Raport finansowy
i ESG 2020

Istotne ryzyka związane z obszarem pracowniczym

[GRI 102-15]
Istotnym czynnikiem ryzyka jest fluktuacja i potencjalna utrata ważnych dla rozwoju Banku kompetencji.

Niedobory pracowników o specyficznych kompetencjach na rynku pracy i konkurencja w zakresie pozyskania wyspecjalizowanych pracowników może powodować okresowe ryzyko podejmowania decyzji o rekrutacji pracowników na wyższe stawki w porównaniu do tych już obowiązujących w organizacji. W konsekwencji mogą pojawić się dysproporcje w wynagrodzeniach na podobnych stanowiskach. Bank podejmuje działania, aby zapobiec temu niepożądanemu zjawisku, w szczególności poprzez ustalanie rekomendowanych poziomów wynagrodzeń rekrutacyjnych oraz okresowe przeglądy wynagrodzeń.

Innym ryzykiem związanym z polityką wynagrodzeń mogą być stosowane mechanizmy motywacyjne – skłaniające pracowników do zadaniowego działania – potencjalnie mogące powodować konflikt interesów. Mowa o sytuacjach, w których, by ochronić najlepiej rozumiany długookresowy interes klienta lub Banku, pracownik powinien odstąpić działania na rzecz wypracowania premii. Ryzyko zbyt jednostronnego działania pracowników w wyniku mechanizmów motywacyjnych nastawionych na uzyskanie wyższej sprzedaży, a zatem premii jest mitygowane przez uwzględnianie przy ocenie pracy również kryteriów jakościowych.

Ponadto konsekwentna realizacja przyjętej Polityki wynagrodzeń pozwala na minimalizowanie ryzyk poprzez m.in. utrzymywanie właściwego stosunku wynagrodzenia stałego do zmiennego, stosowanie formalnego sytemu ocen zawierającego kryteria dostosowane do charakteru i specyfiki pracy oraz długookresowej perspektywy oceny wyników biznesowych, mechanizm zarządzania pulą wynagrodzeń zmiennych uzależniony od kondycji finansowej Banku.

Bank konsekwentnie podnosi również jakość zarządzania i wzmacnia kulturę organizacyjną opartą na wartościach. Służą temu szkolenia menedżerskie. Ich celem jest wspieranie działań liderów, nie tylko w kierunku osiągania wyników, ale budowania zaufania i relacji z pracownikami.

Kolejną grupą zagadnień w obszarze pracowniczym są ryzyka związane z potencjalnym mobbingiem lub dyskryminacją. Bank zakazuje wszelkich działań noszących cechy mobbingu i dyskryminacji i traktuje takie działania jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Pracownik uważający, iż jest ofiarą praktyk dyskryminujących lub stosowania mobbingu może zawiadomić o tym dowolną osobę pełniącą funkcje kierownicze. Menedżerowie przechodzą obowiązkowe szkolenie na temat mobbingu i dyskryminacji.

Należy podkreślić, że w 2020 roku do standardowych elementów ryzyka dołączyło ryzyko epidemiologiczne. Najważniejszą sprawą dla Banku stało się zapewnienie bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie ciągłości biznesu i usług. Natychmiast podjęto szereg działań minimalizujących ryzyko zakażenia pracowników koronawirusem w centralach i oddziałach Banku. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale II. MILLENNIUM W DOBIE KORONAWIRUSA. Jednocześnie Bank nie mógł realizować wielu zaplanowanych działań zarówno w obszarze rozwoju i szkoleń, jak i socjalnym. Nie odbyły się szkolenia menedżerskie M#leaders, praktyki studenckie, wycieczki czy spotkania pracowników w ramach programów socjalnych Rodzice na Tak i MilleKlub.

Wyniki wyszukiwania