Raport finansowy
i ESG 2020

34d. Dłużne papiery wartościowe wg rodzaju

Bankowe papiery wartościowe i obligacje wyemitowane przez Bank:

Wg stanu na 31.12.2020 Wartość bilansowa Termin wykupu (maksymalne umowne terminy wymagalności) Rynek notowań
BPW_2021/01 32 916 2021-01-29
BPW_2021/03 20 635 2021-03-01
BPW_2021/03A 14 004 2021-03-01
BPW_2021/03B 8 035 2021-03-29
BPW_2021/03C 25 618 2021-03-29
BPW_2021/04 7 365 2021-04-30
BPW_2021/04A 28 109 2021-04-30
BPW_2021/05 5 083 2021-05-28
BPW_2021/05A 9 292 2021-05-31
BPW_2021/05B 24 747 2021-05-31
BPW_2021/06A 11 593 2021-06-28
BPW_2021/06 11 198 2021-06-30
BPW_2021/06B 14 771 2021-06-30
BPW_2021/07 9 206 2021-07-22
BPW_2021/07A 11 855 2021-07-22
EBK_011221C 250 227 2021-12-01
Razem 484 654

Wykup bankowych papierów wartościowych (BPW) nastąpi poprzez zapłatę, w terminie wykupu, kwoty rozliczenia, która jest wyliczana w dacie ustalenia kwoty rozliczenia z zastosowaniem formuł wskazanych w warunkach emisji. Kalkulacja kwoty rozliczenia odbywa się w oparciu o wskaźniki rynku finansowego lub towarowego.

Na dzień 31.12.2020 r. Grupa, w związku z przejęciem Euro Bank S.A., wykazała zobowiązanie z tytułu obligacji wyemitowanych przez Euro Bank S.A. o wartości nominalnej 250 milionów złotych. Saldo odsetek naliczonych od tych zobowiązań wyniosło 227 tys. PLN.

Obligacje wyemitowane przez Millennium Leasing:

Wg stanu na 31.12.2020 Wartość bilansowa Termin wykupu (maksymalne umowne terminy wymagalności) Rynek notowań
Millennium Leasing – G12 34 206 2021-02-04
Millennium Leasing – G13 39 700 2022-05-17
Razem 73 906

W przypadku obligacji wyemitowanych przez Millennium Leasing odsetki są naliczane od wartości nominalnej obligacji i płatne w okresach kwartalnych. Na dzień 31.12.2020 r. ich saldo wyniosło 106 tys. PLN.

Bankowe papiery wartościowe i obligacje wyemitowane przez Bank:

Wg stanu na 31.12.2019 Wartość bilansowa Termin wykupu (maksymalne umowne terminy wymagalności) Rynek notowań
BPW_2021/07 9 694 2021-07-22
BPW_2021/07A 12 253 2021-07-22
BPW_2021/06 12 255 2021-06-30
BPW_2021/06B 15 057 2021-06-30
BPW_2021/06A 11 806 2021-06-28
BPW_2021/05A 9 454 2021-05-31
BPW_2021/05B 26 616 2021-05-31
BPW_2021/05 6 477 2021-05-28
BPW_2021/04 7 515 2021-04-30
BPW_2021/04A 29 733 2021-04-30
BPW_2021/03B 8 627 2021-03-29
BPW_2021/03C 28 348 2021-03-29
BPW_2021/03 23 010 2021-03-01
BPW_2021/03A 15 536 2021-03-01
BPW_2021/01 35 565 2021-01-29
BPW_2020/12 3 682 2020-12-31
BPW_2020/12A 24 555 2020-12-31
BPW_2020/11 6 974 2020-11-30
BPW_2020/11A 14 945 2020-11-30
BPW_2020/11B 6 639 2020-11-30
BPW_2020/10A 17 610 2020-10-31
BPW_2020/10B 11 911 2020-10-31
BPW_2020/10 4 291 2020-10-30
BPW_2020/09 3 181 2020-09-29
BPW_2020/09A 18 816 2020-09-28
BPW_2020/09B 12 603 2020-09-28
BPW_2020/09C 7 939 2020-09-28
BPW_2020/08 1 039 2020-08-31
BPW_2020/07 3 138 2020-07-31
BPW_2020/07A 16 686 2020-07-31
BPW_2020/06 2 381 2020-06-30
BPW_2020/05 1 807 2020-05-29
BPW_2020/04A 15 498 2020-04-30
BPW_2020/04 701 2020-04-28
BPW_2020/03 4 764 2020-03-31
BPW_2020/03A 10 119 2020-03-30
BPW_2020/02 7 180 2020-02-28
BPW_2020/02A 3 047 2020-02-28
BKMO_210420T 301 099 2020-04-21 Catalyst (ASO BondSpot, ASO GPW)
EBK_011221C 250 554 2021-12-01
Razem 1 003 105

Wykup bankowych papierów wartościowych (BPW) nastąpi poprzez zapłatę, w terminie wykupu, kwoty rozliczenia, która jest wyliczana w dacie ustalenia kwoty rozliczenia z zastosowaniem formuł wskazanych w warunkach emisji. Kalkulacja kwoty rozliczenia odbywa się w oparciu o wskaźniki rynku finansowego lub towarowego.

Wykup obligacji (BKMO) nastąpił w dniu wykupu poprzez zapłatę wartości nominalnej obligacji. Odsetki od obligacji kuponowych serii T są naliczane od ich wartości nominalnej i płatne w okresach półrocznych w dniach płatności odsetek. Na dzień 31.12.2019 r. ich saldo wyniosło 1 644 tys. PLN.

Obligacje kuponowe to, wg stanu na 31.12.2019 r., 3-letnie obligacje Banku Millennium serii T (o wartości nominalnej 300 milionów złotych). Obligacje te są notowane na platformie Catalyst w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. (ASO BondSpot) oraz w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ASO GPW).

Ponadto na dzień 31.12.2019 r. Grupa, w związku z przejęciem Euro Bank S.A., wykazała zobowiązanie z tytułu obligacji wyemitowanych przez Euro Bank S.A. o wartości nominalnej 250 milionów złotych. Saldo odsetek naliczonych od tych zobowiązań wyniosło 554 tys. PLN.

Obligacje wyemitowane przez Millennium Leasing:

Wg stanu na 31.12.2019 Wartość bilansowa Termin wykupu (maksymalne umowne terminy wymagalności) Rynek notowań
Millennium Leasing – G9 51 566 2020-03-16
Millennium Leasing – G10 37 242 2020-07-02
Millennium Leasing – G11 16 307 2020-10-01
Millennium Leasing – G12 34 889 2021-02-04
Millennium Leasing – G13 40 123 2022-05-17
Razem 180 127

W przypadku obligacji wyemitowanych przez Millennium Leasing odsetki są naliczane od wartości nominalnej obligacji i płatne w okresach kwartalnych. Na dzień 31.12.2019 r. ich saldo wyniosło 677 tys. PLN.

Wyniki wyszukiwania