Raport finansowy
i ESG 2020

Produkty odpowiedzialne społecznie

Bank Millennium i Spółki Banku posiadają w swojej ofercie produkty i usługi umożliwiające poprawę warunków życia klientów, ułatwiające zarządzanie finansami i oszczędzanie, wspierające rozwój innowacyjności i ochronę środowiska. Prezentujemy kilka przykładów funkcjonujących rozwiązań.

M2020-121 M2020-121

Klienci indywidualni

Oferta Konta 360°jest uniwersalna i przygotowana tak, aby odpowiadała na potrzeby różnych grup klientów, niezależnie od ich wieku i dochodów.

Konta dla młodszych klientów są zawsze bezpłatne, a konstrukcja Konta 360° pozwala na zwolnienie z opłaty nawet przy niewysokich wpływach miesięcznych. Bank nie stawia wymagania minimalnej kwoty jednorazowego wpływu ani źródła dochodu. Wystarczy, że suma wpływów wyniesie min. 1 000 zł., niezależnie czy będą to wpływy z tytułu wynagrodzenia za pracę, świadczeń społecznych, stypendiów czy wpłat gotówkowych.

Co więcej przy spełnieniu warunku bezpłatności konta, czyli zapewnienia min. wpływów oraz min. jednej płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu, klient nie płaci również za wypłaty z bankomatów. Co znaczy, że klienci, którzy mają problemy z mobilnością (osoby starsze lub osoby niepełnosprawne) mogą korzystać z bankomatów w dogodnych dla nich lokalizacjach bez ponoszenia opłat za wypłaty w bankomatach obcych.

Klienci, których finanse nie pozwalają na domowe wizyty lekarza, mogą z nich skorzystać w razie nagłej choroby swojej albo dziecka w ramach Pakietu Bardzo Pomocnego oferowanego do Konta 360°. Pakiet zapewnia także pomoc hydraulika czy elektryka oraz z naprawy sprzętu AGD/RTV/PC, smartfona i tabletu. Wybierając Konto z Pakietem Bardzo Pomocnym Klient może skorzystać z 7 interwencji w ciągu aż 12 bezpłatnych miesięcy od otwarcia konta.

Z myślą o młodszych klientach Bank ma w swojej ofercie Konto 360° Student dla osób pomiędzy 18., a 26. rokiem życia oraz Konto 360°Junior dla klientów, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat. Ułatwiając im stawianie pierwszych kroków w świecie finansów, Bank nie pobiera opłat za obsługę kont, a karta debetowa i wypłaty z bankomatów są bezpłatne w przypadku wykonania tylko jednej transakcji w miesiącu kartą lub BLIKIEM.

WWF Millennium Mastercard to karta kredytowa wspierająca ochronę środowiska naturalnego. Bank Millennium przekazuje na konto WWF Polska, krajowego oddziału największej międzynarodowej fundacji zajmującej się ochroną przyrody, połowę opłaty miesięcznej za obsługę karty oraz określony procent od transakcji dokonanych kartą. Dodatkowo karta wykonana jest z przyjaznego dla środowiska poliestru PETG, który ulega utylizacji.

Millennium Dom Maklerski udostępnia swoim klientom rachunki maklerskie – IKZE (Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego). IKZE są rodzajem osobistego planu emerytalnego polegającego na gromadzeniu oszczędności poprzez inwestowanie na rachunku brokerskim co pozwala na zwiększenie wysokości przyszłej emerytury.

Klienci linii prestige i bankowości prywatnej

Bank Millennium posiada w ofercie fundusze inwestycyjne realizujące cel społeczny i środowiskowy.

Fundusz Opis
BGF Sustainable Energy Fund Inwestuje na całym świecie co najmniej 70% łącznych aktywów w akcje spółek z sektora nowej energii.
BlackRock GF World Healthscience Fund Inwestuje w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie opieki zdrowotnej, w sektorze farmaceutycznym oraz technologii i aparatury medycznej, jak również w zakresie rozwoju biotechnologii.
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania Kładzie nacisk na tzw. Inwestycje odpowiedzialne tj. analizę niefinansowego wymiaru działalności spółek, m.in. wpływu na środowisko, relacje z klientami, dostawcami, pracownikami czy ład korporacyjny. W ramach polityki inwestycyjnej wykluczane są inwestycje w spółki z wybranych grup, np. produkujące i przetwarzające węgiel brunatny oraz kamienny. Fundusz nie inwestuje w akcje spółek, których głównym źródłem dochodu jest produkcja papierosów, alkoholu.
PZU Medyczny Dokonuje lokat przede wszystkim w spółki farmaceutyczne i biotechnologiczne, w tym producentów i dystrybutorów leków; producentów sprzętu medycznego, spółki diagnostyczne, świadczeniodawców usług medycznych oraz spółki zajmujące się finansowaniem sektora ochrony zdrowia.

