Raport finansowy
i ESG 2020

Podejście do raportowania

O raporcie

[GRI 102-50] Raport niefinansowy Grupy Banku Millennium prezentuje działalność Grupy Banku Millennium (Banku Millennium i jego głównych spółek – Millennium Dom Maklerski S.A., Millennium Leasing sp. z o.o. oraz Millennium TFI S.A.) za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., chyba że w treści raportu wskazano inaczej. Raport został sporządzony zgodnie ze Standardami GRI: opcja „Core” oraz zgodnie z wymogami raportowania niefinansowego nałożonymi przez znowelizowaną Ustawę o Rachunkowości. Zawarto w nim podsumowanie działalności Grupy Banku Millennium w kontekście zrównoważonego rozwoju, tj. w obszarach: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. [GRI 102-52] Grupa Banku Millennium publikuje raporty w cyklu rocznym. [GRI 102-51] Ostatni raport, sporządzony za rok 2019, opublikowany został w lutym 2020 roku. Pierwszy raport odpowiedzialności społecznej Bank wydał za 2006 rok.

[GRI 102-45] W raporcie opisano działalność Banku oraz głównych spółek Grupy Banku Millennium: Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski i Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. [GRI 102-10] Po połączeniu Banku Millennium z Euro Bankiem w listopadzie 2019 roku, w raportowanym okresie nadal zachodziły istotne zmiany w organizacji, głównie w strukturze placówek (Bank Millennium przejął nie tylko oddziały Euro Banku lecz również placówki franczyzowe).

[GRI 102-49] W stosunku do ostatniej publikacji z 2020 roku nie zaszły istotne zmiany w zasięgu i granicach raportowania. [GRI 102-48] Raport nie zawiera korekt informacji do poprzedniego raportu.

Metodologia

[GRI 102-46] W proces raportowania zaangażowani byli pracownicy i menedżerowie odpowiedzialni za poszczególne obszary raportowania. Proces definiowania treści raportu za rok 2019 został przeprowadzony przy pomocy firmy doradczej i polegał na przeglądzie dotychczasowych zagadnień raportowania, zgodnie z trzema krokami wymaganymi przez GRI Standards, tj. identyfikacji, priorytetyzacji i walidacji. Na tej podstawie, w pierwszej kolejności dokonano analizy badań wśród kluczowych Interesariuszy (klientów i pracowników), dokumentów wewnętrznych, praktyk i trendów zrównoważonego rozwoju w branży, czego wynikiem było stworzenie listy adekwatnych do działalności Grupy Banku aspektów raportowania. Wyselekcjonowane aspekty zostały poddane priorytetyzacji przez menedżerów Banku i Spółek z punktu widzenia dwóch kryteriów: wpływu na reputację oraz strategię biznesową Banku. W rezultacie powstała lista aspektów zrównoważonego rozwoju Grupy Banku Millennium. W procesie tworzenia raportu za rok 2020 uznano, że nie ma konieczności powtarzania pełnego badania, analiza istotności została zaktualizowana na podstawie zrealizowanego przeglądu dokumentów wewnętrznych, a także najlepszych praktyk i najważniejszych trendów zrównoważonego rozwoju w branży finansowej.

[GRI 102-47] Poniżej zaprezentowano listę aspektów poddanych raportowaniu, które zostały wyłonione z procesu raportowania, wraz z granicami ich oddziaływania. Aspekty zostały podzielone na trzy grupy, odzwierciedlające wyniki analizy według dwóch wcześniej wymienionych kryteriów. Pierwsza grupa to aspekty kluczowe dla działalności Grupy Banku Millennium, które zostały ujęte szczegółowo w raporcie. Ich opis obejmuje zarówno podejście do zarządzania jak i dane wynikowe. Druga grupa tematów, to te, które odnoszą się do działalności Grupy Banku w dużym stopniu. Ich opis w raporcie został ograniczony do danych wynikowych bądź opisu jakościowego. Trzecia grupa aspektów, to kwestie o średniej wadze. W raporcie znajduje się krótka informacja na ich temat lub odniesienie do innych dokumentów. Analiza aspektów objęła również ich charakter i zasięg oddziaływania. Granice aspektów wewnętrzne zostały oznaczone literą (w), a zewnętrzne (z). Charakter oddziaływania został natomiast podzielony na wpływ bezpośredni (b) i pośredni (p) – związany z relacjami biznesowymi firmy.

Aspekty raportowania zrównoważonego rozwoju Grupy Banku Millennium

Millenium-Grafy-2019_Tabela-PL Millenium-Grafy-2019_Tabela-PL

[GRI 102-56] Raport został poddany weryfikacji zewnętrznej przez firmę Deloitte.

Wyniki wyszukiwania