Raport finansowy
i ESG 2020

Struktura zatrudnienia

Bank Millennium rozpoczął rok 2020 działaniami zmierzającymi do integracji organizacyjnej i procesowej z przejętym w 2019 roku Euro Bankiem.

M2020-151 M2020-151

W wyniku przeprowadzonej fuzji dokonano połączenia struktur organizacyjnych, zlikwidowano dublujące się jednostki organizacyjne, ujednolicono i usprawniono procesy. Dokonano również przeglądu placówek Banku – na podstawie przeprowadzonych analiz ekonomicznych i rynkowych podjęto decyzje o zamknięciu niektórych z nich. W okresie między lutym a kwietniem 2020 roku przeprowadzono zwolnienia grupowe. Zasady przeprowadzenia tych zwolnień, kryteria oraz wysokość odpraw zostały wypracowane i uzgodnione ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w Banku. Zaproponowane przez Bank obligatoryjne i dodatkowe odprawy, a także dodatkowe świadczenia (np. sześciomiesięczna opieka medyczna dla pracowników) zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez organizacje związkowe. W drugiej połowie roku Bank zdecydował również o ograniczeniu rekrutacji nowych pracowników w wielu obszarach.

7 645

zatrudnionych osób

3%

wskaźnik fluktuacji

37 lat

średnia wieku pracownika

W wyniku powyższych działań zatrudnienie w Grupie Banku Millennium zmniejszyło się o 11% w stosunku do 2019 roku i wyniosło 7 645 osób. Wskaźnik fluktuacji obniżył się do poziomu 3% w porównaniu do 4% w 2019 roku. Większość zatrudnionych pracowników to kobiety (66%), a średnia wieku pracownika to 37 lat.

[GRI 102-8] Liczba pracowników

Mężczyźni Mężczyźni suma Kobiety Kobiety suma Suma końcowa
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Grupa Banku Millennium 620 1 627 264 2 511 1 164 3 471 499 5 134 7 645
Bank Millennium 607 1 510 210 2 327 1 117 3 287 455 4 859 7 186

[GRI 102-8] Pracownicy według typu zatrudnienia

Grupa Banku Millennium Bank Millennium
Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Razem
Pełny etat 2 445 4 974 7 419 2 311 4 793 7 104
Niepełny etat 66 160 226 16 66 82
Zlecenie 42 44 86 41 36 77
Umowa o pracę 2 511 5 134 7 645 2 327 4 859 7 186
Na czas nieokreślony 2 149 4 472 6 621 1 976 4 216 6 192
Na czas określony 362 662 1 024 351 643 994

[GRI 401-1] Pracownicy nowo zatrudnieni

Mężczyźni Mężczyźni suma Kobiety Kobiety suma Suma końcowa
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Grupa Banku Millennium 226
(24%)
131
(14%)
11
(1%)
368
(40%)
370
(40%)
169
(18%)
23
(2%)
852
(60%)
930
(100%)
Bank Millennium 222
(26%)
111
(13%)
7
(1%)
340
(40%)
354
(42%)
140
(16%)
18
(2%)
512
(60%)
852
(100%)

[GRI 401-1] Odejścia z pracy – liczba pracowników

Mężczyźni Mężczyźni suma Kobiety Kobiety suma Suma końcowa
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Grupa Banku Millennium 320
(17%)
336
(17%)
37
(2%)
693
(36%)
439
(23%)
724
(37%)
77
(4%)
1 240
(64%)
1 933
(100%)
Bank Millennium 317
(17%)
310
(17%)
32
(2%)
659
(36%)
428
(23%)
697
(38%)
71
(4%)
1 196
(64%)
1 855
(100%)

 

[GRI 401-1] Wskaźnik fluktuacji

Mężczyźni Mężczyźni suma Kobiety Kobiety suma Suma końcowa
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Grupa Banku Millennium 7% 2% 2% 4% 6% 2% 2% 3% 3%
Bank Millennium 7% 2% 2% 4% 6% 2% 2% 3% 3%

[GRI 202-2] Pracownicy zatrudnieni lokalnie*

Grupa Banku Millennium Bank Millennium
Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Razem
Liczba (i odsetek) pracowników 2 492
(99,2%)
5 107
(99,5%)
7 599
(99,4%)
2 309
(99,2%)
4 835
(99,5%)
7 144
(99,4%)
Liczba (i odsetek) Członków Zarządu i wyższych kierowników 61
(89,7%)
28
(100%)
89
(92,7%)
47
(87%)
23
(100%)
70
(90,9%)
*z polskim obywatelstwem pracujący w Polsce

[GRI 405-1] Pracownicy według stanowiska z podziałem na płeć

Grupa Banku Millennium Mężczyźni Mężczyźni suma Kobiety Kobiety suma Suma końcowa
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Zarząd 1 6 7 7
Wyższa kadra zarządzająca 27 34 61 15 13 28 89
Kadra zarządzająca 21 343 63 427 30 577 79 686 1 113
Pracownicy sprzedaży 418 543 35 996 943 1 862 203 3 008 4 004
Pracownicy techniczni 88 581 107 776 69 711 181 961 1 737
Pozostali pracownicy 93 132 19 244 122 306 23 451 695
Razem 620 1 627 264 2 511 1 164 3 471 499 5 134 7 645

Bank Millennium

Mężczyźni Mężczyźni suma Kobiety Kobiety suma Suma końcowa
<30 lat 30-50 lat >50 lat <30 lat 30-50 lat >50 lat
Zarząd 1 6 7 7
Wyższa kadra zarządzająca 22 25 47 13 10 23 70
Kadra zarządzająca 20 330 50 400 23 552 67 642 1 042
Pracownicy sprzedaży 417 525 27 969 938 1833 201 2 972 3 941
Pracownicy techniczni 84 521 85 690 58 632 158 848 1 538
Pozostali pracownicy 86 111 17 214 98 257 19 374 588
Razem 607 1 510 210 2 327 1 117 3 287 455 4 859 7 186

Wyniki wyszukiwania