Raport finansowy
i ESG 2020

Działania standardowe

Działania prowadzone w ramach BHP uregulowane są w „Instrukcji zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Banku Millennium”. Obejmują one standardowe zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, tematykę ochrony przeciwpożarowej, podstaw prawa pracy oraz działalność szkoleniową w wymienionych obszarach.

W 2020 roku katalog zagadnień został rozszerzony o zasady postępowania wobec zagrożeń związanych z COVID-19 publikowanych w katalogu PANDEMIA. Spółki podlegają tym samym regulacjom.

Działalność kontrolna BHP jest działalnością planową, opartą na rocznym planie audytów obejmującym w każdym roku co najmniej 50% ogólnej liczby oddziałów Banku. Wszystkie wypracowane materiały z raportów, zaleceń pokontrolnych lub dokumentacji wypadkowej są wykorzystywane przez właściwe jednostki organizacyjne Banku do pracy nad poprawą bezpieczeństwa.

[GRI 102-15] Kluczowe ryzyka związane z nieprzestrzeganiem zasad BHP dotyczą możliwości wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych (głównie upadków, uderzeń, obciążeń psychofizycznych i zakażenia SARS-CoV-2), związanej z tym absencji i konieczności wypłaty odszkodowań.

Skutecznym sposobem zabiegania tego typu ryzykom są szkolenia pracowników oraz cykliczne kontrole biur i oddziałów Banku pod kątem zgodności z zasadami ochrony przeciwpożarowej i BHP.

Zobowiązania i cele do osiągnięcia w 2021 roku to podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników poprzez dalsze, konsekwentne stosowanych przyjętych rozwiązań dla całkowitej eliminacji zagrożeń związanych z zakażeniami SARS-CoV-2.

[GRI 403-9] Bezpieczeństwo i higiena pracy Grupa 2020 Bank 2020 Grupa 2019 Bank 2019 Grupa 2018 Bank 2018
Wypadki w pracy* 36 34 12 10 8 7
Wypadki śmiertelne w pracy* 0 0 0 0 0 0
Wskaźnik dni straconych** 0,08% 0,07% 0,10% 0,10% 0,04% 0,04%
Wskaźnik nieobecności w pracy*** 11,20% 11,85% 7,28% 7,4% 7,18% 7,4%
Szkolenia BHP**** – liczba i % uczestników 1 175
(17%)
1 099
(17%)
1 465
(23%)
1 408
(24%)
1 340
(21%)
1 254
(21%)
Audyty oddziałów 197 197 185 185 184 184
*Liczba pracowników, którzy ulegli wypadkom
**Wpływ wypadków i chorób zawodowych na absencję pracownika. Wskaźnik obliczany jest poprzez porównanie całkowitej liczby dni straconych do całkowitej liczby godzin zaplanowanych do przepracowania.
***Wskaźnik mierzący rzeczywistą liczbę dni straconych nieobecnego pracownika wyrażony jako % całkowitej liczby dni zaplanowanych do przepracowania przez pracowników w tym samym czasie.
****Szkolenia wstępne i okresowe (przeprowadzane raz na 5 lat).

Wyniki wyszukiwania