Raport finansowy
i ESG 2020

Indeks treści GRI Standards

W przypadku Usługi Ujawniania Istotności (Materiality Disclosures Service), GRI Services sprawdził, czy Indeks Treści GRI jest jasno przedstawiony, a odniesienia do ujawnień od 102-40 do 102-49 są zgodne z odpowiednimi sekcjami w treści raportu.

[GRI 102-54]  RAPORT SPORZĄDZONO WEDŁUG STANDARDÓW GRI: OPCJA PODSTAWOWA (CORE). WYKORZYSTANO TAKŻE SEKTOROWY DODATEK DO USŁUG FINANSOWYCH.

[GRI 102-55]    

Standard GRI Tytuł Standardu GRI Numer ujawnienia Tytuł ujawnienia Numer strony
GRI 101 Podstawa 2016 [GRI 101 nie zawiera żadnych ujawnień]
Ogólne standardowe informacje
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-1 Nazwa organizacji link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-2 Działalność, marki, produkty i usługi link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-4 Lokalizacja biur organizacji link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-5 Forma własności i struktura prawna link, link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-6 Obsługiwane rynki link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-7 Skala działalności link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-8*** Informacje o pracownikach link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-9 Łańcuch dostaw link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-10 Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw link, link, link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-11 Zasada lub podejście dotyczące ostrożności link, link, link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-12*** Zewnętrzne inicjatywy popierane przez organizację link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-13*** Członkostwo w organizacjach link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-14*** Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-15*** Opis kluczowych wpływów, ryzyk i możliwości link, link, link, link, link, link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-16*** Wartości, zasady, standardy i normy zachowania link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-17*** Mechanizmy dotyczące zasięgania porad i wyjaśniania wątpliwości na temat etyki link, link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-18*** Struktura zarządzania link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-25 Konflikt interesów link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-26 Rola najwyższego kierownictwa w ustalaniu celów, wartości i strategii link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-30 Efektywność procesów zarządzania ryzykiem link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-31 Przegląd tematów, środowiskowych i społecznych link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-40 Lista grup Interesariuszy link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-41 Układy zbiorowe pracy link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-42 Identyfikacja i selekcja Interesariuszy link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-43 Podejście do angażowania Interesariuszy link, link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-44*** Kluczowe kwestie i problemy zgłoszone przez Interesariuszy link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-45 Jednostki ujęte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-46 Definiowanie zawartości i granic raportu link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-47*** Lista istotnych tematów raportowania link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-48 Korekty informacji z poprzednich raportów link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-49 Zmiany w raportowaniu link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-50 Okres raportowania link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-51 Data ostatniego raportu link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-52 Cykl raportowania link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-53 Osoba do kontaktu link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-54 Stwierdzenie dotyczące raportowania zgodnie z zasadami GRI link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-55 Indeks treści GRI link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-56 Zewnętrzna weryfikacja link
Podejście do zarządzania*
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania link (wyniki ekonomiczne), link, link (społeczności lokalne), link (ryzyka), link (etyka), link, link (obsługa klienta), link (etyczny marketing i sprzedaż), link (zgodność z prawem), link (przeciwdziałanie korupcji), link, link (bezpieczeństwo środków), link (audyt wew.), link (praktyki zakupowe), link (warunki zatrudnienia), link (oddziaływanie środowiskowe), link (portfel produktów).
