Raport finansowy
i ESG 2020

34c. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Stan na początek okresu 1 183 232 809 679
Zwiększenia, z tytułu: 43 339 840 801
emisja bankowych papierów wartościowych 29 549 233 810
zakup obligacji z Euro Bank S.A. 0 506 056
emisja obligacji Banku 0 0
emisja obligacji Millennium Leasing 0 74 750
naliczenie odsetek 13 790 26 185
Zmniejszenia, z tytułu: (668 011) (467 248)
wykup bankowych papierów wartościowych (246 582) (100 594)
wykup obligacji przejętych od Euro Bank S.A. 0 (250 000)
wykup obligacji Banku (299 440) 0
wykup obligacji Millennium Leasing (105 650) (84 770)
wypłata odsetek (16 339) (31 884)
Stan na koniec okresu 558 560 1 183 232

Wyniki wyszukiwania