Raport finansowy
i ESG 2020

36c. Zmiana stanu rezerwy na nierozstrzygnięte sprawy sporne

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Stan na początek okresu 111 785 60 710
Utworzenie rezerw 17 223 7 913
Rozwiązanie rezerw (13 440) (14 332)
Wykorzystanie rezerw w ciągu okresu (489) (27 875)
Utworzenie rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych* 713 617 223 134
Alokacja do portfela kredytowego** (296 207) (139 548)
Reklasyfikacja 138 1 783
Różnice kursowe 23 295 0
Stan na koniec okresu 555 922 111 785
* Utworzenie rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych zostało szerzej opisane w Rozdziale 14 Koszty rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych
** W roku 2020 Grupa zmieniła zasadę rachunkowości i dokonała alokacji części rezerw utworzonych na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych do portfela kredytowego, dokonano też stosownej korekty danych porównywalnych według stanu na 31 grudnia 2019 prezentowanych w niniejszym sprawozdaniu finansowym (więcej informacji na ten temat zaprezentowano w Rozdziale 8. Polityka rachunkowości).

Wyniki wyszukiwania