Raport finansowy
i ESG 2020

35a. Zobowiązania podporządkowane

31.12.2020 31.12.2019
Wartość obligacji podporządkowanych w PLN – BKMO_071227R 700 000 700 000
Waluta PLN PLN
Warunki oprocentowania 2,55% 4,09%
Termin wymagalności 07.12.2027 07.12.2027
Odsetki 1 174 1 883
Wartość obligacji podporządkowanych w PLN – BKMO_300129W 830 000 830 000
Waluta PLN PLN
Warunki oprocentowania 2,58% 4,09%
Termin wymagalności 30.01.2029 30.01.2029
Odsetki 9 035 14 322
Stan bilansowy zobowiązań podporządkowanych 1 540 209 1 546 205

Zarząd Banku w dniu 17 stycznia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wyemitowania przez Bank w dniu 30 stycznia 2019 r., na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, obligacji podporządkowanych serii W. Obligacje zostały wyemitowane przez Bank w ramach aktualnie realizowanego Trzeciego Programu Emisji Obligacji, zatwierdzonego w roku 2015, o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 3.000.000.000 PLN (lub równowartości tej kwoty w EUR, USD, CHF).

W dniu 30 stycznia 2019 r. została rozliczona emisja 1.660 obligacji podporządkowanych Banku serii W. Wszystkie obligacje na łączną kwotę 830.000.000 PLN zostały objęte przez obligatariuszy. Termin wykupu obligacji przypada w dniu 30 stycznia 2029 roku. Emitent może podjąć decyzję o wykupie obligacji w dniu 31 stycznia 2024 r. tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy wykup obligacji, o ile taka zgoda będzie wymagana. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,30% w skali roku.

Obligacje stanowią instrumenty w Tier II Banku w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

Wyniki wyszukiwania