Dodatkowo Bank systematycznie pracuje nad rozszerzeniem oferty inwestycyjnej dostępnej dla klientów w kanałach bankowości elektronicznej. Między innymi udostępniona została możliwość założenia i obsługi w kanałach zdalnych Programu Inwestycyjnego Millennium (oferowanego w oparciu o Fundusze Millennium TFI) oraz lokaty strukturyzowanej. Dostęp do produktów inwestycyjnych w systemie Millenet oraz poprzez aplikację mobilną zmniejsza ilość dokumentów drukowanych w oddziałach Banku, ograniczając tym samym zużycie papieru i przyczynia się do ochrony środowiska.

Klienci korporacyjni

możliwość w pełni zdalnego podpisywania/zastosowania podpisu elektronicznego kwalifikowanego

90% zleceń na produkty finansowania handlu dostarczono drogą elektroniczną

nowy program zdalnego zawierania umów leasingu

Bank aktywnie poszukuje możliwości tworzenia produktów i procedur, które mogą mieć pozytywny wpływ na środowisko i stosunki społeczne. W warunkach oferty tworzy zachęty dla klientów podejmujących działania prośrodowiskowe lub minimalizujące negatywny wpływ na otoczenie. Bank uczestniczy w programach wsparcia np. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, które premiują inwestycje w oszczędność energetyczną. Wspiera również innowacyjność, także w obszarach społecznych i ekologicznych, poprzez uczestnictwo w dystrybucji środków publicznych przeznaczonych na te cele.

Ze względu na pandemię w 2020 roku, Bank koncentrował się z jednej strony na utrzymaniu ciągłości obsługi klientów, z drugiej, realizując swoją misję odpowiedzialności społecznej, na reagowaniu na nowe potrzeby przedsiębiorców związane z nową sytuacją epidemiologiczną i rynkową. Bank wspierał firmy w zachowaniu płynności finansowej, był również zaangażowany w cyfryzację procesów mających wpływ na ich funkcjonowanie w zmienionych przez Covid-19 warunkach. Przeprowadził m.in. prace na rzecz upowszechnienia stosowania elektronicznego podpisu kwalifikowanego, ograniczenia wykorzystania papierowych wersji dokumentów oraz większego wykorzystania zdalnych kanałów obsługi.

  • W pierwszej połowie 2020 roku Bank udostępnił możliwość w pełni zdalnego podpisywania/zastosowania podpisu elektronicznego kwalifikowanego ze znacznikiem czasu do umów, wniosków, zaświadczeń dedykowanych produktom bankowości przedsiębiorstw. Cyfrowy obieg dokumentów dotyczy umów kredytowych oraz ich zabezpieczeń, bankowości transakcyjnej, faktoringu, finansowania handlu i produktów skarbowych. Był to kolejny etap digitalizacji procesów obsługi klientów, dzięki któremu Bank zapewnia bezpieczny obieg dokumentów bankowych, uniezależniający obie strony od trudności z przekazywaniem dokumentów papierowych. W 4 kwartale 2020 roku blisko połowa umów kredytowych została podpisana w formie elektronicznej.
  • W 2020 roku nastąpił dynamiczny wzrost wykorzystania kanałów zdalnych – liczba kolejnych rachunków otwieranych samodzielnie przez klientów w aplikacji internetowej wzrosła do 87%, a ponad 90% zleceń na produkty finansowania handlu dostarczono drogą elektroniczną via platforma Finansowania handlu on-line (dotyczy gwarancji i akredytyw).
  • W obszarze leasingu, w związku z wymogiem zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 709(2) kodeksu cywilnego), kluczowym wyzwaniem było zapewnienie ciągłości procesów biznesowych (zawierania nowych umów oraz masowego aneksowana umów istniejących) w warunkach wymuszonej pandemią pracy zdalnej. W 2 kwartale 2020 roku Millennium Leasing uruchomiło i upowszechniło wśród klientów nowy program zdalnego zawierania umów leasingu z wykorzystaniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

Ponadto Bank podjął szereg działań mających na celu wsparcie przedsiębiorców w automatyzacji procesów obsługi rozliczeń i transakcji na czas pandemii i po jej zakończeniu. W trosce o bezpieczeństwo i wygodę klientów Bank zapewnił klientom możliwość kompleksowego przeprowadzania wszelkich operacji bankowych w systemie Millenet dla Przedsiębiorstw uzupełnionej funkcjonalnościami aplikacji mobilnej.

Bank kontynuował rozwój oferty kanałów bankowości elektronicznej wynikający zarówno z realizowanej strategii biznesowej, jak i zmian w obowiązującym prawodawstwie. Kluczowym założeniem był równoległy rozwój kanałów elektronicznych w obszarach bezpośredniej interakcji z użytkownikiem oraz integracji typu host to host pozwalających na automatyzację wymiany informacji. Dla klientów korzystających z usług faktoringowych Bank wprowadził i nadal rozwija funkcjonalność, która umożliwia bezpośrednią komunikację między systemem finansowo-księgowym klienta i bankowym systemem faktoringowym za pomocą usług sieciowych (web-services). Po stronie klienta oznacza to ograniczenie kosztów i czasochłonności obsługi operacyjnej oraz eliminację błędów i pomyłek w procesie wymiany danych przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Wspierając zalecenia dystansu społecznego w kontaktach międzyludzkich już od marca limit płatności zbliżeniowych bez podawania PIN dla kart korporacyjnych został podniesiony do 100 zł.

