Raport finansowy
i ESG 2020

35b. Zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Stan na początek okresu 1 546 205 701 883
Zwiększenia, z tytułu: 51 441 991 066
emisja obligacji podporządkowanych 0 830 000
przejęcie Euro Bank S.A. 0 100 130
naliczenie odsetek 51 441 60 936
Zmniejszenia, z tytułu: (57 437) (146 744)
rozliczenie długu podporządkowanego przejętego od Euro Bank S.A. 0 (100 000)
spłata odsetek (57 437) (46 744)
Stan zobowiązań podporządkowanych na koniec okresu 1 540 209 1 546 205

Wzrost długu podporządkowanego w 2019 r. wynikający z nabycia Euro Bank był w pełni kompensowany przez depozyt zabezpieczający w gotówce w tej samej kwocie, złożony przez Bank Millennium w dniu nabycia Euro Bank u pożyczkodawcy długu podporządkowanego – Societe Generale. Obydwie transakcje zostały zakończone i rozliczone w październiku 2019 roku.

W latach 2019 i 2020 Grupa nie odnotowała żadnych opóźnień w płatności rat kapitałowych lub odsetkowych, ani nie naruszyła żadnych innych postanowień umownych wynikających ze swoich zobowiązań podporządkowanych.

Wyniki wyszukiwania