Raport finansowy
i ESG 2020

7. Wynik z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (42 920) (23 401)
Wynik na instrumentach kapitałowych 134 163 45 000
Wynik na instrumentach dłużnych (52 667) 44 104
Razem 38 576 65 703

Wzrost wyniku z tytułu instrumentów kapitałowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy, wynika z pozytywnej wyceny części akcji VISA Incorporation dopuszczonych do obrotu. Jednocześnie spadek wyniku na instrumentach dłużnych spowodowany jest reklasyfikacją uprzednio rozpoznanego zysku, również na wycenie papierów wartościowych VISA Incorporation, do wyniku na instrumentach kapitałowych, co było spowodowane dopuszczeniem tych papierów do obrotu (zgodnie z przyjętą przez Bank interpretacją papiery wartościowe VISA Incorporation w części nie dopuszczanej do obrotu stanowią instrument dłużny).

Wyniki wyszukiwania