Raport finansowy
i ESG 2020

Większość ofert pracy w Grupie Banku jest kierowanych zarówno do wewnętrznych jak i zewnętrznych kandydatów. Pracownik, który chciałby rozwijać swoje umiejętności w innym obszarze niż dotychczas może zgłosić chęć rotacji wewnętrznej.

Wybrani pracownicy są przypisywani do między departamentowych projektów inicjowanych i nadzorowanych przez Zarząd Banku. Daje to możliwość zarówno dzielenia się swoją wiedzą jak i zdobycia dodatkowych umiejętności.

W 2020 roku wyjątkowo duża liczba osób podlegała procesowi rotacji wewnętrznej. Było to związane z projektem połączenia Banku Millennium i dawnego Euro Banku, stworzeniem spójnej struktury organizacyjnej oraz ujednoliceniem procesów.

Rekrutacje wewnętrzne Bank 2020 Grupa 2020 Bank 2019 Grupa 2019 Bank 2018 Grupa 2018 Bank 2017 Grupa 2017
Liczba pracowników 753 753 87 87 95 95 141 141

W Banku Millennium prowadzone są programy, w których nagradzani są pracownicy wyróżniający się ponadprzeciętnym zaangażowaniem:

Program Nagród Pracowniczych IMPAKT, w którym pracownicy nagradzają swoich kolegów i koleżanki z pracy. W 2020 roku 55 pracowników zostało wyróżnionych za zaangażowanie, podnoszenie jakości, innowacyjne rozwiązania oraz podejmowanie wyzwań inspirujących innych. Po raz pierwszy w historii programu tegoroczna gala programu i rozdanie nagród odbyły się wirtualnie.

Najlepsi pracownicy i menadżerowie są raz do roku nagradzani Nagrodą Prezesa za ponadprzeciętne osiągnięcia zawodowe. W 2020 roku trafiły one do 12 pracowników zarówno centrali, jak i sieci sprzedaży.

Szkolenia w Banku Millennium są istotnym elementem codzienności i traktowane są jako inwestycja w kapitał ludzki. Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji pracowników, co przekłada się na poprawę jakości i efektywności ich pracy oraz realizację bieżących i przyszłych celów biznesowych.

Pracownicy Banku mają co roku możliwość uczestniczenia w szkoleniach zewnętrznych, wewnętrznych, e-learningowych w obszarach specjalistycznych oraz konferencjach i kongresach. Z uwagi na pandemię, w trosce o zdrowie pracowników, Bank zmienił formułę szkoleń na zdalne lub hybrydowe. Pierwsze szkolenia w nowej formie zostały wprowadzone już 16 marca.

Liczba tematów szkoleń e-learning Grupa 2020 Bank 2020 Grupa 2019 Bank 2019 Grupa 2018 Bank 2018
490 495 483* 478* 245 212
*wzrost wynika z przeszkolenia pracowników ex Euro Banku
Millennium-Campus Millennium-Campus

Najważniejsze szkolenia realizowane w 2020:

dla nowych pracowników Grupy Banku Millennium. Ze względu na pandemię szkolenia realizowane były w pełni zdalnie ze wsparciem programu MS Teams.

Program rozwoju wiedzy i kompetencji, którego celem jest wspieranie wzrostu innowacyjności w organizacji. Propozycja udziału w programie kierowana jest do wszystkich pracowników Banku, pozwala spojrzeć na wiele tematów z innej perspektywy. Wykłady prowadzone są online, nagrania wraz z materiałami dodatkowymi udostępniane są na platformie szkoleniowej i w biuletynie pracowniczym „Świat Millennium”. W 2020 roku odbyło się 12 zdalnych spotkań, na które zapisało się 4 165 pracowników.

  • Szkolenie wstępne specjalistyczne dla nowych pracowników oddziałów własnych i sieci franczyzowej.
  • Warsztat certyfikujący MOI – przygotowuje do sprzedaży produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych, zgodnie z regulacjami MIFID oraz dostarcza wiedzy o standardach wymaganych w ramach modelu oszczędnościowo-inwestycyjnego.
  • Kurs kasjera złotowo-walutowego – szkolenie stacjonarne realizowane w pierwszym kwartale 2020 roku dla pracowników byłego Euro Banku.
  • „Kredyty hipoteczne” – szkolenie składa się z trzech części, które stanowią kolejne elementy procesu wdrażania pracowników w tematykę produktu hipotecznego i jego sprzedaży.
  • „Jak pozytywnie patrzeć na negatywne decyzje kredytowe” dla pracowników Millennium Mini. Przedstawia proces kredytowy obowiązujący w Banku.
  • „Wiem wszystko o produktach kredytowych, usystematyzowanie wiedzy o produktach kredytowych dla klienta detalicznego” dla pracowników Millennium Mini.
  • „Sprzedaż przez telefon – poznanie praktycznych umiejętności rozmowy sprzedażowej przez telefon z wykorzystaniem zasad wpływu i skutecznej argumentacji” dla pracowników sieci własnej i franczyzowej.
  • „Przygotowanie do wdrożenia Gospodarza Placówki” dla Dyrektorów Regionalnych sieci własnej i franczyzowej. Przygotowuje do prowadzenia spotkań z Kierownikami /Partnerami /Liderami.
  • „Oferta kont biznes dla sieci franczyzowej” dla pracowników sieci franczyzowej.

