Raport finansowy
i ESG 2020

Zapobieganie konfliktowi interesów

[GRI 102-25]
Bank wdrożył „Politykę przeciwdziałania konfliktom interesów w Banku Millennium S.A.”.

Zgodnie z jej treścią, Bank wprowadził następujące zasady regulujące ten obszar:

przyjmowanie oraz przekazywanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (tzw. „zachęt”)

przegląd oraz zatwierdzanie produktów

odpowiednia struktura organizacyjna (w tym przejrzyste schematy podległości służbowej) oraz bariery informacyjne

stosowane polityki wynagrodzeń

transakcje osobiste

prowadzenie działalności dodatkowej lub konkurencyjnej

transakcje z podmiotami Grupy Banku Millennium

Za właściwe zarządzanie konfliktem interesów i nadzór nad nim odpowiedzialny jest Zarząd Banku. Departament Zapewnienia Zgodności okresowo, nie rzadziej jednak niż raz do roku, dokonuje, na podstawie zarejestrowanych przypadków istniejących konfliktów interesów, analizy przyczyn ich wystąpienia oraz przedstawia Zarządowi Banku wnioski zmierzające do ich wyeliminowania w przyszłości.

Niektóre Spółki, oprócz regulacji wspólnych dla Grupy Banku, przestrzegają specyficznych regulacji, np. Millennium Dom Maklerski posiada „Politykę przeciwdziałania konfliktom interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A.”, a Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych stosuje się do „Regulaminu zarządzania konfliktami interesów w Millennium TFI S.A.”.

Wyniki wyszukiwania