Raport finansowy
i ESG 2020

38d. Zmiana stanu rezerwy na odprawy emerytalne

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Stan na początek okresu 35 802 26 687
Przejęcie Euro Bank S.A. 0 438
Utworzenie / Odwrócenie rezerw 3 470 9 371
Wykorzystanie rezerw (1 454) (1 429)
(Zyski) / straty aktuarialne 416 735
Stan na koniec okresu 38 234 35 802

Wyniki wyszukiwania