Dla Doradców Prestige odbyły się szkolenia w formie webinarów nt. sytuacji bieżącej na rynkach finansowych prowadzone przez niezależnego eksperta, realizowane przy współpracy Departamentu Marketingu Bankowości Detalicznej. Kontynuowano program Certyfikacji Doradców Prestige, w ramach którego szkolono z zakresu rynków finansowych i inwestowania, produktów oferowanych przez Bank Millennium w segmencie Prestige, technik radzenia sobie z wątpliwościami i obiekcjami w oparciu o typologię osobowości klienta oraz skutecznej finalizacji sprzedaży. Program zakończony jest egzaminem teoretycznym oraz praktycznym, potwierdzającym umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

Kontynuowano program szkoleniowy podnoszący umiejętności Doradców Bankowości Przedsiębiorstw w zakresie budowania profesjonalnego wizerunku oparty o doskonałą znajomość produktów, umiejętność głębokiej analizy potrzeb klientów i strukturyzowania transakcji, zdolności negocjacyjne i umiejętności skutecznego finalizowania transakcji. Program składa się z serii kursów e-learningowych, warsztatów szkoleniowych oraz egzaminów z wiedzy. Ponadto wszyscy doradcy bankowości przedsiębiorstw brali udział w szkoleniach mających na celu poprawę skuteczności sprzedażowej oraz wprowadzających w techniki regeneracyjne oraz radzenia sobie ze stresem. Dodatkowo doradcy bankowości przedsiębiorstw oraz specjaliści produktowi zostali zaproszeni do udziału w szkoleniach ze storytellingu, na których wypracowują metody budowania katalogu własnych opowieści sprzedażowych. Dla wzmocnienia szkolenia dodano kurs video oraz przeprowadzono webinary szkoleniowe w celu wsparcia spotkań sprzedażowych.

Dodatkowo Doradcy Bankowości Przedsiębiorstw uczestniczyli w warsztatach oraz webinarach dotyczących finansowania inwestycji środkami UE, kryteriach doboru projektów oraz modelu współpracy z podmiotami uczestniczącymi w pozyskaniu dotacji, w tym o ważnej roli Banku jako partnera biznesowego.

Oprócz szkoleń produktowych zakończonych egzaminem mającym na celu nadanie uprawnień do rozpoczęcia sprzedaży ubezpieczeń, pracownicy Banku zajmujący się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych przeszli coroczne szkolenia zawodowe, których celem było podniesienie ich kompetencji w zakresie realizacji czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego. Oprócz zagadnień prawnych dużo uwagi w szkoleniach poświęcono ogólnym zasadom i praktycznym aspektom działalności dystrybucyjnej.

Program Rozwoju Menedżerów dla kierowników placówek detalicznych sieci własnej. Celem szkolenia jest doskonalenie praktycznych umiejętności menedżerskich definiowania, komunikowania i kontrolowania celów, budowania zaangażowania zespołu w aktywną ich realizację oraz zarządzania zespołem sprzedażowym.

Warsztaty online pt. Praca zdalna rozwijające wiedzę w zakresie zdalnego i hybrydowego kierowania zespołami i realizowania postawionych celów. Menadżerowie wzmacniali umiejętności w zarządzaniu zespołem na odległość i wypracowali metody podnoszenia efektywności pracy. Szkolenie dla Kierujących Jednostkami, Wydziałami/Zespołami i Dyrektorów Regionalnych Banku.

[GRI 404-1] Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć i stanowisko

Bank Millennium Kobiety Mężczyźni Razem
Zarząd 0 30,3 30,3
Wyższa kadra zarządzająca 21,4 15,5 36,9
Kadra zarządzająca 30,2 26,8 57
Pracownicy sprzedaży 50 57,9 107,9
Pozostali pracownicy 22,3 23,9 46,2
Ogółem 123,9 154,4 278,3

Grupa Banku Millennium Kobiety Mężczyźni Razem
Zarząd 0 30,3 30,3
Wyższa kadra zarządzająca 18,5 12,7 31,2
Kadra zarządzająca 28,6 25,4 54
Pracownicy sprzedaży 49,5 56,4 105,9
Pozostali pracownicy 19,6 21,6 41,2
Ogółem 116,2 146,4 262,6

[GRI 404-2] Ze względu na małą liczbę pracowników w wieku emerytalnym, obecnie nie są prowadzone programy, które wspierają ciągłość zatrudnienia oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę. Możliwe są jednak indywidualne szkolenia na życzenie.

Wyniki wyszukiwania