Raport finansowy
i ESG 2020

6. Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Wynik na instrumentach dłużnych 12 867 (2 763)
Wynik na instrumentach pochodnych 34 978 70 896
Wynik z pozostałych operacji finansowych 51 54
Razem 47 896 68 187

Wyniki wyszukiwania