Raport finansowy
i ESG 2020

Działania proekologiczne

Grupa Banku Millennium prowadzi szereg działań, które mają na celu optymalizację zużycia energii, wody, paliw oraz zakupionych materiałów.

raport_080 raport_080

Działanie Opis
Ograniczenie zużycia plastiku
 • upowszechnienie płatności za pomocą wirtualnej karty i BLIKa w aplikacji mobilnej przyczynia się do zmniejszenia wydawanych kart plastikowych;
 • wprowadzenie opcji tymczasowej blokady karty, dzięki czemu nie trzeba wyrabiać nowej;
 • w centrali Banku znajdują się uzdatniacze wody – nie ma konieczności zakupu wody butelkowanej;
 • na podstawie średniej liczby wysyłanych przesyłek, ustalony został limit zamówień na plastikowe koperty bezpieczne dla każdej jednostki organizacyjnej Banku.
Efektywne gospodarowanie posiadanymi zasobami
 • Ponowne wykorzystanie posiadanych zasobów pozwala na zmniejszenie liczby zakupionego wyposażenia (fotele obrotowe), urządzeń własnych (niszczarki, liczarki) i materiałów biurowych (np. tonery, wieszaki, taśmy barwiące).
 • Urządzenia oraz wyposażenie z zamykanych lub przebudowywanych oddziałów są przekazywane do wykorzystania w innych placówkach.
Narzędzia IT
 • System informatyczny pozwala na weryfikację każdego zamówienia materiałów i wyposażenia biurowego pod kątem zasadności zakupu i zdefiniowanego limitu, co przyczynia się do ograniczenia zużycia zasobów.
 • W 2020 r. Bank sfinalizował projekt wymiany stanowisk roboczych w placówkach bankowych z fizycznych komputerów PC na technologię tzw. „wirtualnych desktopów” (ang. VDI – Virtual Desktop Infrastructure), osiągając docelowy poziom 3 500 stanowisk. VDI to technologia, w której każda instancja pulpitu (systemu operacyjnego) działa na zdalnej maszynie wirtualnej i współdzieli zasoby sprzętowe (procesor, pamięć operacyjna, zasoby dyskowe) z innymi maszynami wirtualnymi.
 • VDI ogranicza znacznie m.in. zużycie plastiku i energii elektrycznej (np. „tradycyjna” stacja robocza konsumuje średnio ok. 200W, natomiast „cienki klient” – w modelu Banku – mniej niż 5W. Pomimo dodatkowej konsumpcji energii po stronie centralnej serwerowni (Data Center), dzięki współdzieleniu pojedynczego serwera fizycznego przez setki maszyn wirtualnych, technologia VDI pozwala na znaczne ograniczenie śladu węglowego w środowisku.
Recycling – przekazanie 300 szt. sprawnych komputerów potrzebującym
 • We współpracy z fundacją Forani Bank przekazał 300 sztuk sprawnych komputerów osobistych do wiejskich szkół, świetlic oraz osób ubogich i z niepełnosprawnościami w Polsce. Kolejną partię sprzętu otrzymają podopieczni specjalistycznego ośrodka pomocy rodzinie w dzielnicy Śródmieście w Warszawie.
 • Millennium przekazując sprzęt, oprócz oddania komputerów do ponownego użycia odpowiedział na potrzeby edukacyjne, rozwojowe, finansowe wielu rodzin dotkniętych ubóstwem oraz placówek opiekuńczych, które nie mają wystarczających środków na zakup infrastruktury, jaka okazała się być niezbędna w czasie pandemii.

