzęt teleinformatyczny, elektryczny, nośniki danych), metalowe, plastikowe, drewniane, szklane inne niż niebezpieczne (inne niż komunalne) są odbierane przez specjalistyczną firmę, która posiada pozwolenie na transport, zbieranie i odzysk wszelkiego rodzaju odpadów. Kontrahent odbierający sprzęt teleinformatyczny, elektryczny i nośniki danych działa zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Oznacza to, że odpady elektroniczne przekazywane są w 100% do recyklingu.
 • W swoich działaniach Bank stosuje się do regulacji z zakresu ochrony środowiska tj. Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami, Dz. U. 2020. Poz. 797 tj. z dnia 04.05.2020 r. W następstwie zmian wprowadzonych w ustawie o odpadach, w 2020 roku Bank został wpisany do Rejestru Bazy o Odpadach (BDO).

[GRI 301-1] Zużycie materiałów (kg) Bank 2020 Bank 2019* Bank 2018 Bank 2020/2019 Przyczyny zmiany
Papier i rolki na potrzeby operacyjne 354 994 327 930 307 433 8% Wzrost liczby klientów po fuzji z Euro Bankiem; wzrost podpisanych umów hipotecznych o 49%; wzrost ilości korespondencji masowej, w szczególności do klientów byłego Euro Banku
Koperty 116 064 77 655 61 381 49% Wzrost korespondencji masowej wynikający z przyrostu klientów po fuzji oraz dodatkowych wysyłek dot. zmiany oprocentowania, regulaminów, arkusza dla deponenta Mass i Prestige
Artykuły plastikowe 40 911 12 948 13 304 216% Wzrost w związku z koniecznością zapewnienia środków ochrony w czasie pandemii (np. zakupiono 3 311 sztuk separatorów plexi do wszystkich oddziałów i płyny do dezynfekcji). Prawie 99 % spadek plastikowych kubków jednorazowych zastąpionych kubkami papierowymi/ biodegradowalnymi.
Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących 1 418 703 -99% Spadek zużycia wynika z efektywnego gospodarowania zasobami własnymi oraz zamiany procesu na outsourcing.
Baterie 760 556 540 36% W wyniku pandemii w placówkach Banku zamontowano automatyczne podajniki płynów do dezynfekcji rąk (zasilanie bateriami).
*bez danych z byłego Euro Banku

[GRI 301-1] Zużycie materiałów (kg) Grupa 2020 Grupa 2019* Grupa 2018 Grupa 2020/2019
(Zmiana %)
Papier i rolki na potrzeby operacyjne 364 592 343 277 322 953 6%
Koperty 117 541 79 031 62 834 49%
Artykuły plastikowe 41 371 14 252 14 285 190%
Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących 1 418 bd -100%
Baterie 785 610 588 29%
*bez danych z byłego Euro Banku

Gospodarka odpadami

W zależności od województwa Bank segreguje odpady na pięć frakcji: plastik, opakowania wielomateriałowe i papier, szkło, Bio, zmieszane. Ponadto, w pomieszczeniach biurowych centrali Banku w Warszawie ustawione są pojemniki do zbiórki baterii i małych odpadów elektrycznych. Raz w roku odbywa się akcja zbiórki elektroodpadów wielkogabarytowych. Zmieszane śmieci komunalne odbiera miasto na podstawie deklarowanej z góry miesięcznej ilości pojemników. 75% śmieci segregowanych jest przetwarzana. Dotyczy to frakcji plastik, opakowania wielomateriałowe i papier.

Pandemia COVID-19, która pojawiła się na początku 2020 roku przyczyniła się do wzrostu zużycia plastiku znajdującego się m.in. w pojemnikach i dyfuzorach z płynami do dezynfekcji rąk. Jednak w sytuacji realnego zagrożenia zdrowia priorytetem Banku stało się zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa pracownikom i klientom. W celu ograniczenia zużycia plastiku, w 2020 roku jednorazowe plastikowe kubki do wody zastąpiono BIO kubkami papierowymi, przyjaznymi dla środowiska. Kubki te nie zawierają plastiku, są w 100% biodegradowalne i nadają się do kompostowania zgodnie z europejską normą EN13432. Można je dwukrotnie napełniać. Również udostępnienie pracownikom Centrali uzdatniaczy do wody oraz jej dystrybutorów w oddziałach, pozwoliło dodatkowo redukować zużycie plastiku o kilkaset plastikowych butelek dziennie.

