Raport finansowy
i ESG 2020

38b. Zobowiązania z tytułu leasingu

31.12.2020 31.12.2019
Zobowiązania (brutto) z tytułu leasingu 399 595 466 314
Niezrealizowane koszty finansowe (19 414) (24 703)
Wartość bieżąca minimalnych rat leasingowych 380 181 441 611
Zobowiązania (brutto) z tytułu leasingu wg terminów zapadalności
do 1 roku 106 629 121 752
powyżej 1 roku do 5 lat 186 670 222 750
powyżej 5 lat 106 295 121 812
Razem 399 594 466 314
Zobowiązania (netto) z tytułu leasingu wg terminów zapadalności
do 1 roku 101 562 114 644
powyżej 1 roku do 5 lat 175 569 209 855
powyżej 5 lat 103 049 117 112
Razem 380 180 441 611

Wyniki wyszukiwania