Raport finansowy
i ESG 2020

38a. Inne zobowiązania

31.12.2020 31.12.2019
Krótkoterminowe 1 726 025 1 644 050
Koszty do zapłacenia – premie, wynagrodzenia 39 997 52 823
Koszty do zapłacenia – pozostałe 201 084 183 345
Rezerwa na zwroty na ubezpieczenia 346 567 354 416
Rozliczenia międzybankowe 341 353 247 285
Rezerwa na potencjalne zwroty opłat w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu 113 731 63 918
Rozliczenia z tytułu transakcji na instrumentach finansowych 1 537 32 052
Wierzyciele różni 348 213 329 707
Zobowiązania wobec budżetu 30 688 19 050
Przychody przyszłych okresów 55 028 50 463
Zobowiązania z tytułu leasingu 101 562 114 644
Rezerwy na niewykorzystane urlopy 16 008 24 981
Rezerwy na odprawy emerytalne 3 146 3 226
Rozrachunki z tytułu działalności Millennium Dom Maklerski S.A. 21 808 6 740
Pozostałe 105 303 161 400
Długoterminowe 493 361 493 448
Rezerwy na odprawy emerytalne 35 088 32 576
Zobowiązania z tytułu leasingu 278 618 326 967
Koszty do zapłacenia 13 339 16 321
Zobowiązanie do zapłaty – BFG* 139 845 91 006
Pozostałe 26 471 26 578
Razem 2 219 386 2 137 498
– w tym pozostałe zobowiązania finansowe** 1 401 754 1 370 667
* Bank korzysta z możliwości wnoszenia części składek do BFG w formie zobowiązania do zapłaty co polega na rozpoznaniu zobowiązania do zapłaty przy jednoczesnym utrzymywaniu aktywów obciążonych w formie dłużnych papierów wartościowych przechowywanych na odrębnym, utworzonym w tym celu rachunku
** do pozostałych zobowiązań finansowych zalicza się całość Innych zobowiązań z wyłączeniem Przychodów przyszłych okresów, Rezerw na zwroty, Zobowiązań wobec budżetu, Zobowiązania do zapłaty składki dla BFG oraz pozycji Pozostałe.

Wyniki wyszukiwania