Raport finansowy
i ESG 2020

Realizacja strategii 2018-2020

Rok 2020 był ostatnim rokiem trzyletniej strategii Banku. Z powodu wybuchu epidemii COVID-19, okazał się niespodziewanie rokiem pełnym wyzwań.

M2020-151 M2020-151

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Millennium wyniósł 23 mln zł i był znacznie poniżej poziomu w analogicznym okresie zeszłego roku. Bezpośredni i pośredni wpływ pandemii COVID-19 (m.in. niższa aktywność gospodarcza w części roku, wpływ bezprecedensowego cięcia bazowej stopy procentowej w wysokości 140 p.b. w I-II kw. 2020 r.) oraz istotne nadzwyczajne ujemne pozycje Rachunku Zysków i Strat były największym obciążeniem dla wyników finansowych Grupy oraz Banku Millennium. Chociaż zysk za 2020 rok osiągnął poziom znacznie poniżej aspiracji Banku, podjęte inicjatywy i poniesione w związku z nimi w ciągu roku koszty zwrócą się w przyszłości.

Bank błyskawicznie i sprawnie zareagował na zmniejszone możliwości w zakresie generowania przychodów i w rezultacie wzrost kosztów w roku 2020 ogółem (+2% r/r w tym amortyzacja) był wolniejszy niż wzrost przychodów (+3%). W IV kw. 2020 koszty osobowe spadły o 17% r/r oraz o 10% kw./kw. i oczekujemy, że ten pozytywny trend będzie kontynuowany również w roku 2021. Ponadto, Bank zwiększył bufory na ryzyko (wskaźniki pokrycia NPL/DPD90+ na poz. 66%/119% odpowiednio w porównaniu z 62%/106% na koniec 2019 roku). Rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi wzrosły do poziomu 6,7% na koniec 2020 roku (z wyłączeniem portfela byłego Euro Banku), podczas gdy wskaźniki kapitałowe pozostały na wysokim poziomie (w ujęciu skonsolidowanym TCR/T1 odpowiednio na poz. 19,5%/16,5% w stosunku do wymogów regulacyjnych odpowiednio 14,1%/11,3%). Dodatkowo Bank skrócił czas generowania synergii z fuzji z Euro Bankiem. W połączeniu z nowymi inicjatywami mającymi na celu poprawę sprawności działania, Bank zmniejszył sieć dystrybucji o 15% (702 placówki vs. 830 na koniec 2019 roku, przy czym zamknięto 124 lub 21% własnych oddziałów w tym okresie), a liczbę aktywnych etatów o 14% do 6,6 tys. W rezultacie, uzyskano istotne oraz powtarzalne synergie netto (100 mln zł przed opodatkowaniem w roku 2020), które powinny ulec podwojeniu w roku 2021.

Pomimo wyzwań spowodowanych pandemią COVID-19, w roku 2020 wypłaty kredytów hipotecznych osiągnęły rekordowy poziom 6,8 mld zł (wzrost o 57% r/r), a udziały Banku w sprzedaży wzrosły znacząco do 12,2% z 7,3% w roku poprzednim. Aktywa zarządzane przez Millennium TFI oraz fundusze zewnętrzne łącznie wzrosły do ponad 8,4 mld zł, co prawie całkowicie zrekompensowało umorzenia w I kw. 2020 roku. Liczba wydanych kart debetowych po raz pierwszy przekroczyła 3 mln.

Pomijając wszelkie negatywne efekty pandemii, postrzegamy rok 2020 jako rok przyśpieszenia naszej transformacji w stronę nowej ery bankowości. Silnie wspieraliśmy naszych klientów w okresie pandemii, dzięki czemu wzmocniliśmy nasze relacje. W rezultacie, wzrosły wskaźniki cross-sellingu w wielu kategoriach. Pozyskaliśmy również nowych klientów pomimo wyzwań wynikających z pandemii. Proces cyfryzacji uległ znacznemu przyśpieszeniu, zarówno z perspektywy klienta, jak i wewnątrz Banku. Liczba klientów cyfrowych wzrosła o 12% r/r do 2,05 mln, a liczba aktywnych klientów mobilnych osiągnęła blisko 1,7 mln (wzrost o 18%).

Szczegółowe informacje na temat realizacji strategii znajdują się w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku Millennium i Grupy Kapitałowej Banku Millennium za 2020 rok”.

Perspektywy rozwoju Grupy Banku Millennium

Bezprecedensowe w swojej skali zmiany otoczenia gospodarczego spowodowane wybuchem pandemii COVID-19 na początku 2020 roku, w połączeniu z dynamicznymi zmianami zachowania klientów doprowadziły do gwałtownego wzrostu liczby wyzwań, przed którymi stają banki, ograniczyły przewidywalność i zwiększyły do wyjątkowego poziomu niepewność. W tej sytuacji, Grupa Banku Millennium podjęła decyzję o przedłużeniu strategii na lata 2018-20 o jeszcze jeden rok i o przygotowaniu nowej na lata 2022-2024.

Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez finalizację istniejącego programu ograniczenia kosztów, wprowadzenie nowych programów poprawy sprawności operacyjnej oraz poprawę wyników biznesowych poprzez wdrożenie poprawionej polityki cenowej i wzrost sprzedaży produktów kluczowych.

W 2021 roku Bank będzie nadal koncentrował się na dążeniu do poprawy sprawności operacyjnej poprzez restrukturyzację i uproszczenie procesów, automatyzację i standaryzację. Zamierzamy jeszcze bardziej ograniczyć sieć oddziałów, dalej utrzymywać koszty pod silną kontrolą pomimo wyższych kosztów prawnych i IT, aby uzyskać wskaźnik koszty/dochody na poziomie 47% oraz przyjmując za cel ok. 40% w średnim okresie w porównaniu do 49% w roku 2020.

Pracujemy nad osiągnięciem pełnej cyfryzacji proaktywnie realizując migrację klientów na platformę cyfrową mając za cel przekroczenie 80% udziału klientów cyfrowych do końca 2021 roku.

Wyniki wyszukiwania