Raport finansowy
i ESG 2020

List Prezesa Zarządu Banku

Szanowni Państwo,

Dla osoby zarządzającej bankiem każdy rok jest intensywny i niepowtarzalny. 2020 był pod tym względem absolutnie zaskakujący i nieprzewidywalny. Bank działał w trudnych warunkach epidemicznych, w środowisku znacznego spowolnienia gospodarczego i obniżenia stóp procentowych do historycznie najniższych poziomów.

prezesbanerek1a prezesbanerek1a

Kluczowa stała się dbałość o życie i zdrowie, stabilność i utrzymanie zdolności operacyjnej całego sektora, gwarancja dostępności środków i płynne zarządzanie finansami klientów. Sektor bankowy zdał ten test celująco. Bank Millennium wykazał się dużą elastycznością i szybkością działania. Doświadczenie 2020 roku uzmysłowiło mi jeszcze bardziej, jak ważni w każdej organizacji są pracownicy, którzy tworzą wspaniały zespół. Wszystkim pracownikom Grupy Banku Millennium dziękuję za niezwykłe zaangażowanie, harmonijną współpracę i zdolność do stawiania czoła trudnym sytuacjom.

2020 zostanie przez nas zapamiętany jako rok trzykrotnego obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej do prawie zerowego poziomu, co trwale obniżyło marże kredytowe i na dłuższy czas zmieniło model biznesowy całego sektora bankowego w Polsce. W tak trudnych warunkach skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium, po uwzględnieniu dużego obciążenia rezerwami wyniósł 23 mln zł i był znacznie poniżej naszych aspiracji. Po skorygowaniu o zdarzenia nadzwyczajne (w szczególności 677 mln zł rezerw zawiązanych na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank Millennium) zysk wyniósłby 709 mln zł netto, a skorygowany ROE 7,8%. Wyróżniały nas natomiast mocne współczynniki kapitałowe – skonsolidowane współczynniki TCR/T1 wynosiły odpowiednio 19,5%/16,5%, znacznie powyżej wymogów regulacyjnych.

Wyniki biznesowe za 2020 rok były bardziej pozytywne od naszych oczekiwań. Liczba aktywnych klientów detalicznych przekroczyła 2,6 mln.

Kredyty hipoteczne osiągnęły rekordową sprzedaż 6,8 mld zł i wzrosły o 57% w porównaniu z poprzednim rokiem, a udział w rynku osiągnął 12%. Cztery kwartały 2020 roku przyniosły również solidną sprzedaż pożyczek gotówkowych o wartości 4,62 mld zł. Z bankowości elektronicznej korzystało aktywnie ponad 2,05 mln klientów detalicznych, a z aplikacji mobilnej 1,7 mln. W 3 kwartale nastąpił zauważalny początek ożywienia aktywności w bankowości korporacyjnej, która przez cały okres trwania pandemii wspierała klientów.

W 2020 roku w bankowości internetowej, aplikacji mobilnej i oddziałach wprowadzono wiele nowych funkcjonalności. Jako jeden z pierwszych banków w Polsce Bank Millennium udostępnił usługi wykorzystujące potencjał otwartej bankowości, bazujące na dyrektywie PSD2. Ofertę wzbogaciliśmy też o kolejne usługi pozabankowe – konsekwentnie rozwijamy nasze kanały bankowości elektronicznej, postrzegając je jako centrum zarządzania codziennymi, nie tylko finansowymi, sprawami użytkowników. Innowacyjność to nadal jeden ze strategicznych elementów rozwoju Banku. Fakt, że od lat stawialiśmy na rozwój kanałów zdalnych był niezwykle istotny w roku, gdy musieliśmy błyskawicznie dostosować nasze usługi do nowych realiów i gdy dla większości naszych klientów bankowanie z domu stało się codziennością.

Rok 2020 pokazał, jak istotna jest filozofia prowadzenia biznesu i osiągania celów, przy równoczesnej olbrzymiej uważności na kwestie etyki, odpowiedzialności, dbałości o klientów, pracowników, lokalną społeczność i środowisko. Biznesowy cel „bankowości bez barier fizycznych, infrastrukturalnych, cyfrowych” stał się w 2020 roku szczególnie ważny społecznie. Dzięki bankowości elektronicznej nasi klienci mogli podczas pandemii bezpiecznie, bez konieczności wychodzenia z domu realizować swoje finansowe cele. Pracownicy placówek wspierali klientów, którzy dotychczas mniej aktywnie korzystali z aplikacji mobilnej czy bankowości online, w rezultacie liczba klientów korzystających z bankowości elektronicznej wzrosła o 12%, a z aplikacji mobilnej o 18%. Natychmiast po wybuchu pandemii uruchomiliśmy działania pomocowe wprowadzając między innymi wakacje kredytowe dla osób i firm doświadczających problemów ze spłatą zadłużenia, a średnim i dużym przedsiębiorstwom udzieliliśmy pomocy w utrzymaniu płynności. Poprzez platformę bankową nasi klienci mogli wziąć udział w programie rządowym Tarcza Finansowa PFR i skorzystać z finansowego wsparcia swoich przedsięwzięć.

