Raport finansowy
i ESG 2020

39c. Zyski zatrzymane

kapitał zapasowy kapitał rezerwowy fundusz ogólnego ryzyka bankowego niepodzielony wynik RAZEM
Zyski zatrzymane na początek okresu 01.01.2020 472 698 5 117 142 228 902 692 065 6 510 807
podział zysku, w tym:
przeniesienie na kapitał rezerwowy 558 624 (558 624) 0
obciążenie z tytulu wydania akcji własnych pracownikom (3 103) (3 103)
wynik netto bieżącego okresu 22 817 22 817
Zyski zatrzymane na koniec bieżącego okresu 31.12.2020 472 698 5 672 663 228 902 156 258 6 530 521

kapitał zapasowy kapitał rezerwowy fundusz ogólnego ryzyka bankowego niepodzielony wynik RAZEM
Zyski zatrzymane na początek okresu 01.01.2019 472 698 4 577 152 228 902 671 323 5 950 075
podział zysku, w tym:
przeniesienie na kapitał rezerwowy 539 990 (539 990) 0
wynik netto bieżącego okresu 560 732 560 732
Zyski zatrzymane na koniec bieżącego okresu 31.12.2019 472 698 5 117 142 228 902 692 065 6 510 807

Wyniki wyszukiwania