Raport finansowy
i ESG 2020

39b. Skumulowane inne całkowite dochody

Skumulowane inne całkowite dochody powstają w rezultacie rozpoznania:

  • efektu wyceny aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego. Wyksięgowanie niniejszych wartości, dla instrumentów dłużnych, z kapitału z aktualizacji wyceny następuje w momencie wyłączenia z ksiąg rachunkowych całości lub części wycenianych aktywów lub w momencie rozpoznania utraty wartości (efekt wyceny jest wtedy odnoszony do rachunku zysków i strat). Efekt wyceny instrumentów kapitałowych nie podlega przeksięgowaniu do rachunku zysków i strat.
  • efektu wyceny (według wartości godziwej) instrumentów pochodnych stanowiących zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego. W kapitale z aktualizacji wyceny, ujmowana jest część zysków lub strat związanych z instrumentem zabezpieczającym przepływy pieniężne, która stanowi efektywne zabezpieczenie natomiast nieefektywna część zysków lub strat związanych z tym instrumentem zabezpieczającym ujmowana jest w rachunku zysków i strat,
  • zysków / (strat) aktuarialnych w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego.
    W kapitale z aktualizacji wyceny, ujmowane są zyski lub straty powstałe z wyceny zobowiązań wynikających z utworzonej rezerwy na odprawy emerytalne. Wycena jest sporządzona przy zastosowaniu metody prognozowanego kosztu jednostkowego, a parametrami, które mają istotny wpływ na wysokość wartości bieżącej tych zobowiązań są: stopa mobilności (rotacja) pracowników, stopa dyskontowa, stopa wzrostu płac. Niniejsze wartości nie podlegają przeksięgowaniu do rachunku zysków i strat.

Kapitał z aktualizacji wyceny

31.12.2020 31.12.2019
Efekt wyceny (brutto) 246 737 86 535
Podatek odroczony (46 880) (16 442)
Efekt wyceny netto 199 857 70 093

Źródła zmian kapitału z aktualizacji wyceny przedstawiają się następująco (dane w tys. zł):

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 1.01.2020 – 31.12.2020

Wartość brutto Podatek odroczony Razem
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 118 729 (22 558) 96 171
Przeniesienie do rachunku zysków i strat okresu w efekcie sprzedaży (131 653) 25 014 (106 639)
Zmiana w związku z zapadalnością papierów wartościowych (794) 151 (643)
Zyski/straty z rewaluacji papierów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody odniesione na kapitał własny 308 729 (58 659) 250 070
Zyski/straty z rewaluacji akcji wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody odniesione na kapitał własny (130) 25 (105)
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 294 881 (56 027) 238 854

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 1.01.2019 – 31.12.2019

Wartość brutto Podatek odroczony Razem
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 162 122 (30 803) 131 319
Przeniesienie do rachunku zysków i strat okresu w efekcie sprzedaży (39 743) 7 551 (32 192)
Zmiana w związku z zapadalnością papierów wartościowych (1 676) 318 (1 358)
Zyski/straty z rewaluacji papierów dłużnych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody odniesione na kapitał własny (2 165) 412 (1 753)
Zyski/straty z rewaluacji akcji wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody odniesione na kapitał własny 191 (36) 155
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 118 729 (22 558) 96 171

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne 1.01.2020 – 31.12.2020

Wartość brutto Podatek odroczony Razem
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (28 886) 5 487 (23 399)
Zyski lub straty z tytułu wyceny instrumentów finansowych odnoszone na kapitał własny (24 787) 4 710 (20 077)
Przeniesienie do rachunku zysków i strat okresu 9 253 (1 758) 7 495
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu (44 420) 8 439 (35 981)

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne 1.01.2019 – 31.12.2019

Wartość brutto Podatek odroczony Razem
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (68 571) 13 028 (55 543)
Zyski lub straty z tytułu wyceny instrumentów finansowych odnoszone na kapitał własny 20 494 (3 894) 16 600
Przeniesienie do rachunku zysków i strat okresu 19 191 (3 646) 15 545
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu (28 886) 5 488 (23 398)

Kapitał z aktualizacji wyceny – zyski lub (straty) aktuarialne 1.01.2020 – 31.12.2020

Wartość brutto Podatek odroczony Razem
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (3 308) 629 (2 679)
Zmiana zobowiązań wynikających z rezerwy na odprawy emerytalne (416) 79 (337)
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu (3 724) 708 (3 016)

Kapitał z aktualizacji wyceny – zyski lub (straty) aktuarialne 1.01.2019 – 31.12.2019

Wartość brutto Podatek odroczony Razem
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (2 573) 489 (2 084)
Zmiana zobowiązań wynikających z rezerwy na odprawy emerytalne (735) 140 (595)
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu (3 308) 629 (2 679)

Wyniki wyszukiwania