Raport finansowy
i ESG 2020

8. Wynik z tytułu rachunkowości i zabezpieczeń

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego (w tym zaniechanie) (7 594) (1 172)
Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanej wynikające z zabezpieczonego ryzyka 6 588 1 229
Nieefektywność wynikająca z zabezpieczeń przepływów pieniężnych (9 253) (19 878)
Nieefektywność wynikająca z zabezpieczeń inwestycji netto w jednostkach działających za granicą 0 0
Razem (10 259) (19 821)

Wyniki wyszukiwania