Działanie Opis
Ograniczenie wydruku dokumentów
 • w oddziałach księgowania transakcji wewnętrznych zapisywane są w systemie – nie ma konieczności ich wydruku.
 • ilość zamawianego papieru do wydruków transakcji kasowo-skarbcowych jest na bieżąco kontrolowana na podstawie miesięcznych raportów z transakcji kasowych;
 • poprzez zautomatyzowanie procesu rozliczeń bankomatów wyeliminowano konieczność drukowania dokumentów z tym związanych;
 • monitoring liczby wydruków – do jednostek generujących najwyższe poziomy wydruków przesyłane są raporty, co umożliwia podjęcie działań redukcyjnych;
 • wydruk na drukarkach firmowych możliwy jest dopiero po zalogowaniu pracownika do konkretnego urządzenia, co zapobiega przypadkowym wydrukom.
Otwarcie konta online przy pomocy selfie
 • w 2020 r. Bank udostępnił możliwość otwarcia konta online z wykorzystaniem selfie. Proces jest w pełni zdalny i nie wymaga drukowania żadnych dokumentów.
Zakup biletów do kina w aplikacji mobilnej
 • przy zakupie biletów do kina bezpośrednio w aplikacji również nie ma konieczności ich drukowania – w kinie można je pokazać na ekranie telefonu albo bezpośrednio z aplikacji można przesłać je znajomym.
Elektroniczny operat szacunkowy w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny
 • Bank udostępnił możliwość pozyskania e-operatu szacunkowego, który jest jednym z dokumentów potrzebnych w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny. Operat czyli proces wyceny nieruchomości jest zlecany przez system Banku i udostępniany Bankowi do analizy także elektronicznie. Dzięki temu klient nie musi dostarczać papierowego dokumentu. Poza papierem oszczędzana jest także energia elektryczna potrzebna do zeskanowania dokumentów oraz zużywa się mniej tonerów, które finalnie muszą zostać zutylizowane.
Potwierdzanie w oddziałach części transakcji za pomocą Autoryzacji Mobilnej
 • Bank udostępnił w oddziałach możliwość potwierdzania części transakcji za pomocą Autoryzacji Mobilnej co jest kolejnym, ważnym krokiem w digitalizacji banku i ograniczaniu dokumentacji papierowej. Dotychczas wszystkie transakcje realizowane w oddziale były potwierdzane podpisem na potwierdzeniu transakcji wydrukowanym przez pracownika Banku. Teraz klient posiadający aktywną Autoryzację Mobilną, zatwierdzi część transakcji zlecanych w oddziale telefonem.
 • Pozwoliło to ograniczyć aż o 11% ilość wydruków do transakcji realizowanych w oddziałach.
Zakładanie i obsługa w kanałach zdalnych Programu Inwestycyjnego Millennium oraz lokaty strukturyzowanej
 • Bank systematycznie pracuje nad rozszerzeniem oferty inwestycyjnej dostępnej w kanałach bankowości elektronicznej. Między innymi udostępniona została możliwość założenia i obsługi w kanałach zdalnych Programu Inwestycyjnego Millennium (oferowanego w oparciu o Fundusze Millennium TFI) oraz lokaty strukturyzowanej. Dostęp do produktów inwestycyjnych w systemie Millenet oraz poprzez Aplikację mobilną zmniejsza ilość dokumentów drukowanych w oddziałach Banku.
Zakładanie konta osobistego z Kontem Oszczędnościowym Profit za pomocą selfie
 • Bank wprowadził nowy zdalny sposób zakładania konta osobistego razem z Kontem Oszczędnościowym Profit za pomocą selfie. Klient może więc zarządzać finansami bez opuszczania domu – wystarczy smartfon i dostęp do internetu.
 • Proces jest bardzo prosty i bezpieczny.
Elektroniczny obieg dokumentów wewnętrznych
 • dzięki wprowadzeniu systemów informatycznych do przetwarzania dokumentów wewnętrznych wyeliminowano obieg większości papierowych dokumentów w Banku;
 • przetwarzanie dokumentacji klientów (np. wniosków kredytowych) oparte jest na elektronicznych kopiach dokumentów;
 • w ramach postępującej digitalizacji procesów (zarówno biznesowych jak i wewnętrznych organizacji), w 2020 r. Bank ograniczył ilość wydruków o ok. 1/3, co przekłada się na mniejsze zużycie papieru, toneru do drukarek jak i miejsca niezbędnego do archiwizowania dokumentów papierowych (przykładem jest możliwość autoryzacji mobilnej podstawowych transakcji kasjerskich bez konieczności drukowania potwierdzenia papierowego).
Mniej wydruków dla klientów
 • w roku 2020 wdrożono elektroniczny obieg dokumentów przez Millenet dla Przedsiębiorstw. Rozwiązanie umożliwia przekazywanie i odbieranie dokumentów cyfrowych oraz zawieranie umów przy użyciu podpisu elektronicznego certyfikatem kwalifikowanym. Dzięki temu można zrezygnować z drukowania dokumentów do podpisu.
