Raport finansowy
i ESG 2020

36b. Zmiana stanu rezerwy na udzielone zobowiązania i gwarancje

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Stan na początek okresu 53 393 51 742
Utworzenie rezerw 73 356 71 253
Rozwiązanie rezerw (75 357) (70 312)
Przejęcie Euro Bank S.A. 0 745
Różnice kursowe 336 (35)
Stan na koniec okresu 51 728 53 393

Wyniki wyszukiwania