Raport finansowy
i ESG 2020

34b. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, wg terminów wymagalności

31.12.2020 31.12.2019
do 1 miesiąca 32 916 0
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 102 442 25 111
powyżej 3 miesięcy do 1 roku 383 219 562 352
powyżej 1 roku do 5 lat 39 650 592 895
powyżej 5 lat 0 0
Odsetki 333 2 874
Razem 558 560 1 183 232

Wyniki wyszukiwania