 • zastąpienie wysyłki corocznych potwierdzeń sald w formie papierowej przez powiadomienia w systemie Millenet dla firm przełożyło się na zaoszczędzono około 23 dorosłych drzew liściastych średniej wielkości (każde z nich może dalej absorbować 1 tonę CO2 na każdy metr sześcienny przyrostu i wyprodukować 727 kg tlenu).
 • część dokumentów umieszczonych jest na stronie internetowej Banku oraz bankowości internetowej. Poprzez bankowość internetową klient jest np. informowany o zmianach w warunkach świadczenia usług (trwały nośnik).
 • konsolidowanie dokumentów (kilka dyspozycji w jednym dokumencie, kilka umów w jednym wzorcu);
 • skracanie dokumentów (tabele i równoważniki zdań zamiast opisów), co redukuje liczbę drukowanych stron;
 • dostęp do e-administracji – składanie wniosków urzędowych jest możliwe przez bankowość elektroniczną, co ogranicza zużycie papieru (wnioski z programu Rodzina 500+, Dobry Start (300+), logowanie do platformy PUE ZUS, zakładanie Profilu Zaufanego;
 • możliwość płatności za przejazd autostradą, kupowania biletów komunikacji miejskiej oraz parkingowych poprzez aplikację mobilną;
 • wyciągi elektroniczne – dla każdego nowego klienta zawierającego umowę na usługi i produkty bankowe, wyciąg elektroniczny ustawiany jest domyślnie. Na życzenie klienta opcja ta jest wyłączana;
 • dodatkowo Bank prowadzi aktywnie kampanie promujące korzystanie z wyciągów elektronicznych. Szczególnie zachęcamy do tego klientów z dawnego Euro Banku, którzy dotychczas wyciągi otrzymywali wyłącznie tradycyjną pocztą lub do oddziału.
 • elektroniczny proces wnioskowania o produkty: otwarcie kolejnego rachunku bankowego, wypłaty gotówkowe, wniosek o udzielenie pożyczki, założenie lokaty itp.;
 • płatności zbliżeniowe telefonem wraz z możliwością wirtualizacji plastikowych kart oraz promowanie płatności bezgotówkowych;
 • zakup produktów ubezpieczeniowych również w kanałach zdalnych, gdzie w wygodny i intuicyjny sposób można nabyć ubezpieczenie w pełni online bez konieczności zastosowania papierowych wersji dokumentacji;
 • przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny istnieje możliwość bezpośredniego podłączania skanów dokumentów do systemu Banku. Są one pobierane z rejestrów publicznych oraz wyciągów z ROR klientów generowanych on-line.
 • dzięki platformie zakupowej goodie uruchomionej przez Bank Millennium istnieje możliwość przeglądania online ofert oraz elektronicznych gazetek sklepów zamiast ich papierowych odpowiedników;
 • moduł finansowania handlu on-line – rozwiązanie dla klientów korporacyjnych umożliwiające przesyłanie elektronicznych zleceń i zdalną korespondencję z Bankiem;
 • e-gwarancja dla klientów biznesowych – to gwarancja bankowa wystawiona w formie elektronicznej (plik PDF) z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego dwóch pełnomocników Banku;
 • W Millennium TFI potwierdzenia transakcji mogą być przesyłane do klienta e-mailem co zastąpiło papierowe potwierdzenia. Klient ma możliwość wskazania adresu e-mail do otrzymywania elektronicznych potwierdzeń.
 • Dystrybutorzy, z którymi TFI posiada podpisane umowy dystrybucyjne oferują możliwość nabywania jednostek uczestnictwa funduszy przez Internet (formularz nabycia istnieje w wersji elektronicznej).
 • Millennium Leasing umożliwia dostęp do faktur elektronicznych oraz ustawienia powiadomień SMS informujących o wystawionej nowej fakturze, zbliżającym się terminie wymagalności i przekroczonym terminie spłaty.
 • Priorytetową inicjatywą Spółki Millennium Leasing jest popularyzacja wprowadzonego w 2020 r. e-podpisu jako formy podpisywania umów i wniosków.
Sprzedaż produktów przez kanały zdalne
 • klienci detaliczni mogą wnioskować o produkty kredytowe, oszczędnościowe i ubezpieczeniowe za pośrednictwem kanałów zdalnych, gdzie dokumentacja papierowa w ogóle nie występuje. Podczas takiego procesu umowa jest akceptowana H@słem SMS, a jej treść dostępna w systemie – nie trzeba więc jej drukować.
 • klienci korporacyjni są zachęcani do wnioskowania o kredyty i karty płatnicze oraz otwarcie kolejnego konta poprzez system bankowości internetowej, gdzie cała dokumentacja przesyłana jest zdalnie.

