Raport finansowy
i ESG 2020

39a. Kapitał zakładowy

Kapitał podstawowy Banku Millennium S.A. wynosi 1 213 116 777 zł i dzieli się na 1 213 116 777 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, co prezentuje poniższa tabela.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł.
Seria /emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania Liczba akcji Wartość serii/emisji (w zł) Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy
A imienne założycielskie x2 co do głosu 106 850 106 850 gotówka 30.06.1989 30.06.1989
B1 imienne zwykłe 150 000 150 000 gotówka 13.06.1990 01.01.1990
B2 imienne zwykłe 150 000 150 000 gotówka 13.12.1990 01.01.1990
C na okaziciela zwykłe 4 693 150 4 693 150 gotówka 17.05.1991 01.01.1991
D1 na okaziciela zwykłe 1 700 002 1 700 002 gotówka 31.12.1991 01.01.1992
D2 na okaziciela zwykłe 2 611 366 2 611 366 gotówka 31.01.1992 01.01.1992
D3 na okaziciela zwykłe 1 001 500 1 001 500 gotówka 10.03.1992 01.01.1992
E na okaziciela zwykłe 6 000 000 6 000 000 gotówka 28.05.1993 01.01.1992
F na okaziciela zwykłe 9 372 721 9 372 721 gotówka 10.12.1993 01.01.1993
G na okaziciela zwykłe 8 000 000 8 000 000 gotówka 30.05.1994 01.10.1993
H na okaziciela zwykłe 7 082 129 7 082 129 gotówka 24.10.1994 01.10.1994
Podwyższenie wart. nominalnej akcji z 1 do 4 PLN 122 603 154 kapitał zapasowy 24.11.1994
Split akcji w stosunku 1:4 122 603 154 05.12.1994
I na okaziciela zwykłe 65 000 000 65 000 000 gotówka 12.08.1997 01.10.1996
J na okaziciela zwykłe 196 120 000 196 120 000 kapitały Banku Gdańskiego S.A. 12.09.1997 01.10.1996
K na okaziciela zwykłe 424 590 872 424 590 872 gotówka 31.12.2001 01.01.2001
L na okaziciela zwykłe 363 935 033 363 935 033 gotówka 26.02.2010 01.01.2009
Liczba akcji razem 1 213 116 777
Kapitał akcyjny razem 1 213 116 777

W okresie sprawozdawczym dokonana została konwersja 232 akcji imiennych zwykłych na akcje na okaziciela. W związku z powyższym liczba akcji imiennych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 107 608, z czego 61 600 akcji to akcje założycielskie, uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Z uwagi na fakt, że Bank jest spółką publiczną, której akcje znajdują się w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Bank nie posiada szczegółowych informacji na temat struktury akcjonariatu aktualnej na 31 grudnia 2020 roku. Informacja na temat akcjonariusza – Banco Comercial Portugues S.A., zawarta w poniższej tabeli, podana została na podstawie danych zebranych w związku z rejestracją akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zwołanym na dzień 3 lipca 2020 roku.

Natomiast dane dotyczące stanu posiadania akcji Banku przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” i Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander i ich udział w kapitale zakładowym Banku, został obliczony na podstawie Rocznej struktury aktywów ww. Funduszy według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku (ogłoszonej na stronach internetowych odpowiednio: www.nn.pl, www.pzu.pl i www.aviva.pl). Dla dokonania wymienionych kalkulacji założono średni kurs ważony wolumenem (VWAP) akcji Banku w wysokości 3,3088 PLN.

Najwięksi akcjonariusze jednostki dominującej Grupy – Banku (powyżej 5% udział w głosach WZA):

Akcjonariusze według stanu na 31.12.2020 Ilość akcji % udział w kapitale zakładowym Ilość głosów % udział w głosach na WZA
Banco Comercial Portugues S.A. 607 771 505 50,10 607 771 505 50,10
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 109 924 704 9,06 109 924 704 9,06
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” 85 697 263 7,06 85 697 263 7,06
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander 76 760 035 6,33 76 760 035 6,33
Akcjonariusze według stanu na 31.12.2019 Ilość akcji % udział w kapitale zakładowym Ilość głosów % udział w głosach na WZA
Banco Comercial Portugues S.A. 607 771 505 50,10 607 771 505 50,10
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 100 000 368 8,24 100 000 368 8,24
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander 76 760 317 6,33 76 760 317 6,33
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” 67 593 025 5,57 67 593 025 5,57

Wyniki wyszukiwania