Raport finansowy
i ESG 2020

4. Przychody z tytułu dywidend

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0 4
Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 906 932
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 2 772 2 278
Razem 3 678 3 214

Wyniki wyszukiwania