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe link (wyniki ekonomiczne), link, link (społeczności lokalne), link (ryzyka), link (etyka), link, link (obsługa klienta), link (etyczny marketing i sprzedaż), link (zgodność z prawem), link (przeciwdziałanie korupcji), link, link (bezpieczeństwo środków), link (audyt wew.), link (praktyki zakupowe), link (warunki zatrudnienia), link (oddziaływanie środowiskowe), link (portfel produktów).
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016 103-3 Ocena podejścia do zarządzania link (wyniki ekonomiczne), link, link (społeczności lokalne), link (ryzyka), link (etyka), link, link (obsługa klienta), link (etyczny marketing i sprzedaż), link (zgodność z prawem), link (przeciwdziałanie korupcji), link, link (bezpieczeństwo środków), link (audyt wew.), link (praktyki zakupowe), link (warunki zatrudnienia), link (oddziaływanie środowiskowe), link (portfel produktów).
*Ujawnienia dotyczące podejścia do zarządzania (103-1, 103-2 i 103-3) odnoszą się do wszystkich standardów poniżej.
Specyficzne informacje na dany temat
GRI 201 Wyniki ekonomiczne 2016 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i rozdystrybuowana link
GRI 202 Obecność na rynku 2016 202-2 Proporcje wyższej kadry zarządzającej zatrudnionej spośród lokalnej społeczności link
GRI 203 Pośredni wpływ ekonomiczny 2016 203-1*** Inwestycje w infrastrukturę i wspierane usługi link, link, link
GRI 204 Praktyki zakupowe 2016 204-1 Proporcja wydatków na lokalnych dostawców link
GRI 205 Przeciwdziałanie korupcji 2016 205-1*** Jednostki biznesowe oceniane w związku z ryzykiem korupcji link
GRI 205 Przeciwdziałanie korupcji 2016 205-2*** Komunikacja i szkolenia z procedur i polityk antykorupcyjnych** link, link, link
GRI 205 Przeciwdziałanie korupcji 2016 205-3*** Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania link
GRI 206 Zachowania antykonkurencyjne 2016 206-1 Postępowania dot. zachowań antykonkurencyjnych, praktyk antymonopolowych i monopolistycznych link
GRI 301 Materiały 2016 301-1*** Zużywane materiały według wagi i objętości link
GRI 302 Energia 2016 302-1*** Zużycie energii w organizacji link
GRI 302 Energia 2016 302-4*** Ograniczenia zużycia energii** link
GRI 303 Woda i ścieki 2018 303-3 Pobór wody link
GRI 305 Emisje 2016 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych link
GRI 306 Odpady 2020 306-3 Wytworzone odpady link
GRI 307 Zgodność dotycząca środowiska 2016 307-1 Niezgodności z prawem i regulacjami środowiskowymi link
GRI 401 Zatrudnienie 2016 401-1*** Nowozatrudnieni i fluktuacja link
GRI 401 Zatrudnienie 2016 401-2*** Świadczenia oferowane pracownikom link
GRI 401 Zatrudnienie 2016 401-3*** Urlop rodzicielski link
GRI 403 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 403-9** Urazy w miejscu pracy link
GRI 404 Szkolenia i edukacja 2016 404-1*** Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika link
GRI 404 Szkolenia i edukacja 2016 404-2*** Programy rozwoju kompetencji zawodowych link
GRI 404 Szkolenia i edukacja 2016 404-3*** Odsetek pracowników otrzymujących regularną ocenę pracy i rozwoju kariery link
GRI 405 Różnorodność i równość szans 2016 405-1*** Różnorodność wśród zarządu i pracowników link, link, link
GRI 405 Różnorodność i równość szans 2016 405-2*** Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet do mężczyzn link
GRI 406 Przeciwdziałanie dyskryminacji 2016 406-1*** Przypadki dyskryminacji i podjęte akcje link
GRI 412 Prawa człowieka-ewaluacja 2016 412-2*** Pracownicy przeszkoleni z procedur lub polityk dotyczących praw człowieka link, link
GRI 417 Marketing i oznakowanie produktów 2016 417-1 Wymagania dotyczące oznakowania i informacji dotyczących produktów i usług link
GRI 417 Marketing i oznakowanie produktów 2016 417-3*** Przypadki niezgodności dotyczące komunikacji marketingowej link
GRI 418 Prywatność klienta 2016 418-1*** Uzasadnione reklamacje dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty jego danych link
GRI 419 Zgodność dotycząca kwestii społeczno-ekonomicznych 2016 419-1 Brak zgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi obszaru społ. i ekonom. link, link

UJAWNIENIA DOTYCZĄCE KONKRETNYCH STANDARDÓW ZWIĄZANE Z TEMATAMI SEKTOROWYMI
Numer ujawnienia Strona Pominięcia Zewnętrzna weryfikacja Opis
TEMAT SEKTOROWY: PORTFEL PRODUKTÓW
FS5 link, link nie Interakcje z klientami/ inwestorami/parterami biznesowymi dotyczące ryzyk środowiskowych i społecznych.
TEMAT SEKTOROWY: SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
FS13*** link tak Dostęp do usług na obszarach mało zaludnionych lub nierozwiniętych ekonomicznie.
FS14*** link tak Inicjatywy przeprowadzane w celu poprawienia dostępu do usług finansowych osobom nieuprzywilejowanym.
FS15*** link tak Polityki zapewniające uczciwe projektowanie i sprzedaż produktów i usług finansowych.
FS16 link, link, link, link nie Inicjatywy mające na celu edukację finansową według typu odbiorców.
***ujawnienia podlegające niezależnej weryfikacji zewnętrznej

Wyniki wyszukiwania