W 2020 roku przyspieszyła digitalizacja produktów i w obliczu pandemii COVID-19 znacząco zmieniły się nawyki konsumentów, którzy chętniej korzystali z rozwiązań online, zarówno w kwestii produktów bankowych, jak i usług dodatkowych. Znacząco wzrosła ilość transakcji internetowych i płatności e-commerce, szczególnie w płatnościach BLIK, gdzie możemy mówić o prawie dwukrotnym wzroście w ilości dokonanych transakcji (+90%). Liczba klientów korzystających z Autoryzacji Mobilnej na koniec roku 2020 była o 525% wyższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Udział kanałów elektronicznych w wolumenie sprzedaży najważniejszych produktów

Konta osobiste* Pożyczki gotówkowe Lokaty terminowe
25% 49% 91%
*proces rozpoczęty w kanale elektronicznym

Wzrost liczby klientów korzystających z usług online 

2020 % w 2020 2019 % w 2019 różnica komentarz
Wszyscy klienci z dostępem do bankowości elektronicznej 3 230 769 3 049 471 6%
Aktywni użytkownicy bankowości elektronicznej 2 052 806 1 838 363 12%
Klienci aktywnie korzystający z bankowości mobilnej 1 658 554 1 410 855 18%
Klienci korzystający z Autoryzacji Mobilnej 1 394 169 223 060 525%
Klienci korzystający z otwartej bankowości (Finanse 360º) 36 300 Wprowadzenie usługi w 2020 r.
Klienci korzystający z wyciągów on-line 2 643 960 63% 2 415 393 79% 9% Wynik gorszy z powodu migracji klientów Euro Banku
Klienci z dostępem do e-administracji 664 695 282 350 135%