Konsekwentnie realizowaliśmy programy charytatywne. W tym roku Fundacja Banku Millennium i Bank wsparły finansowo Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, który opracował pierwszy polski test na obecność koronawirusa. Na wypadek zachorowania, konieczności pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji, utworzyliśmy Specjalny Fundusz Wsparcia dla Pracowników Grupy Banku Millennium.

Bank jest sygnatariuszem partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które wyznacza nasz kierunek działania. Od 11 lat Bank należy do indeksu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie skupiającego firmy o najwyższych standardach zrównoważonego rozwoju. Bank przykłada dużą wagę do aktywności na rzecz ochrony klimatu, do nowych regulacji Unii Europejskiej wynikających z koncepcji tworzenia zielonej gospodarki. W 2020 sformułował nową wersję polityki środowiskowej, zgodnie z którą m.in. nie finansuje przedsięwzięć w sektorze węglowym oraz deklaruje zaangażowanie w rozwój energetyki odnawialnej. Od 10 lat Bank raportuje poziom własnej emisji CO2. W tym roku w rankingu „Liderzy klimatyczni Polska 2021” Bank zajął drugie miejsce wśród polskich przedsiębiorstw.

Kryzys uświadomił nam jeszcze bardziej jak istotna jest edukacja finansowa. Fundacja Banku Millennium od lat prowadzi program edukacyjny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym czyli w okresie kształtowania nawyków i postaw. Dzieci, które od najmłodszych lat poznają świat finansów, w dorosłym życiu, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, radzą sobie dużo lepiej – twierdzą rodzice przedszkolaków, biorący udział w badaniu przeprowadzonym dla Fundacji Banku Millennium. Wnioski te potwierdzają sens naszych działań. Dlatego w tym roku, mimo pandemii, kontynuowaliśmy program w formule online, wzbogacając go o materiały poradnikowe „Poradnik dla rodziców – Jak uczyć dzieci finansów”, dostępne i promowane w internecie.

Co przed nami? Sposób, w jaki zmierzyliśmy się z bezprecedensowymi wydarzeniami minionych miesięcy, powala nam patrzeć z optymizmem na nadchodzące okresy.

W ciągu najbliższych 1,5-2 lat chcemy osiągnąć wyniki operacyjne sprzed pandemii. Planujemy sfinalizować program optymalizacji kosztów i efektywności operacyjnej, a poprzez zwiększenie sprzedaży poprawić wyniki biznesowe. Wykorzystując wszystkie atuty naszej dojrzałości cyfrowej chcemy jeszcze szerzej uczestniczyć w wyzwaniach otwartej bankowości i rozwoju usług pozabankowych. W 2021 roku będziemy dążyć do uzyskania wskaźnika koszty/dochody na poziomie 47% i 40% w kolejnych latach oraz stale podnosząc jakość obsługi, nadal osiągać najwyższe wskaźniki satysfakcji klienta.

Oczekujemy, że w 2021 roku wzrost gospodarczy będzie w fazie odbudowy po kryzysie i według naszych prognoz dynamika PKB wyniesie 4,4%. Gospodarka powinna być wspierana przez konsumpcję gospodarstw domowych, czemu sprzyjać będzie korzystana sytuacja na rynku pracy, a także eksportem. Ze względu na pandemię prognozy obarczone są jednak podwyższoną niepewnością, chociaż rozpowszechnienie szczepień może dać szansę na poprawę sentymentu ekonomicznego. Oczekujemy, że w 2021 roku stopy procentowe utrzymają się na rekordowo niskim poziomie, a inflacja pozostanie w okolicach celu banku centralnego, który wynosi 2,5%.

Zakładamy, że będzie to rok prawdziwego powrotu do normalnego życia gospodarczego i społecznego oraz poprawy nastrojów społeczeństwa.

Serdecznie zapraszam do lektury raportu.


Joao Bras Jorge
Prezes Zarządu Banku Millennium

[GRI 102-14]

Wyniki wyszukiwania