Raport finansowy
i ESG 2020

Podejście do kwestii ESG

Podstawą określenia podejścia do zarządzania kwestiami ESG i zrównoważonym rozwojem jest agenda sformułowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych obejmująca 17 celów, 169 zadań i 304 wskaźniki. Ich realizacja zaplanowana na okres do 2030 roku ma polepszyć życie ludzi zarówno pod względem społecznym, środowiskowym, jak i gospodarczym.

M2020-030 M2020-030

Agenda została przyjęta przez blisko 200 państw ze wszystkich kontynentów. Na liście celów znajdują się m.in. eliminacja nierówności, zapewnienie wysokiego poziomu edukacji, równouprawnienie płci, odpowiedzialna konsumpcja oraz działania na rzecz ochrony klimatu. Za realizację celów na poziomie krajowym odpowiedzialne są rządy poszczególnych państw. Polska perspektywa opisana została w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jej założeniem jest zrównoważony rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym.

W 2017 roku Bank Millennium podpisał deklarację na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Inicjatorem stworzenia koalicji biznesu, administracji państwowej i organizacji pozarządowych na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce było Ministerstwo Rozwoju.

Bank kieruje się wszystkimi 17 celami, ale najwyższą uwagę przykłada do realizacji poniższych celów:

3. Dobre zdrowie i jakość życia
4. Dobra jakość edukacji
5. Równość płci
8. Wzrost gospodarczy i godna praca
9. Innowacyjność, przemysł infrastruktura
13. Działanie w dziedzinie klimatu
17. Partnerstwo na rzecz celów

W Banku Millennium działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są integralną częścią strategii biznesowej. W 2020 priorytetem było zapewnienie ochrony zdrowia pracowników, klientów, lokalnych społeczności. Szczegółowe informacje na ten temat w rozdziale MILLENNIUM W DOBIE KORONAWIRUSA.

Millenium-Grafy-2019_klinet-pracownik-spole-PL-21 (1) Millenium-Grafy-2019_klinet-pracownik-spole-PL-21 (1)

W Banku Millennium priorytetem jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi klientów, prowadzenie etycznego marketingu i sprzedaży oraz ułatwianie korzystania z usług bankowych i pozabankowych (np. e-administracji) poprzez wprowadzanie ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami oraz innowacyjnych usług.

Odbiorcami działań ESG są również Pracownicy. Wszystkie działania z zakresu troski o otoczenie naturalne, społeczne oraz doskonalenia zarządzania są corocznie od 15 lat podsumowywane w odrębnych raportach niefinansowych.

Oprócz zapewnienia stabilnych i atrakcyjnych warunków pracy oraz oferowania możliwości angażowania się w działania społeczne, Bank promuje różnorodność w organizacji. Programy na rzecz społeczeństwa realizowane są za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i dotyczą edukacji finansowej i rozwoju wolontariatu pracowniczego.

[GRI 102-11] Bank przykłada także dużą wagę do kwestii ochrony środowiska i ochrony klimatu, realizuje swoje działania w duchu strategii formułowanej przez Unię Europejską i kraje członkowskie. Bank określił swoje podejście do tych kwestii w „Polityce środowiskowej Grupy Banku Millennium”. Dokument definiuje trzy główne obszary działalności proekologicznej: własne proekologiczne działania mające na celu zredukowanie zużycia materiałów, energii, wody i paliw oraz edukację ekologiczną klientów, kontrahentów i pracowników, a także podejście do finansowania inwestycji.

[GRI 102-26] Za nadzór nad realizacją celów zrównoważonego rozwoju na najwyższym szczeblu odpowiada Prezes Zarządu Banku.

[GRI 102-26, 102-31] Realizacja strategii podlega okresowym przeglądom i ocenom. Przeprowadzane są one przez Zarząd Banku, na podstawie informacji przygotowanych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizacje oraz przez Radę Nadzorczą Banku, na podstawie informacji przedstawionych przez Zarząd. Globalnej oceny działania Banku, w tym zarządzania kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi dokonuje Rada Nadzorcza na podstawie prezentowanych publicznie sprawozdań Banku. Są one przedmiotem analizy i prezentacji Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowią podstawę do udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Zarząd Banku w danym roku obrotowym.

Wszystkie działania CSR są corocznie od 14 lat podsumowywane w raportach odpowiedzialności społecznej Grupy Banku Millennium.

[GRI 102-12] Bank jest sygnatariuszem dwóch ważnych, międzynarodowych inicjatyw. W 2017 roku Spółka przystąpiła do partnerstwa biznesu i administracji rządowej na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a w 2018 roku przystąpił do Karty Różnorodności, która jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje decydujące się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działające na rzecz tworzenia i promocji różnorodności.

Stosowanie przez Bank zasad zrównoważonego rozwoju zostało potwierdzone w zewnętrznych ocenach. Od 2010 roku Bank jest notowany w indeksie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie skupiającym spółki wypełniające najwyższe standardy społecznej odpowiedzialności biznesu. W latach 2010-2019 Bank należał do Respect Index, a od 2019 roku należy do indeksu WIG-ESG, który jest tworzony przez nadanie spółkom dodatkowej wagi, jaką jest ocena ESG (Environmental, Social and Governance) dostarczana przez globalną firmę Sustainalytics, oraz oceny ładu korporacyjnego przeprowadzanej przez GPW.

Według Rankingu Odpowiedzialnych Firm prowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, znajdujemy się wśród najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm w Polsce. W 2020 roku zostaliśmy również nagrodzeni Złotym Listkiem CSR, czyli najwyższą kategorią wyróżnienia, w rankingu tygodnika „Polityka”.

W 2020 roku Bank Millennium zajął drugie miejsce w rankingu „Liderzy Klimatyczni Polska 2021” magazynu Forbes z wynikiem 34% rocznej redukcji intensywności emisji gazów cieplarnianych. Jest tym samym pierwszym bankiem w rankingu z najlepszym wynikiem. Ranking został stworzony poprzez obliczenie rocznej skumulowanej stopy redukcji gazów cieplarnianych (CARR), skorygowanej o przychody.

Wyniki wyszukiwania