Działanie Opis
Energooszczędny budynek centrali Banku w Warszawie
 • na oszczędności w poborze energii wpływają m.in.: zastosowanie nowoczesnego oświetlenia LED na klatkach schodowych i w biurach Centrali.
 • w 2020 r. Bank wymienił oświetlenie w biurach Centrali na nowoczesne typu LED. Decyzja była oparta na poprawie efektywności energetycznej – zmniejszeniu emisji CO2 oraz analizie kosztów bieżących zużycia energii elektrycznej w porównaniu do nowoczesnych rozwiązań i ich wpływie na ochronę środowiska.
 • łącznie na nowoczesny sprzęt LED wymieniono ok. 12 000 opraw w starej technologii jarzeniowej i w ten sposób ograniczono zużycie energii na oświetlenie o 54%, a tym samym zredukowano emisję CO2 o 500 ton rocznie.
 • poprawa jakości oświetlenia w biurach miała ogromny wpływ na zdrowie, samopoczucie i efektywność pracy pracowników.
 • modernizacja oświetlenia pozwoliła na wystąpienie do Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o przydział białych certyfikatów, które stanowią świadectwo charakterystyki energetycznej oraz potwierdzenie ilości zaoszczędzonej energii.
 • rekuperacja powietrza w centralach wentylacyjnych, przełączanie fancoili w tryb ekonomiczny na noc, praca węzła cieplnego w trybie ekonomicznym w nocy, czasowe wyłączanie oświetlenia po godzinie 18:00, system zbierania i wykorzystywania wody deszczowej.
 • Biurowiec posiada certyfikat BREEAM dla ekologicznego budynku.
Ograniczenie czasu pracy urządzeń technicznych
 • Ograniczenie czasu pracy urządzeń technicznych w budynkach Centrali w 2020 r. miało szczególne znaczenie ze względu na panującą pandemię oraz ograniczoną obecność pracowników w przestrzeniach biurowych. W tym celu zostały zmienione nastawy i parametry techniczne takich urządzeń jak: czas pracy oświetlenia biurowego, czas pracy urządzań wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zmiany nastaw temperatury w poszczególnych obszarach. Dzięki tym optymalizacjom udało się zminimalizować zużycia energii elektrycznej w centralach Banku.
Oszczędność energii w oddziałach
 • we wszystkich oddziałach wymieniono banery reklamowe z tradycyjnymi źródłami światła na energooszczędne LED;
 • sterowanie czasowe świeceniem banerów reklamowych przy zastosowanie zegarów astronomicznych;
 • w 2020 roku oświetlenie LED zainstalowano w kolejnych czterech oddziałach co oznacza, że istnieje łącznie 117 oddziałów z oświetleniem LED;
 • we wszystkich placówkach wprowadzono ograniczenie pracy klimatyzacji poprzez zainstalowanie zegarów regulujących czas pracy jednostek klimatyzacji.
 • w związku ze zmienionymi godzinami otwarcia palcówek ze względu na pandemię ograniczono czas pracy urządzeń oraz oświetlenia placówek oraz budynków własnych.
Racjonalne gospodarowanie zużyciem energii
 • w centrali Banku klimatyzacja jest ustawiona na temperaturę 21 stopni Celsjusza i nie działa poza godzinami pracy;
 • we wszystkich oddziałach Banku zainstalowano zegary regulujące czas pracy klimatyzacji;
 • wirtualizacja serwerów pozwala zmniejszyć liczbę fizycznych maszyn stojących w centrum komputerowym, co przekłada się na mniejsze zużycie energii na zasilanie i chłodzenie;
 • wdrożenie infrastruktury wirtualnych stacji roboczych (VDI) pozwoliło zmniejszyć pobór energii każdej stacji komputerowej z 200W do mniej niż 5W. Użytkownik nie działa na lokalnym sprzęcie komputerowym (PC) znajdującym się na jego biurku, ale pracuje na maszynie wirtualnej.
 • cykliczna wymiana sprzętu komputerowego na mniej energochłonny;
 • podczas przebudowy powierzchni biurowej w salach spotkań, pomieszczeniach socjalnych oraz kuchniach montowane są czujki obecności, które wyłączają oświetlenie w pomieszczeniu, jeśli nie jest ono używane. W 2020 r. z zastosowaniem czujników obecności w wybranych strefach zostało przebudowane 5 000 m2 powierzchni biurowej.
Kontrola zużycia mediów
 • odbywa się na bieżąco, na podstawie danych finansowych sporządzany jest ranking odbiorców energii według jej zużycia. Oddziały o największym wskaźniku zużycia energii są kontrolowane oraz wdrażane są zalecenia dla firm administrujących budynkami. Podobnie w przypadku wysokich rachunków za media, sprawdzane jest czy zużycia są prawidłowe i czy nie występuje awaria urządzeń lub instalacji.
Skrócenie czasu pracy firm sprzątających
 • W poprzednich latach firmy pracowały w reżimie 20.00 – 4.00 rano, co wymagało włączenia w tych godzinach oświetlenia, co skutkowało wyższym jego zużyciem. W 2020 r. firmy pracują w godzinach 17.00 – 22.00. Oświetlenie jest wyłączane po godzinie 22.00.
Projektowanie usług
 • Procesy w systemie bankowości internetowej i mobilnej projektowane są tak, aby zabierały jak najmniej czasu i wymagały minimum formalności. Umowy zawierane są poprzez podpis hasłem SMS, co wpływa na oszczędność papieru i energii (poprzez skrócenie czasu pracy z komputerem lub telefonem).
Optymalizacja zużycia wody (oddziały i centrala)
 • W 2020 roku w 14 budynkach własnych Bank zainstalował 173 nowoczesne perlatory, specjalne nakładki na krany zwiększające optycznie strumień wody poprzez napowietrzenie. Perlator pozwala na oszczędzenie zużycia wody od 15% do 25%.
 • W głównej Centrali Banku część perlatorów została zainstalowana już w 2018 r. co pozwoliło na wygenerowanie oszczędności w zużyciu wody rzędu 15%
 • W centralach zamontowane są dystrybutory wody ciepłej i zimnej, co zachęca pracowników biurowych do korzystania z dystrybutorów zamiast kupowania wody butelkowej. Wpływa to na ograniczenie odpadów – w tym plastiku.
Zastosowanie technologii „wirtualnych desktopów”
 • W 2020 r. Bank sfinalizował projekt wymiany stanowisk roboczych w placówkach bankowych z fizycznych komputerów PC na technologię tzw. „wirtualnych desktopów” (ang. VDI – Virtual Desktop Infrastructure), osiągając docelowy poziom 3 500 stanowisk.
 • VDI ogranicza znacznie m.in. energii elektrycznej