W celu pomocy przedsiębiorcom w trudnym dla ich sytuacji finansowej okresie pandemii Bank szeroko zaangażował się w udostępnianie mechanizmów wparcia. Szczegółowe informacje w rozdziale MILLENNIUM W DOBIE KORONAWIRUSA, pkt 2.2 Wsparcie przedsiębiorców.

Kredytowanie z uwzględnieniem kryteriów środowiskowych i społecznych

Zaangażowanie Banku w finansowanie sektorów wysokoemisyjnych, m.in. kopalni węgla i energetyki opartej na węglu, było historycznie niskie w porównaniu ze średnią sektora bankowego. Grupa Banku stosuje się do zapisów „Polityki środowiskowej Grupy Banku Millennium”, które wskazują m.in. zasady finansowania inwestycji mających wpływ na środowisko. Ponadto, w ramach obowiązującej polityki branżowej, Bank wyróżnia branże wysokiego ryzyka. Jednym z kryteriów zakwalifikowania danej branży do tej kategorii jest niekorzystna perspektywa rozwoju, wynikająca m.in. z zagrożeń środowiskowych. W Banku obowiązują limity zaangażowania dla klientów z poszczególnych kategorii, przy czym w przypadku branż wysokiego ryzyka poziom ustalonych limitów jest najbardziej restrykcyjny.

W oparciu o posiadane polityki branżowe i zapisy „Polityki środowiskowej Grupy Banku Millennium”, Grupa wspiera inwestycje związane z zastępowaniem energetyki węglowej przez niskoemisyjne źródła energii oraz nowoczesną infrastrukturę energetyczną. Bank jest zainteresowany finansowaniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii, zmniejszających emisje zanieczyszczeń oraz wspierających efektywność energetyczną, szczególnie w branżach energochłonnych i wysokoemisyjnych.

Millennium Leasing konsekwentnie angażuje się w finansowanie energooszczędnych inwestycji. Korzysta w tym celu z programów organizowanych przez EBOR (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) oraz refunduje klientom część kosztów finansowania z własnych środków. W roku 2020 spółka szczególnie aktywnie rozwijała MilleSun – program dedykowany finansowaniu inwestycji w fotowoltaikę. Leasing paneli to rozwiązanie kierowane do przedsiębiorców nastawionych na zmianę świadomości społecznej w kwestii ochrony środowiska, którym zależy na budowaniu ekologicznego wizerunku. W obszarze leasingu paneli fotowoltaicznych Millennium Leasing współpracuje z wiodącymi, rzetelnymi dostawcami tego typu instalacji, oferuje bezpieczne finansowanie na preferencyjnych warunkach oraz maksymalnie uproszczony proces leasingowania ekologicznych inwestycji.

[GRI 203-1] Bank oferuje również Program gwarancji Biznesmax realizowany we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Gwarancja jest przeznaczona na zabezpieczenie kredytów udzielanych na finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć w sektorze MŚP, w tym z uwzględnieniem firm efektywnych ekologicznie. Klienci mogą korzystać m.in. ze „ścieżki ekologicznej” wspierającej potencjał innowacyjnych firm, które realizują lub planują realizować inwestycje przyjazne środowisku. Za projekty proekologiczne uznawane są projekty z obszarów: gospodarka obiegu zamkniętego, elektromobilność, odnawialne źródła energii, technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych, magazynowanie energii, technologie służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej lub cieplnej czy termomodernizacja budynków mieszkalnych i usługowych. W ramach Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój” udzielane są gwarancje zabezpieczające spłatę kredytów związanych z inwestycją nawet do 80% kredytu/2,5 mln euro. Okres obowiązywania gwarancji sięga nawet 20 lat. Gwarancje Biznesmax są dla klientów całkowicie bezpłatne.

Kredyt na innowacje technologiczne realizowany jest we współpracy z BGK w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.2.2. Celem programu jest wspieranie innowacyjnych inwestycji wśród przedsiębiorstw z sektora MŚP, umożliwia uzyskanie bezzwrotnej dotacji w formie premii technologicznej, która przeznaczana jest na częściową spłatę udzielonego kredytu. Wysokość premii może wynieść aż do 70% wydatków dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz do 60% dla przedsiębiorstw średnich. Kredyt przeznaczony jest na wdrożenie nowej własnej lub zakupionej technologii i uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług. Przy ocenie wniosków istotne znaczenie ma pozytywny wpływ na różne aspekty środowiska naturalnego oraz realizację zasady zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji o zasadach odpowiedzialnego finansowania inwestycji znajduje się w rozdziale o środowisku.

Wyniki wyszukiwania