Raport finansowy
i ESG 2020

5. Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Operacje instrumentami dłużnymi 130 767 40 913
Koszty operacji finansowych (2 685) (2 886)
Razem 128 082 38 027

Wyniki wyszukiwania