[GRI 302-4] Oszczędność energii w oddziałach Banku 2020 2019** 2018 2017 2016
Oddziały z banerami z oświetleniem LED 456
(100%)
357
(100%)
361
(100%)
355
(100%)
369
(100%)
Oddziały z panelami wyłączanymi o północy 409
(90%)
310
(86%)*
305
(84%)*
307
(86%)*
312
(84%)*
Energooszczędne źródła światła w oddziałach 117
(26%)
113
(32%)
100
(28%)
80
(22%)
72
(19%)
*pozostałe panele świecą się przez cały czas otwarcia galerii handlowych, w których są zlokalizowane
**bez danych z Euro Banku

Działanie Opis
Samochody hybrydowe Prawie wszystkie samochody z floty Banku zostały wymienione na modele hybrydowe. Oznacza to znaczne zmniejszenie emisji spalin do środowiska. W skali roku flota będzie emitowała o ponad 500 ton CO2 mniej (zmniejszenie emisji o 20,6%) w porównaniu do stanu sprzed wymiany samochodów. Ograniczenie zużycia paliwa w 2020 r. o około 20% w porównaniu do 2019 r. (co przełożyło się na znaczne zmniejszenie emisji spalin do środowiska), obok zastąpienia samochodów z silnikiem tradycyjnym na silniki hybrydowe w latach 2017-2020, było również spowodowane okresem pandemii i pracą zdalną pracowników.
Ograniczenie liczby podróży służbowych W celu minimalizowania liczby podróży służbowych, stosuje się limity w korzystaniu z poszczególnych rodzajów transportu oraz wykorzystuje zdalne metody komunikacji, np. szkolenia e-learningowe, tele i wideokonferencje. Zmniejszenie liczby podróży służbowych w 2020 r. było głównie związane z pandemią COVID-19. Podróże służbowe były realizowane jedynie w 1 kwartale i częściowo w okresie letnim, po zniesieniu obostrzeń rządowych.

Również Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych monitoruje i ogranicza swój negatywny wpływ na środowisko naturalne, między innymi, znacząco ograniczając zużycie opakowań plastikowych do wody. W ramach podejmowanych działań zachęca także pracowników do dbania o otoczenie. Towarzystwo uczestniczy w racjonalnej gospodarce materiałami, monitorowaniu zużycia wody, energii i paliw oraz wprowadzaniu prośrodowiskowych rozwiązań.

Korzystając z systemu zakupów Grupy Banku Millennium, Towarzystwo poddaje się tym samym regułom gospodarowania używanymi zasobami polegającym na stałym monitoringu i ograniczaniu zużycia surowców i materiałów poprzez: analizę wykonania budżetów przeznaczonych na zakup materiałów biurowych, weryfikowanie zapotrzebowania na zamówione materiały, limitowanie zakupów do poziomu rzeczywistych potrzeb i bieżącego wykorzystania oraz przekazywanie zbędnych elementów wyposażenia do ponownego wykorzystania.

Wyniki wyszukiwania