Odnotowany w 2020 roku wzrost korespondencji masowej o 70% to efekt wzrostu liczby klientów po fuzji, dodatkowej korespondencji związanej m.in. z pandemią, informacją o zmianach SEPA i regulaminach. Dodatkowo znaczna cześć klientów byłego Euro Banku nie korzysta jeszcze z wyciągów elektronicznych (nowi klienci Banku mają aktywną usługę wyciągów on-line).

300 kg
zebranych zużytych akumulatorów/baterii
250 kg
zebranych elektroodpadów
88%
odpadów poddanych recyklingowi

Bank konsekwentnie pracuje nad dalszą digitalizacją i najwyższą jakością usług internetowych, aby klienci rezygnowali z papierowych wersji dokumentów.

W 2020 roku Bank przeznaczył 579 elementów składników majątku do ponownego wykorzystania w oddziałach Banku (urządzenia oraz wyposażenie meblowe) oraz zebrał 300 kg zużytych akumulatorów/baterii i 250 kg elektroodpadów dostarczonych przez pracowników Banku w ramach zbiórki elektrośmieci.

Podobnie jak w ubiegłych latach zarządcy budynków prowadzili rejestr odpadów w trzech kategoriach – metal i plastik, papier i szkło.

[GRI 306-3] Recykling i utylizacja materiałów (kg) Bank 2020 Bank 2019* Bank 2018 Bank 2017 Bank 2020/2019 Przyczyny zmiany
Sprzęt teleinformaty-czny i urządzenia 53 084 23 185 17 654 17 210 128% Systematyczna wymiana najsłabszego i nie nadającego się do użytku sprzętu teleinformatycznego w Centrali i oddziałach; znaczny wzrost po fuzji w 2019 r.
Papier 272 316 243 782 298 428 289 815 11,7% Wzrost ilości makulatury wynika z fuzji (większa ilość oddziałów oraz nowy obiekt Centrali we Wrocławiu)
Odpady metalowe i kable 9 998 21 986 13 217 7 020 -54% Zmiana sposobu kalkulacji zużycia odpadów plastikowych z uwzględnieniem średniego zużycia odpadów na osobę oraz danych z Euro Banku.

Wzrost wynika z fuzji z Euro Bankiem (większa ilość oddziałów oraz nowy obiekt Centrali we Wrocławiu).

Spadek ilości odpadów wynika z przekazania odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie przebudowy biura, na usługodawców.

Artykuły plastikowe 4 715 1 667 936 1 253 182%
Szkło 828 637 3 176 1 581 30%
Wyposażenie meblowe 7 160 49 028 22 711 14 177 -85 %
Baterie i akumulatory ołowiowe 6 928 14 0 380 49 385% UPS-y z zamykanych placówek.
Odpadowy toner drukarski 614 295 438 406 108% Wzrost wynika z odbioru zużytych tonerów w Centrali we Wrocławiu.
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpady z budowy i remontów 0 3 520 5 310 7 556 -100% Odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów w związku z przebudową placówek przekazana usługodawcom, którzy raportują bezpośrednio do BDO (Rejestr Bazy o Odpadach).
Odpady poddane recyklingowi (%)** 88% 84% 82% 80% 11% Wzrost odpadów poddanych recyklingowi wynika z mniejszej ilości odpadów powstałych w wyniku remontów oddziałów (odpady z betonu, gruzu itd.)
*brak danych dla Grupy Banku Millennium; bez danych z Euro Banku
**wykazane w tabeli odpady zostały poddane recyklingowi w minimalnie 84%

Monitorowanie zużycia energii, wody i paliw

W oparciu o analizę zużycia wody, energii i paliw, podejmowane są działania, które służą ograniczeniu zużycia tych surowców, m.in. poprzez:

 • stosowanie energooszczędnego oświetlenia w centrali i oddziałach oraz automatycznych systemów ograniczania zużycia energii i wody w budynku centrali, który posiada ekologiczny certyfikat BREEAM (poziom Very Good);
 • w celu ograniczenia zużycia paliw, Grupa Banku Millennium wymieniła prawie wszystkie samochody swojej floty na modele hybrydowe. Przy korzystaniu z podróży służbowych preferowane są niskoemisyjne środki transportu (kolej) oraz stosowane limity związane z użyciem transportu samolotami.
 • istotne zmniejszenie liczby podróży służbowych (lotniczych, kolejowych i autokarowych) oraz ograniczenie zużycia paliwa w 2020 roku o około 20% w porównaniu do 2019 roku (co przełożyło się na znaczne zmniejszenie emisji spalin do środowiska) było w głównej mierze spowodowane okresem pandemii COVID-19 i zdalną pracą pracowników (przejście na onlinowe formaty spotkań, prezentacji, szkoleń i konferencji).

