Raport finansowy
i ESG 2020

37. Rezerwy z tytuły odroczonego podatku dochodowego

31.12.2020 31.12.2019
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 0* 0*
* Rezerwy z tytułu podatku odroczonego w wartości 376 574 tys. zł według stanu na 31.12.2020 oraz 290 287 tys. zł według stanu na 31.12.2019 prezentowane są w bilansie w ujęciu netto kompensując aktywa z tytułu podatku odroczonego, co zostało szerzej zaprezentowane w nocie 27. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wyniki wyszukiwania