Raport finansowy
i ESG 2020

38c. Zmiana stanu rezerwy na niewykorzystane urlopy

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Stan na początek okresu 24 981 13 218
Przejęcie Euro Bank S.A. 0 11 238
Utworzenie/Odwrócenie rezerw (8 801) 1 899
Wykorzystanie rezerw (172) (1 376)
Stan na koniec okresu 16 008 24 981

Wyniki wyszukiwania