[GRI 302-1] Zużycie energii i wody Grupa
2020
Bank
2020
Grupa
2019*
Bank
2019*
Grupa 2020/ 2019 Bank 2020/ 2019 Przyczyny zmiany
Energia elektryczna zakupiona (GJ) 94 936 83 621 100 147 88 192 -5,49% -5,47% Efekt fuzji z Euro Bankiem i działania redukujące zużycie energii, wymiana oświetlenia na LED i wpływ COVID-19
Energia cieplna zakupiona (GJ) 115 969 102 763 83 637 75 553 27,88% 26,48% Fuzja z Euro Bankiem (większa liczba placówek i nowe budynki biurowe Centrali) oraz dłuższy sezon grzewczy
Gaz ziemny (GJ) 7 897 6 821 5 260 4 532 33,39% 33,55% Fuzja z Euro Bankiem (większa liczba placówek)/dłuższy sezon grzewczy
Olej opałowy (GJ) 291 240 396 353 -36,14% -47,34%
Łączne zużycie energii (GJ) 219 092 193 444 189 440 168 630 13,53% 12,83%
[GRI 303-3] Woda (m³) 101 898 93 391 100 963 94 078 0,92% -0,74% Ten sam poziom zużycia ze względu na COVID-19 i mniejsze obłożenie biur pomimo fuzji i większej liczby pracowników.
*bez danych z Euro Banku

Zużycie paliw
[GRI 302-1]
Bank 2020 Bank 2019* Bank 2020/2019
Paliwo Benzyna Diesel LPG Benzyna Diesel Benzyna Diesel
Zużycie paliwa (litry) 422 327 271 300 131 415 463 117 258 242 -9% 5%

Zużycie paliw Grupa 2020 Grupa 2019* Grupa 2019/2018
Paliwo Benzyna Diesel LPG Benzyna Diesel Benzyna Diesel
Zużycie paliwa (litry) 540 896 282 251 131 415 553 441 289 578 -2% -3%
*z danymi z Euro Banku (za okres 01.10-31.12.2019)

Podróże służbowe

[GRI 302-1]

Racjonalizacja podróży służbowych wynika z ograniczeń związanych z narzuconymi przez Bank rodzajami środków transportu i ścieżką akceptacji w sytuacji skorzystania z wyższego standardu transportu. Pracownicy mogą korzystać z PKP II klasa, PKS i BUS. Tylko ograniczona grupa pracowników (ze względu na stanowisko lub pełnioną funkcje) może korzystać z PKP I klasa. Jeśli chodzi o proces zamówień biletów kolejowych i lotniczych Bank korzysta ze wsparcia firmy zewnętrznej, z którą ma podpisaną umowę w zakresie obsługi podróży służbowych. W przypadku podróży samolotem i samochodem prywatnym wymagana jest zgoda Członka Zarządu.

Podróże służbowe Bank (km)* 2020 2019 2018 2017 2016 2020/2019
Lotnicze 266 680 624 505 566 782 212 425 185 227 -57%
Taksówki 1 181 247 8 784 3 562 3 155 1 716 13 348%
Kolejowe 1 943 3 183 766 2 739 829 2 227 450 1 923 347 -99%
Autokarowe 208 455 561 841 483 499 247 495 211 568 -63%
*dane dla Banku Millennium, Spółki nie prowadzą rejestru przejechanych km

Zmniejszenie liczby podróży służbowych w 2020 roku było związane z pandemią koronawirusa. Podróże służbowe były realizowane jedynie w 1 kwartale 2020 roku i częściowo w okresie letnim, kiedy zostały zniesione obostrzenia rządowe.

Spółki realizują podróże służbowe we własnym zakresie.

Wyniki wyszukiwania