Raport finansowy
i ESG 2020

40. Zobowiązania finansowe według umownych terminów wymagalności

31.12.2020 do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat RAZEM
Zobowiązania wobec banków 538 846 54 332 131 282 542 933 0 1 267 393
Zobowiązania wobec klientów 71 112 816 4 803 627 3 791 886 1 805 710 26 402 81 540 441
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 248 566 0 0 0 0 248 566
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 33 231 68 292 420 745 462 39 650 562 380
Zobowiązania podporządkowane 9 035 1 174 29 055 157 056 1 640 903 1 837 223
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych przeznaczonych do obrotu wg wartości nominalnej 5 090 320 1 938 381 3 252 477 4 815 880 74 901 15 171 959
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych zabezpieczających wg wartości nominalnej 596 974 2 878 268 3 048 832 12 513 231 0 19 037 305
Zobowiązania warunkowe udzielone – finansowe 12 420 910 0 0 0 0 12 420 910
Zobowiązania warunkowe udzielone – gwarancyjne 1 756 283 0 0 0 0 1 756 283
RAZEM 91 806 981 9 744 074 10 674 277 19 835 272 1 781 856 133 842 460

31.12.2019 do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat RAZEM
Zobowiązania wobec banków 338 184 69 065 491 188 639 528 71 216 1 609 181
Zobowiązania wobec klientów 63 956 973 6 682 982 8 893 215 2 015 450 26 465 81 575 085
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 90 719 0 0 0 0 90 719
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 458 25 815 568 458 606 746 0 1 201 477
Zobowiązania podporządkowane 14 323 1 883 46 372 250 308 1 769 227 2 082 113
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych przeznaczonych do obrotu wg wartości nominalnej 2 759 232 2 031 288 3 736 975 4 320 877 72 868 12 921 240
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych zabezpieczających wg wartości nominalnej 825 047 1 866 553 4 573 856 6 625 395 392 130 14 282 981
Zobowiązania warunkowe udzielone – finansowe 9 883 053 0 0 0 0 9 883 053
Zobowiązania warunkowe udzielone – gwarancyjne 1 746 565 0 0 0 0 1 746 565
RAZEM 79 614 554 10 677 586 18 310 064 14 458 304 2 331 906 125 392 414

Wyniki wyszukiwania